ECTS Catalogue

Photography

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Grzegorz Protasiuk

Field Description
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach oraz terminowe przedstawienie do zaliczenia wszystkich prac zleconych w semestrze. Prace powinna cechować oryginalna koncepcja plastyczna oraz poprawność pod kątem użycia warsztatu fotograficznego. Zaliczeniom towarzyszy indywidualna rozmowa, która ma za zadanie udokumentować stan świadomości plastycznej studenta.
Semestr kończy się oceną wystawioną przez prowadzącego. Po każdym semestrze, w pracowni lub na terenie Uczelni, odbywa się multimedialna prezentacja prac studentów.

subject description

a) Cel poznawczy.

Celem kształcenia jest wyposażenie studentów w specjalistyczną wiedzę na temat historii, teorii i metod tworzenia fotografii. Wykłady są ukierunkowane na nabycie zawodowej wiedzy w zakresie planowania sesji fotograficznej, produkcji sesji oraz na umiejętności i wiedzę w zakresie przystosowania stworzonej fotografii do specyficznych wymogów środowiska publikacji zdjęć.

b) Cel kształcący.
Nabycie umiejętności zawodowych w zakresie posługiwania się współczesnym, (manualnym i cyfrowym) warsztatem fotografa projektanta. Kształcenie umiejętności świadomego definiowania różnorodnych form fotograficznych. Praktyczna umiejętność adaptacji oraz kondycjonowania (postprodukcja) fotografii do środowiska publikacji oraz projektowania publikacji z użyciem fotografii, - uwzględniająca przemysłowe standardy poligraficzne i multimedialne.

c) Cel praktyczny.
Nabycie kompetencji w zakresie artystycznego i komercyjnego tworzenia fotografii.
Umiejętność artykułowania własnych poglądów estetycznych, (wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocji) oraz umiejetność współpracy ze specjalistami innych dziedzin w zakresie tworzenia publikacji z użyciem fotografii.
Umiejętność samooceny oraz konstruktywnej krytyki w oparciu o różnorodność artystycznych postaw. Umiejętność definiowania własnych sądów i przemyśleń na tematy społeczne, naukowe i etyczne.
Umiejętność efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie.
Umiejętność świadomej prezentacji własnej działalność artystycznej z poszanowa-niem zasad ochrony własności i prawa autorskiego.

short subject description

Wyposażenie studentów w umiejętności zawodowe w zakresie posługiwania się współczesnym, (analogowym i cyfrowym) warsztatem pracy fotografa projektanta.
Kształcenie umiejętności świadomego definiowania różnorodnych form fotograficznych. Kształcenie umiejętności publikacji własnych projektów fotograficznych oraz postprodukcji fotografii dla w/w celów.

form of classes

Zajęcia realizowane są w formie krótkich wykładów oraz ćwiczeń, dotyczących poszczególnych zagadnień objętych programem nauczania. Wykłady – pokazy medialne, są tematycznie związane z historią fotografii, standardami tworzenia oraz technologią i technikami fotograficznymi. Dotyczą w szczególności stosowanego w branży sprzętu, technologii oraz aplikacji graficznych, służących do kreacji różnorodnych form projektowych.
Podstawowy wymiar zajęć stanowią indywidualne korekty koncepcji, projektów wstępnych, realizacji i postprodukcji fotografii, - dotyczące aplikowanych ćwiczeń oraz ogólne konsultacje na wszystkich etapach realizacji ćwiczeń.
Studenci samodzielnie - pod opieką prowadzącego zajęcia, realizują ćwiczenia fotograficzno-projektowe (2 - 3 ćwiczenia semestralnie) związane z w/w tematyką.

subject area coverage

Projektowanie sesji fotograficznych. - Opracowanie koncepcji i scenariusza.
Organizacja sesji fotograficznej. - Organizacja sprzętu oraz rekwizytów (modeli).
Realizacja sesji fotograficznej. - Wybór rodzaju oświetlenia oraz pomiar światła, kontrastu i temperatury barwowej.
Postprodukcja materiałów fotograficznych z uwzględnieniem specyficznych standardów środowiska publikacji zdjęć.
Autorska kreacja fotografii na zadane tematy z uwzględnieniem w/w uwarunkowań oraz definiowanie własnych poglądów estetycznych językiem dostępnym fotografii i zastosowaniem postprodukcji fotograficznej.
Zakres programowy.
a) Specyfika języka fotografii.
b) Obszary użyteczności fotografii.
 • Fotografia kreacyjna;
 • Fotografia produktowa;
c) Kreacja fotografii użytkowej.
 • Określenie funkcji fotografii w konkretnym projekcie;
 • Wypracowanie koncepcji i scenariusza.
d) Preprodukcja fotografii użytkowej.
e) Produkcja fotografii użytkowej.
 • Analiza warunków fotografowania (gabaryty, zastane oświetlenie, komunikacja w miejscu fotografowania, energia);
 • Przygotowanie miejsca do produkcji fotografii (bezpieczeństwo, oświetlenie, klimatyzacja, wyposarzenie techniczne);
 • Przygotowanie przedmiotu fotografii lub modela (wizaż);
 • Przygotowanie rekwizytów i planu zdjęciowego (scenografii). Przygotowanie sprzętu fotograficznego;
 • Analiza potrzebnego sprzętu fotograficznego, oświetlenia i innych urządzeń technicznych;
 • Ustawienie odpowiednich parametrów technicznych aparatu, oświetlenia oraz procesorów ruchu, warunków bieżącego podglądu obrazu, komunikacji wi-fi, tetheringu i komputera do rejestracji zdjęć, itd.);
 • Pomiar światła;
 • Charakterystyka produktu, analiza jego cech właściwych, realizacja planu zdjęcio- wego kreacji, prawidłowe przygotowanie moodboardu;
 • Ustawienie produktu lub modela (asysta wizażysty i inna pomoc techniczna);
 • Oświetlenie produktu (asysta techniczna). Wybór rodzaju oświetlenia. Praca ze światłem ciągłym lub fleszowym. Ustawienie lamp, blend, teł rozpraszających, filtrujących i kierunkujących światło. Ustawienie światła twardego lub miękkiego. Wybór preferencji światła. Klucz wysoki lub niski. Mieszanie światła zastanego z produkcyjnym;
 • Zdjęcia próbne i analiza prawidłowości realizacji pod kątem kategorii zdjęciowych. Analiza właściwości fotografowanego przedmiotu. Ostateczna kontrola światła, (temperatury barwowej, kontrastu, elementów modelujących światło). Kontrola prawidłowego naświetlenia i działania sprzętu rejestrującego;
 • Realizacja właściwej sesji fotograficznej;
f) Postprodukcja fotografii użytkowej.
 • Formaty plików, rozdzielczość robocza i adresowana;
 • Wybór i ustawienie przestrzeni barwnej;
 • Parametry przygotowania obrazu do publikacji (druku, wyświetlania na ekranie, oraz do projektów internetowych);
 • Selekcja zdjęć pod kątem technicznym i kreacyjnym. Bridge (selekcja zdjęć, prawidłowy opis zdjęć, batch rename, rating, szybkie przeglądanie i prezentacja zdjęć);
 • Korekta zdjęć przed wywoływaniem RAW;
 • Prawidłowe wywoływanie natywnego formatu zapisu cyfrowego RAW;
 • Wyrównanie tonów;
 • Adresowane kondycjonowanie rozdzielczości.

evaluation form credit with grading;
literature

Fil Hunter, Steven Biver, Paul Fuqua „Światło w fotografii. Magia i nauka”.
Juliet Hacking „Historia fotografii”.
Scott Kelby „The Digital Photography Book” vol 1 – 4.
Bryan Peterson „Kreatywna fotografia bez tajemnic”.
T.A. Hoffmann „Sztuka czarno-białej fotografii”.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

Zaliczony przedmiot „Podstawy fotografii” oraz „Podstawy projektowania graficznego”.

preliminary assumptions

Podstawowa znajomość historii, klasyfikacji fotografii oraz współczesnych obszarów zastosowania. Podstawowa znajomość sprzętu i technik fotograficznych.
Podstawowa wiedza na temat stosowania zasad fotograficznych oraz rozwiązywania zadań projektowych.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Realizuje własne działanie artystyczne poprzez doświadczenia pozyskane w całym okresie swojej aktywności nie tylko artystycznej.
W sposób efektywny jest zdolny do wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocji oraz twórczej postawy do samodzielnego myślenia w celu rozwiązania problemów.
Posiada umiejętności samooceny jest zdolny do budowania konstruktywnej krytyki w oparciu o różnorodność artystycznych postaw i ich indywidualnego charakteru.
Wykazuje się umiejętnościami efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie.
W sposób świadomy umie zaprezentować własną działalność artystyczną.
Zna i rozumie zasady ochrony własności i prawa autorskiego.

GA1_43, GA1_16
skills
descriptioncode

Umie podejmować samodzielnie decyzje w zakresie realizacji prac artystycznych w dowolnej technice rysunku, grafiki artystycznej, grafiki projektowej lub wypracowanej technice autorskiej.
Posiada umiejętność podejmowania problemów artystycznych, ich analizy i wyrażania.
Posiada zdolność rozwiązywania podstawowych problemów projektowych oraz umiejętność formułowania, różnicowania i edycji wypowiedzi artystycznej właściwymi narzędziami i technologiami.
Potrafi zastosować elektroniczne narzędzia rejestrowania, wytwarzania i powielania obrazu w kreacji artystycznej; potrafi wykorzystać zdigitalizowany materiał i wykonać autorski projekt lub zadanie zlecone.
Ma podstawowe umiejętności w zakresie wykorzystania technologii druku cyfrowego w grafice artystycznej i projektowej oraz fotografii.
Opanował metodologię projektowania oraz warsztat technologiczny niezbędny do realizacji różnych przedsięwzięć artystycznych właściwych dla uprawianej dyscypliny sztuki.
Potrafi samodzielnie wykonać fotografię w technice analogowej i cyfrowej oraz postrzega fotografię jako narzędzie, które można alternatywnie wprowadzić w obszar działań plastycznych, poddać rozmaitym zabiegom w ramach obróbki chemicznej, komputerowej lub w celu kreacji dzieła intermedialnego.
Posiada umiejętność formułowania typowych wypowiedzi pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych związanych z różnymi dziedzinami twórczości plastycznej.

GA1_16, GA1_43
knowledge
descriptioncode

Posiada wiedzę o stylach w sztuce na przestrzeni historii, zna i potrafi dotrzeć do niezbędnych informacji (książki, publikacje w Internecie, nagrania, materiały naukowe).
Rozpoznaje i definiuje wzajemne relacje pomiędzy stylami w sztuce a tradycjami twórczymi.
Posiada orientację w zakresie problematyki związanej z technologiami stosowanymi w grafice i animacji, zna walory i możliwości wynikające z różnorodności technik graficznych i animacyjnych.
Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu makro i mikro-typografii: zna technikę składu, formatowania, łamania tekstu; zna technikę makietowania (layout); narzędzia programistyczne oraz programy do tworzenia publikacji dla poligrafii; zna technikę przygotowania publikacji do druku.
Posiada wiedzę do rozpoznania i zdefiniowania wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowania.

GA1_16, GA1_43


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Grafika / Międzywydziałowa Specjalność Animacja s.6 r 30 4 Exercises 30h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.11650