ECTS Catalogue

Art of Fibre

Pedagogue: prof. dr hab. Aleksander Widyński

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes pracownia specjalizacji i specjalności;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Zaliczenie jest na ocenę na którą składa się obecność na zajęciach, przedstawienie wszystkich ćwiczeń przygotowanych na semestr.

subject description

Pracownia Sztuki Włókna należy do Katedry Specjalizacji Artystycznych na Wydziale Malarstwa. W ramach przedmiotu specjalizacja sztuka włókna /specjalność sztuka włókna w przestrzeni publicznej, kształcenie odbywa się na VI, VII ,VIII, IX i X semestrze i kończy się przygotowaniem pracy dyplomowej lub aneksu do dyplomu. W czasie 5 semestrów student posiadający podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu technik związanych z tworzeniem obiektów tekstylnych ma możliwość rozwijać swoje zainteresowania. Program pracowni jest ukierunkowany na indywidualne poszukiwania i skojarzenia, zachęcając do kreatywnego eksperymentowania w obszarze szeroko pojętego włókna. Studenci mają możliwość ukierunkowania i rozszerzenia swoich zainteresowań poprzez kontynuację zajęć oraz realizację aneksu lub dyplomu. Projekty, omawiane są w czasie indywidualnych rozmów lub na forum pracowni w ramach korekty. Prace pokazywane są na przeglądach semestralnych oraz na wystawie kończącej rok akademicki z wyłączeniem prac dyplomowych.

short subject description

Przedmiot prowadzony jest na zasadzie praktycznych ćwiczeń w oparciu o poznane technologie i techniki związane z tkaniną. W czasie realizacji zadań wprowadzane są dodatkowe elementy rozbudowujące zakres prowadzonych projektów umożliwiające studentom usamodzielnienie się zarówno w formie wypowiedzi artystycznej jaki i wejścia w uwarunkowania społeczne. Zapewni to absolwentowi swobodę w podejmowaniu różnych zadań artystycznych zarówno kreowanych przez siebie jak również odpowiedzenia na potrzeby zewnętrzne. Jednym z celów jest zbudowanie własnego języka wypowiedzi artystycznej i świadomego jego wykorzystania.

form of classes

Każde zadanie jest omawiane w grupie, następnie realizacja zadania opiera się o indywidualny kontakt ze studentem. Nadzór pedagoga powinien polegać przede wszystkim na indywidualnym ukierunkowywaniu postępów studenta.

subject area coverage lack of data
evaluation form credit with grading;
literature

1. Biedrońska-Słotowa Beata "Tkaniny orientalne w Polsce-gust czy tradycja", DiG Wydawnictwo 2011
2. Michałowska Marta "Leksykon Włókiennictwa", DiG Wydawnictwo 2011
3. Golla Maria "Tkaniny Ludowe", Muzeum Narodowe Wrocław 2009
4. Biedrońska-Słotowa Beata "Kobierce Wschodnie. Tom III Kobierce tureckie" Muzeum Narodowe w Krakowie 1983
5. Huml Irena "Współczesna Tkanina Polska", Arkady 1989
6. Quentin-Stoll Annette "Filz Experiment", MaroVerlag 2009
7. Peyskens Andre "The Technical Fundamentals of Screen Making", SAATI 1989
8. Kwartalnik "Tekstile forum" (DE)
9. Katalogi Wystaw (dostępne w pracowni)

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements

Studenci III roku, po zaliczeniu IV semestru

preliminary assumptions

Studenci powinni wykazywać umiejętności manualne, zainteresowanie sztuką.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Absolwent poprzez nabytą wiedzę i umiejętność łączenia jej elementów, rozumie potrzebę  inspirowania innych i uczenia się przez całe życie A2_K01
Samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazuje się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji, oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy A1_K02
Potrafi podejmować niezależne decyzje artystyczne, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji A2_K02

Jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowańi przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami A1_K03
Posiada umiejętność refleksji dotyczącej samooceny, działań innych osób, etycznych, naukowych i społecznych aspektów własnej pracy A1_K05
Posiada zdolność w komunikowaniu się  w społeczeństwie poprzez zdobyte doświadczenie A2_K05
Potrafi  zaprezentować różne formy aktywności artystycznej w przystępnej formie stosując różnorodne formy technologiczne  z poszanowaniem odmienności stanowisk odbiorców A2_K05

MJ_K02 MJ_K03 MJ_K04 MJ_K05 MJ_K07 MJ_K10 MJ_K13
skills
descriptioncode

Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną i umiejętność  samodzielnego kreowania dzieła oraz własnych koncepcji artystycznych A2_U11
Potrafi realizować, wdrażać i podejmować samodzielne decyzje artystyczne A2_U12, A2_U13
Umie podejmować samodzielne decyzje podczas realizacji własnych działań artystycznych A1_U17
Jest przygotowany do projektowania prac artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym A1_U17
Jest przygotowany do twórczej pracy w zespole z innymi osobami A1_U17
Posiada umiejętności formalne do realizowania i wyrażania własnych koncepcji, idei i pomysłów artystycznych A2_U16
Ma umiejętności wdrażania własnych idei artystycznych w różnych koncepcjach stylistycznych, przy swobodnym wykorzystaniu emocjonalności intuicji i wyobraźni A1_U21
Posiada umiejętność i świadomość  wykorzystywania wszelkich wzorców leżących u podstaw niezależnych kreacji artystycznych A2_U17
Zna formy zachowań związane z publicznymi  prezentacjami własnych dokonań A1_U24

MJ_U02 MJ_U04 MJ_U05 MJ_U06 MJ_U07 MJ_U10 MJ_U11 MJ_U12 MJ_U17
knowledge
descriptioncode

Posiada specjalistyczną wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo A2_W08
Posiada świadomość wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu twórczego oraz jego oddziaływania w dziele sztuki na odbiorcę A2_W1 
Potrafi dokonywać świadomych wyborów tworzących jego kreację artystyczną , uwzględniającą  swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej A2_W12

MJ_W02 MJ_W08 MJ_W09


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Doctoral Studies in the area of Visual Arts s.3 (en)d 30 1 Exercises 30h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.11659