ECTS Catalogue

Anthropology of Place and Objects

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Monika Zawadzka

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes wykład;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Zaliczenie semestralne odbywa się poprzez ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych, na które wpływają: jakość zadań indywidualnych, terminowość ich wykonania, aktywność oraz z obecności studenta na zajęciach. Wykonanie przez studenta indywidualnych zadań zakłada konieczność praktycznego działania i zaangażowania emocjonalnego oraz szukania własnych, twórczych rozwiązań. Wykonane zadania są prezentowane publiczne, co wymaga od studenta przygotowania efektownego materiału wizualnego i werbalnego scenariusza wystąpienia.

subject description

Antropologia miejsca oraz antropologia rzeczy to stosunkowo nowe pod-dyscypliny antropologii kulturowej. Zajęcia przedstawiają wybrane zjawiska kultury miejsca i miasta oraz kultury przedmiotów i kultury dizajnu. Proponują spojrzenie na świat przestrzeni i rzeczy w równoległości do świata ludzi – w tradycyjny sposób patrzenia starej dziedziny antropologii kulturowej i etnologii zwanej „kulturą materialną” człowieka, a także w perspektywie postulatów nowego dyskursu filozoficznego jakim jest posthumanizm. Tematyka przedmiotu koncentruje się na wybranych problemach badawczych, takich jak: przestrzeń kulturowa: rola architektur i miejsc w dzisiejszej kulturze; publiczne aspekty życia użytkowników miast: rozrywka, religijność i polityka; miasto jako centra integracji i spotkania z obcością kulturową; grupy społeczne, etniczne, sąsiedzkie i domowe oraz ich relacje w przestrzeni; subkultury miejskie i ich estetyki przestrzenne; współczesne rytuały miejskie; życie codzienne, świętowanie i spędzanie wolnego czasu w przestrzeni miejskiej; miejsca modne, popularne i odrzucane; moda na miasta i styl miejski – urbanizm jako styl życia; istnienie we współczesności kultu przedmiotów, konsumpcjonizm społeczeństw oraz niespotykanej wcześniej kulturze pragnienia oraz kulturze uśmiercania rzeczy. Wykłady obejmą także współczesne, kognitywistyczne teorie percepcji i przemieszczenia w postrzeganiu aparatu sensorycznego człowieka oraz strategie auto-prezentacji przedmiotów. W aspekcie praktycznym kurs pokazuje jeden ze sposobów tworzenia i rozumienia opowieści o rzeczach oraz konstruowania współczesnego złożonego miejsca, jakim jest wnętrze miejskie.

 

1. Cel poznawczy: Przedstawienie zakresu problematyki miejsca jako obszaru do życia i działania, oraz jako ważny współcześnie przedmiot badań antropologicznych. Przedstawienie zakresu problematyki rzeczy, jako współtowarzyszki życia osoby i jako ważny przedmiot badań antropologicznych; a jednocześnie jako obiektu-relikwia kultury materialnej i obiekt-śmieć kultury konsumpcyjnej.

2. Cel kształcący: Wskazanie, że jeden ze sposobów rozumienia procesów tworzenia i zamieszkiwania miejsc oraz produkowania i używania przedmiotów, prowadzi przez całościowe, kulturowe widzenie społeczności, rodzaju więzi i zależności materialnych i przestrzennych pomiędzy ludźmi.

3. Cel praktyczny: Prezentacja głównych kategorii i narzędzi badawczych antropologa, takich jak obserwacja uczestnicząca, wywiad, analiza miejsca oraz przykładowe pokazanie sposobów ich użycia w codziennym życiu oraz praktyce projektowej.

short subject description lack of data
form of classes

wykład z prezentacją multimedialną prowadzącej, ćwiczenia z prezentacjami studentów.

subject area coverage

antropologia, lokalność, przestrzeń publiczna, miejsce, wnętrze miejskie, kultura miejska, rzecz, przedmiot, design|dizajn, materialność i materializm, konsumpcjonizm, posthumanizm.

evaluation form credit with grading;
literature

R. Arnheim; Sztuka i percepcja wzrokowa, słowo/obraz terytoria 2005.

M. Auge; Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, PWN 2010.

G. Bachelard; Poetyka marzenia, słowo/obraz terytoria 1998.

P. Dębowski, J. Mroczyk; Widzieć/Wiedzieć. Karakter, Kraków 2011.

J. Gage; Kolor i kultura, Universitas 2008.

U. Hannerz; Odkrywanie miasta. Antropologia obszarów miejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2006.

M. Krajewski; POPamiętane, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2006.

N. Leach; Camouflage, MIT Press 2006.

P. O. Loew; Gdańsk między mitami, Borussia 2006.

M. Merleau-Ponty; Fenomenologia perepcji, Aletheia, Warszawa 2001.

E. Rewers; Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Universitas 2005.

M. Rosińska; Przemyśleć u/życie. Projektanci, przedmioty, życie społeczne, bęc zmiana 2010.

R. Sennett; Ciało i kamień, Warszawa 2000.

J. Schneider, M. Stickdorn; This is service design thinking, BIS Publishers 2011.

R. Shusterman; Świadomość ciała. Dociekania z zakresu somaestetyki, Universitas, Kraków 2010.

R. Sulima, Antropologia codzienności, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.

W. Toporow; Przestrzeń i rzecz, Universitas, Kraków 2003.

M. Tylor [red.]; Intimus. Interior Design Theory Reader, Wiley Academy, Chichester 2006.

R. Venturi; Complexity and Contradiction in Architecture, MoMA, New York 1966.

A. Vidler; The Architectural Uncanny, MIT Press 1994.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

brak.

preliminary assumptions

umiejętność czytania w języku angielskim.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

- Umie gromadzić i w świadomy sposób analizować i interpretować informacje. 

- Posiada podstawy do podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych i kulturowych aspektów związanych z pracą projektową. 

AW-K03, AW-K08.
skills
descriptioncode

- Jest zdolny|zdolna do zdobycia i interpretowania informacji z różnych dziedzin dotyczących współczesnego człowieka, działającego w złożonych kontekstach przestrzennych i kulturowych – tworząc sobie bazę do pracy projektowej. 

- Wykonał|wykonała analizy tożsamości miejsca, będące podstawą do dalszych działań projektowych. 

- Opracował|opracowała i przeprowadził|przeprowadziła przy użyciu technik multimedialnych publiczne prezentacje zrealizowanych zadań semestralnych. 

AW-U09, AW-U11, AW-U20.
knowledge
descriptioncode

- Jest uwrażliwiony|uwrażliwiona na szeroki kontekst kulturowy i społeczny w jakim współcześnie działa człowiek oraz na interdyscyplinarną perspektywę w jakiej funkcjonują sztuki projektowe. 

- Rozumie, że człowiek jest istotą psychofizyczną, zanurzoną w otaczającej go kulturze i ma świadomość, że ten złożony obraz powinien być wykorzystywany w projektowaniu. 

- Zna podstawowe zagadnienia oraz terminy architektoniczne i urbanistyczne, a także oraz rozumie proces kształtowania przestrzeni miejskich. 

AW-W13, AW-W24, AW-W15.


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Doctoral Studies in the area of Visual Arts s.3 (en)d 30 1 L 30h
L [Z st.]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.11657