ECTS Catalogue

Diploma Artwork Seminar

Pedagogue: prof. dr hab. Anna Bem-Borucka

Field Description
type of classes Seminar;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Narzędzia walidacji efektów kształcenia w zakresie:
wiedzy – konsultacje (ocena ciągła)
umiejętności - konsultacje, przeglądy (ocena ciągła i formatywna)
kompetencji społecznych – prezentacja, organizacja pokazu dyplomowego (ocena sumatywna)

Metody ewaluacji:
oddanie pracy w terminie, kryteria : kreacyjność, imperatyw - zaangażowanie w pracy, sposób wykonania

subject description

Cel poznawczy.
Zajęcia z rzeźby są nauką oraz rozwojem umiejętności percepcji, nauką myślenia analitycznego oraz nauką doboru właściwych metod syntezy.

Cel kształcący.
Kształcenie wyobraźni, intuicji w zakresie kreacji oraz doboru odpowiednich środków ekspresji potrzebnych do tworzenia dzieła plastycznego.

Cel praktyczny.
Jest to zapoznanie studentów z podstawami warsztatu tzn. elementarne ćwiczenia związane z modelowaniem, rzeźbieniem, budowaniem kompozycji, odpowiedniego doboru materiałów, ich obróbki i połączeń.

short subject description

Realizacja własnego projektu artystycznego

form of classes

realizacja projektu dyplomowego

subject area coverage

Projekt animacyjno – artystyczny realizowany przez studenta w oparciu o kontekst kulturowy własnymi środkami ekspresji. 
Realizacja indywidualnych projektów oraz form artystycznych o charakterze interdyscyplinarnym

evaluation form credit with grading;
literature

Sculpture From Antiquity To The Present Day, Wyd. Taschen, 2007
Dialougues in Diversity Art. From Marginal to Mainstream, John K. Grande, 2007
Civilizations Art and Photography, Slovart 2009
Czasopima: Atlas Sztuki, Orońsko, Kwartalnik Rzeźby
POKAZ Pismo Krytyki Artystycznej, Warszawa
Materiały dostępne w internecie dotyczące następujących artystów: Constantin Brancusi, Isamu Nougouchi, Julio Gonzales, Richard Serra, Robert Morris, Richard Wilson, Christian Boltański, Micha Ullman, Gordon Matta Clark, Do Ho Suh, Rachel Whiteread, Carl
Andre, Anish Kapoor, Andre Golsworthy.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

brak

preliminary assumptions

zdane egzaminy

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Student rozumie potrzebę ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego

 

K_K01:A1_K01, H1A_K01, S1A_K01

Realizuje własne koncepcje i działania artystyczne oparte na różnorodności wykorzystanej wiedzy, wyobraźni, ekspresji i intuicji.

K_K06:A1_K03
skills
descriptioncode

Student potrafi oceniać przydatność typowych metod i procedur do realizacji zadań twórczych i w różnych strefach działalności kulturotwórczej 

K_U06:S1A_U06,S1A_U07

Potrafi dokonywać analizy własnych działań i wskazać obszary wymagające modyfikacji

K_U08:S1A_U06

Dysponuje umiejętnościami potrzebnymi do tworzenia i realizowania własnych koncepcji artystycznych.

K_U09:A1A_U15,A1A_U16

Wykazuje zrozumienie wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy rodzajem stosowanej w dziele ekspresji artystycznej a niesionym przez nią komunikatem

K_U13:A1A_U21
knowledge
descriptioncode

Student posiada wiedzę dot. sztuki i kultury współczesnej.

K_W07: A1­­_W11, A1A_W12

Posiada podstawową wiedzę dotyczącą realizacji prac plastycznych.

K_W16: A1_W10

Ma elementarną wiedzę na temat projektowania własnej drogi rozwoju.

K_W20: S1A_W11


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Fine Arts Education / Cultural Animation s.6 r 60 13 Seminar 60h
Seminar [Z st.]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.11730