ECTS Catalogue

Art Criticism

Pedagogue: dr Zbigniew Mańkowski

Field Description
type of classes konwersatorium;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

1. Obowiązkowa obecność na zajęciach – lista obecności;                 

2. Zaliczone kolokwium ( 3 pytania z zakresu problematyki zajęć oraz  1 z zakresu indywidualnych lektur - każde pytanie 10 pkt.);

Ocenianie: Na ocenę niedost – nie zal. Kolokwium, brak znajomości lektur indywidualnych - mniej niż 21 pkt. ;Na ocenę dost – zal. kolokwia na poz. dost.;  znajomość lektur ( minimum 3), 22- 28/ 29-30 - dst+; Na ocenę db – zaliczone kolokwium na poziomie db; znajomość lektur  (minimum  5 lektur), 31-35/ 36-37 - db+;  Na ocenę bdb - zaliczone kolokwium na poz. bdb i praca pisemna – esej krytyczny/ recenzja( po ustaleniu z wykładowcą), 38-40.

subject description

Poznanie i zrozumienie najważniejszych elementów tworzących postawy praktyki krytycznej: uwarunkowania wartościowania praktyk twórczych i artystycznych; świadomość krytyczna – wiedza na temat, jak się tworzy tekst krytyczny;
Tworzenie podstaw bazy teoretycznej dla pracy studenta oraz umiejętność krytycznego spojrzenia na działania artystyczne – krytyczna reakcje ; tworzenie podstawowego języka krytycznego (tworzenie prostych tekstów krytycznych).
Tworzenie dłuższych świadomych wypowiedzi krytycznych -  ustnych i pisemnych, prezentowanie ich w środowisku lokalnym ( grupa, forum internetowe). Praktykowanie etyki krytycznej (dystans krytyczny, dialog z praktykami artystycznymi).short subject description


Całość dotyczy przeglądu najważniejszych tematów i problemów krytyki nowoczesnej i współczesnej;  a także wiąże się z poszukiwaniem korzeni źródeł i tożsamości krytyki współczesnej; odnosi się do analizy i interpretacji tekstów krytycznych najważniejszych twórców krytyki; w konsekwencji prowadzi do budowania świadomości warsztatu krytyka  i najważniejszych problemów, które tworzą praktykę krytyczną.

form of classes

Konwersatorium z elementami wykładu;  prezentacje multimedialne; dyskusja, polemika; komentarze ustne i pisemne; ćwiczenia lekturowe; wyjścia do galerii i na wystawy; prowokacje wizualne i poglądowe skłaniające do krytycznego myślenia.subject area coverage

1.Planowanie pracy na semestr – warunki zaliczenia i prezentacja programu zajęć; wybory i propozycje studentów; wspólne konstruowanie planu pracy.2. Konstruowanie krytyki - doświadczenie krytyczne;


3. Ocena, wartościowanie krytyczne; praktyki krytyczne, performatywność krytyczna.


4-5. Język i języki współczesnej krytyki artystycznej- krytyka artystów i krytyka specjalistów;


6-7.  Rozumienie w krytyce (P. Ricoeur, H.G. Gadamer, G. Agamben);                       


8-9. Polityka i krytyka - spektakl G. Deborda i postrzegalne J. Ranciera;


10-11. Emocje  w krytyce. Praktyki krytyczne.


12. Antropologia widzenia w krytyce. Wyobraźnia krytyczna R. Girarda;

13. Wirtualne światy sztuki/krytyki wg J. Baudrillarda i P. Virilio.

13-14.  Podstawy warsztatu krytyka: języki współczesnej krytyki – ćwiczenia praktyczne. Periodyki i pisma krytyczne z dziedziny krytyki, np. „Estetyka i Krytyka”, „Pokaz” i inne (do wyboru).          

15. Wybrane tematy i problemy współczesnej krytyki artystycznej - podsumowanie zajęć. Analiza i ocena prac studentów.

evaluation form credit with grading;
literature

Podstawowa:

1.    Berger J., O patrzeniu, Aletheia, 1999;

2.    Claire J., De immundo, Słowo/Obraz Terytoria 2007; 

3.    Greenberg C., Obrona modernizmu. Wybór esejów, Universitas, 2006;  

4.    Juszczak W., Wędrówka do źródeł,Słowo/Obraz Terytoria, 2009;

5.    Porębski M., Krytycy i sztuka, Wydawnictwo Literackie, 2004

Uzupełniająca:

 

1.    Czapski J., Patrząc, Znak, 1996;

2.    Czerni K., Rezerwat sztuki, Znak, 2008;

3.   Debord D., Społeczeństwo spektaklu, PIW, Warszawa 2006.

4.   Freeland C. , Czy to jest sztuka? Wprowadzenie do teorii sztuki, Rebis, Poznań 2004;

5.   Ranciere J. , Dzielenie postrzegalnego, korporacja ha.art, Kraków 2007;

6.   Rottenberg, A. Sztuka w Polsce 1945- 2005, Wydawnictwo Stentor, 2007;

7. Ricoeur P., Egzystencja i hermeneutyka, De AGOSTINI, Warszawa 2003. oraz Tegoż, Język, tekst, interpretacja : wybór pism, PIW, Warszawa 1989.

8.   Thornton S. , Siedem dni w świecie sztuki, Propaganda, Warszawa 2011.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

zaliczony semestr poprzedzającypreliminary assumptions


Ogólna wiedza z historii sztuki na poziomie licencjackim

learning outcomes
social competences
descriptioncode

świadomy potrzeby podejmowania działań upowszechniających i animujących kulturę i sztukę w środowisku społecznym(K_K02)
skills
descriptioncode

potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów twórczych zachowań oraz strategii działań praktycznych w odniesieniu do działalności kulturotwórczej

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii(K_U01) (K_U02)
knowledge
descriptioncode

zna metodologię oraz elementarną terminologię używaną w naukach o sztuce, kulturze i filozofii. Rozumie jej źródła i zastosowania

zna i rozumie rolę w kształtowaniu świata kultury i cywilizacji poszczególnych dyscyplin i subdyscyplin związanych z edukacją artystyczną – zwłaszcza nauk o sztuce oraz nauk humanistycznych, w tym filozofii kultury i estetyki

 

(K_W01) K_W03


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Fine Arts Education / Cultural Animation s.6 r 30 2 L 30h
L [E]
L [Z]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.11717