ECTS Catalogue

Intermedia

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Grzegorz Radecki

Field Description
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Podstawowe kryteria oceny to: stosunek do przedmiotu (uczestnictwo w zajęciach, zaangażowanie, kreatywność).
Wykłady i ćwiczenia indywidualne i grupowe, realizacja zadań o różnym poziomie trudności. Zaliczenie na ocenę na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych w trakcie semestru.

Obecność na zajęciach aktywny udział: 0-4 pkt; Przygotowanie prezentacji o artystce/artyście intermedialnym 0-6 pkt, aktywność pozaakademicka związana z realizowaniem własnych koncepcji artystycznych lub czynny udział w wydarzeniach artystycznych 0-2 pkt, zrealizowanie szablonu zawierającego znak i liternictwo, oraz jego wydruku z zastosowaniem jednego koloru 0-7 pkt, stworzenie wspólnej pracy łączącej szablony danej grupy, zastosowanie szablonu do multiplikacji oraz wydruku z zastosowaniem paru kolorów 0-7 pkt.

 

Łącznie: 26 pkt//skala ocen: 26-24 celujący; 23-20 bardzo dobry, 19-16 dobry, 15-11 dostateczny, 10-0 niedostateczny

 

subject description

Cel poznawczy:

Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej formalnych elementów budowy dzieła plastycznego, technologii i realizacji prac plastycznych oraz środków ekspresji twórczej. Analiza sposobu łączenia mediów oraz umiejętność wyboru działań twórczych w odniesieniu do znanych stylów w sztuce i związanych z nimi tradycji twórczych.

Cel kształcący:

Samodzielność w zdobywaniu wiedzy i korzystaniu z różnych źródeł. Wykształcenie zdolności animacyjnych, pozwalających na zanalizowanie i konstruowanie prostych procesów kulturotwórczych.

Wykształcenie umiejętności współdziałania w grupie w ramach prac zespołowych. Rozwój wrażliwości artystycznej.

Cel praktyczny:

Zdobycie podstawowej wiedzy technologicznej dotyczącej szablonuPorównanie pracy indywidualnej i w zespole. Wykształcenie potrzeby ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego.

short subject description

Utrwalanie nabytych wcześniej umiejętności i zachęcanie do zdobywania nowych. Poszerzenie wiedzy o intermediach. Porównanie różnorodnych technik i sposobów ich łączenia. Wprowadzenie studenta w obszar wykorzystywania techniki szablonu. Realizacja indywidualnych i grupowych projektów rozwijających kreatywność i samodzielność. Pogłębianie wiedzy na temat własnych umiejętności i zainteresowań.

form of classes

Wykonanie prac na zadane tematy w ramach zajęć oraz w poza zajęciami, omawianie zrealizowanych prac, otwarta dyskusja.

Analiza sposobu łączenia mediów. 

Warsztaty, ćwiczenia, zapoznanie się z techniką szablonu.

Współpraca z instytucjami kultury.

 

subject area coverage

Intermedia, tworzenie prezentacji, szablon i jego wykorzystanie w pracy indywidualnej i zespołowej, pogłębienie wiedzy dotyczącej przestrzeni publicznej traktując to jako niezbędny etap w procesie artystycznego rozwoju oraz jako bazę technicznych możliwości.

Realizacja ćwiczeń tematycznych mających na celu szukanie indywidualnych form przekazu będących odpowiedzią na zadany temat oraz będących alternatywną formą własnej wypowiedzi artystycznej.

evaluation form credit with grading;
literature

1. Higgins Dick, Nowoczesność od czasu postmodernizmu oraz inne eseje,  wybrane fragmenty, słowo/obraz/terytoria, 2000.

2. Sarzyński Piotr, Wrzask w przestrzeni. Dlaczego w Polsce jest tak brzydko?, wybrane fragmenty, Polityka, Warszawa, 2012.

3. Springer Filip, Wanna z kolumnadą. Reportaże o polskiej przestrzeni, wybrane fragmenty, Czarne, Wołowiec, 2013.

Literatura dotycząca szablonu. Student powinien interesować się publikacjami z zakresu sztuki najnowszej.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

brak

preliminary assumptions

Wiedza z zakresu łączenia pogranicza sztuki z mediami.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego.

K_K01

Realizuje własne koncepcje artystyczne i działania animacyjne w oparciu o samodzielną analizę i interpretację informacji, wiedzę z zakresu sztuki i kultury, sztuk plastycznych, wyobraźnię, ekspresję i intuicję oraz własne doświadczenie.

K_K03
skills
descriptioncode

Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę korzystając z różnych źródeł i łącząc różne media.

 

K_U02

Ma podstawowe umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i współdziałania w grupie w ramach prac zespołowych.

K_U04
knowledge
descriptioncode

Zna podstawowe mechanizmy procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego - roli w nich sztuki i mediów.

K_W06


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Fine Arts Education / Cultural Animation s.6 r 30 3 Exercises 30h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.11716