ECTS Catalogue

Writing Workshop

Pedagogue: dr Zbigniew Brzostowski

Field Description
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Studenci zobowiązani są do aktywnego uczestniczenia w ćwiczeniach oraz samodzielnego pisania tekstów opatrzonych aparatem naukowym:
Informacja
Recenzja
Elementy aparatu naukowego
Streszczenie
Konspekt
Tekst analityczny
Esej będący wynikiem samodzielnej pracy (objętość minimum 5 stron znormalizowanego tekstu (10 000 znaków).

subject description

Cel poznawczy:
Nabycie wiedzy o: gatunkach literackich, stylach wypowiedzi językowej, rodzajach tekstu krytycznego (recenzja, szkic, esej), wykorzystaniu źródeł, zasadach cytowania, operowania aparatem naukowym, korekcie i redakcji tekstu.

Cel kształcący:
Nabycie umiejętności redagowania logicznych i spójnych tekstów o prawidłowej strukturze i dobrym poziomie językowym.

Cel praktyczny:
Nabycie umiejętności formułowania tez, doboru odpowiedniej argumentacji oraz prezentowania wniosków w wypowiedzi pisemnej o charakterze naukowym i informacyjnym.

short subject description

Zajęcia są ćwiczeniami praktycznymi mającym na celu podniesienie umiejętność samodzielnego redagowania tekstów naukowych i kreatywnego pisania.

form of classes

ćwiczenia warsztatowe, praca indywidualna i grupowa

subject area coverage

1. Gatunki stylu krytycznego: recenzja, esej, szkic.
2. Rodzaje źródeł, użycie źródeł w tekście.
3. Struktura formalna pracy pisemnej.
4.  Formułowanie tezy. Wstęp i zakończenie.
5.  Dyskusja naukowa (argumentacja i kontrargumentacja).
6. Redakcja i korekta tekstu.
7. Analiza krytyczna tekstów.

evaluation form credit with grading;
literature

Literatura:
Arystoteles, Retoryka, w: Dzieła wszystkie t. 6, przeł. H. Podbielski, Warszawa 2001, s. 265-478.
Becker H.S., Warsztat pisarski badacza, PWN, Warszawa 2013
Billingham J., Redagowanie tekstów, PWN, Warszawa 2013
D’ Alleva, Jak studiować historię sztuki, Kraków 2013

Eco U., Jak napisać pracę dyplomową, przeł. G. Jurkowlaniec, Warszawa 2016.
Encyklopedia wiedzy o języku polskim, pod red. S. Urbańczyka, ZN im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978.
Heisenberg. W., Dyskusje na temat języka (1933), w: Część i całość, przeł. K. Napiórkowski, Warszawa 1987, s. 164-182.
Klemensiewicz Z., Składnia, stylistyka, pedagogika językowa, PWN, Warszawa 1982.
Kwintylian, Kształcenie mówcy t. I, II, IX, przeł. M. Brożek, ZN im. Ossolińskich, Wrocław 1951.
Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe, Wydawnictwo UG, Gdańsk 1996
Maćkiewicz J., Jak dobrze pisać. Od myśli do tekstu, PWN, Warszawa 2013.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

brak

preliminary assumptions

Studenci winni posiadać ogólną wiedzę z zakresu kultury, a w szczególności kultury języka polskiego.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Ma przekonanie o wartości podejmowania działań upowszechniających i animujących kulturę i sztukę w środowisku społecznym i rozumie własną odpowiedzialność zawodową w tym zakresie.

K_K02
skills
descriptioncode

Swobodnie posługuje się ujęciami teoretycznymi w analizie motywów i wzorów twórczej aktywności oraz w analizie strategii działań praktycznych w odniesieniu do działalności kulturotwórczej.

K_U01

Samodzielnie pogłębia wiedzę i rozwija swoje profesjonalne umiejętności korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii.

K_U02

Osiąga wysoki poziom umiejętności precyzyjnej i konstruktywnej wypowiedzi w mowie, na piśmie oraz przy użyciu nowoczesnych kanałów i technik informacyjnych, dotyczącej analizy, krytyki i interpretacji zagadnień w obszarze kultury i sztuki.

K_U05
knowledge
descriptioncode

Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą roli poszczególnych dyscyplin związanych z edukacją artystyczną w kształtowaniu świata kultury i cywilizacji – zwłaszcza nauk o sztuce oraz nauk humanistycznych, w tym filozofii kultury i estetyki.

K_W03


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Fine Arts Education / Cultural Animation s.6 r 15 1 Exercises 15h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.11718