ECTS Catalogue

Bachelor's Thesis Seminar

Pedagogue: dr Roman Nieczyporowski

Field Description
type of classes Seminar;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Formy/narzędzia walidacji efektów kształcenia w zakresie:
wiedzy – ocena ciągła: konsultacje, „raporty studentów”
umiejętności - konsultacje (ocena ciągła i formatywna)
kompetencji społecznych - prezentacja (ocena sumatywna)
Metody ewaluacji.
Ocena wystawiana jest: w semestrze 5– na podstawie sformułowania tytułu pracy oraz sprawozdania ze stanu badań, opracowanego wstępnie konspektu pracy i bibliografii
zaliczenie semestru 6 następuje na podstawie ukończonej pracy pisemnej
Ocena wystawiana jest:
w semestrze 5– na podstawie sformułowania tytułu pracy oraz sprawozdania ze stanu badań, opracowanego wstępnie konspektu pracy i bibliografii zaliczenie semestru 6 następuje na podstawie ukończonej pracy pisemnej.

subject description

cel poznawczy;
analiza i interpretacja wybranego zagadnienia w oparciu o metodologię w obszarze nauk humanistycznych
cel kształcący;
właściwy dobór i wykorzystanie literatury, umiejętna ocena wiarygodności źródeł i informacji wykorzystywanych w pracy, umiejętne projektowanie, rozwiązywanie i modyfikowanie istniejących problemów
cel praktyczny;
chęć poszerzania wiedzy poprzez samodzielne poszukiwania, umiejętność budowania dłuższej wypowiedzi, organizowanie własnej pracy, branie odpowiedzialności za realizację własnych przedsięwzięć  

short subject description

Poprzez ćwiczenia warsztatu badawczego zajęcia mają na celu przygotowanie studenta do krytycznej analizy tekstu, poprawnego opisu dzieła sztuki, doskonalenia naukowego warsztatu pisarskiego w efekcie czego student będzie w stanie napisac poprawnie pracę licencjacką

form of classes

Konwersatorium z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

subject area coverage

Temat indywidualny ustalany osobno dla każdego studenta (za obopólną akceptacją)
Tematy ogólne (wspólne dla wszystkich studentów):
1. Zajęcia wprowadzające – badanie zainteresowań i potrzeb studentów, określenie warunków brzegowych, ustalenie wymagań i oczekiwań. Wyznaczenie pracy własnej studenta: przygotowanie propozycji tematu badań
2. Główne tendencje współczesnej metodologii badań naukowych w naukach humanistycznych i społecznych.
3. Omówienie arkusza oceny pracy licencjackiej
4. Ustalenie tematów “roboczych i wyznaczenie lektur
5-9. Praktyczne porady wspomagające konstruowanie pracy pisemnej – nauka tworzenia konspektu etc.
10-15. Ćwiczenia z warsztatu pisarskiego
16-19. Omawianie stanu zaawansowania badawczego studentów
20-24. Publiczna analiza przedstawionych fragmentów tekstów, według wcześniej ustalonej kolejności – zwrócenie uwagi na popełnione błędy i wskazanie “nowego ujęcia problemu”
25-29. Korekta końcowa
30. Zaliczenie przedmiotu

evaluation form credit with grading;
literature

Literatura podstawowa:
d’ Alleva A., Metody i teorie historii sztuki, tł. E. i J. Jedlińscy, Universitas, Kraków 2008.
Arnheim R., Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2005.
Bätschmann O., Historia sztuki na przejściu od ikonologii do hermeneutyki, „Artium Questiones” III Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1986.
Belting H., Antropologia obrazu, tł. M. Bryl, Universitas, Kraków 2007.
Białostocki J., Historia sztuki wśród nauk humanistycznych, Ossolineum, Wrocław 1980.
Białostocki J., Pięć wieków myśli o sztuce, PWN, Warszawa 1976.
Białostocki J. (ed.), Pojęcia, problemy, metody współczesnej nauki o sztuce, PIW, Warszawa 1976.
Bryl M., Suwerenność dyscypliny, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2008.
Panofsky E., Studia z historii sztuki, J. Białostocki (ed.), PIW, Warszawa 1971.
Literatura uzupełniająca:
Arnheim R., Myślenie wzrokowe, Słowo/Obraz Terytoria , Gdańsk 2012.
Bryl M., Historia sztuki na przejściu od kontekstualnej Funktionsgeschichte ku antropologicznej Bildwissenschaft (casus Hans Belting, ), “Atrium Quaestiones” XI, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań (2000).
Bryl M., Płaszczyzna, ogląd, absolut. Inspiracje hermeneutyczne we współczesnej historii sztuki, “Atrium Quaestiones”, VI, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1993
Didi-Huberman G., Przed obrazem. Pytanie o cele historii sztuki, tł. A. Leśniak, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2011.
Eco U., Pejzaż semiotyczny, PIW, Warszawa 1972.
Freedberg D., Potęga wizerunków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
Gadamer H-G., Aktualność piękna, Oficyna Naukowa, Warszawa 1993.
Gombrich E., Sztuka i złudzenie. O psychologii przedstawienia obrazowego, PIW, Warszawa 1981. 
Kalinowski L., Max Dvorak i jego metoda badań nad sztuka, Warszawa 1974.
Kobielus S., Dzieło sztuki, dzieło wiary, Wydawnictwo Apostolicum, Ząbki 2002.
Leśniak A., Obraz płynny, Georges Didi-Huberman i dyskurs historii sztuki, Universitas, Kraków 2010.
Mancwel A., Wyobraźnia antropologiczna. Próby i studia, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
Merlau- Ponty M., Oko i obraz, tł. S. Cichowicz, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 1996.
Sztompka P., Socjologia wizualna, PWN, Warszawa 2005.
Tatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, PWN, Warszawa, 1988.
Tatarkiewicz W., Historia estetyki, t. 1, Estetyka starożytna, Arkady, Warszawa 1985.
Tatarkiewicz W., Historia estetyki, t. 2, Estetyka średniowieczna, Arkady, Warszawa 1989.
Tatarkiewicz W., Historia estetyki, t. 3, Estetyka nowożytna, Arkady, Warszawa 1991.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

Zaliczenie 2 roku studiów

preliminary assumptions

Student posiada:
- ogólną znajomość literatury pięknej, historii sztuki i kultury, analizy dzieła sztuki, filozofii i estetyki.
- wiedzę o stylach i tradycjach twórczych

learning outcomes
social competences
descriptioncode

-realizuje samodzielnie koncepcje oraz działania artystyczne i animacyjne oparte na integracji wiedzy z różnych dziedzin i doświadczenia z zakresu mechanizmów psychologicznych

(K_K03)
skills
descriptioncode

-student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów twórczych zachowań oraz strategii działań praktycznych w odniesieniu do działalności kulturotwórczej

(K_U01)

-samodzielnie pogłębia wiedzę i rozwija swoje profesjonalne umiejętności korzystając z różnych źródeł i nowoczesnych technologii

(K_U02)

-osiąga wysoki poziom umiejętności precyzyjnej i konstruktywnej wypowiedzi w mowie, na piśmie oraz przy użyciu nowoczesnych kanałów i technik informacyjnych, dotyczącej analizy, krytyki i interpretacji zagadnień w obszarze kultury i sztuki

(K_U05)
knowledge
descriptioncode

-student posiada pogłębioną wiedzę obejmującą metodologię i terminologię używaną w naukach o sztuce, kulturze i filozofii, którą potrafi stosować w działaniach animatorskich i twórczych

(K_W01)

-posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą roli poszczególnych dyscyplin związanych z edukacją artystyczną w kształtowaniu świata kultury i cywilizacji – zwłaszcza nauk o sztuce oraz nauk humanistycznych, w tym filozofii kultury i estetyki

(K_W02)

-posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą roli poszczególnych dyscyplin związanych z edukacją artystyczną w kształtowaniu świata kultury i cywilizacji – zwłaszcza nauk o sztuce oraz nauk humanistycznych, w tym filozofii kultury i estetyki

(K_W03)

-rozpoznaje różnorodność objawów życia społecznego, w tym rodzaje i funkcje struktur oraz instytucji społecznych, w perspektywie pochodzenia z różnych środowisk i kultur

(K_W04)


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Fine Arts Education / Cultural Animation s.6 r 30 8 Seminar 30h
Seminar [Z st.]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.11724