ECTS Catalogue

Painting

Pedagogue: prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes pracownia kierunkowa;
course language English; Polish;
method of learning outcomes verification

Warunkiem uzyskania zaliczenia oraz przedmiotem oceny jest:
Realizacja poszczególnych zadań. Uczestnictwo w wystawach, warsztatach, pokazach, dyskusjach Dokumentacja poszczególnych faz rozwoju realizowanego projektu. Dziennik – szkicownik.
Prezentacja w pracowni własnej koncepcji wystąpienia artystycznego.
Progres w pracy studenta. Przedstawienie określonych prac na zakończenie semestru.
Zaliczenie z oceną.

subject description

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w szeroki zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie malarstwa w kontekście współczesnej nauki o sztuce. Nabycie wiedzy i umiejętności zarówno praktycznych i intelektualnych pozwoli studentowi na swobodne poruszanie się wokół pojęć: estetyki i piękna w kontekście politycznym, ciało jako medium malarskie, zagadnień obrazowania w kontekście współczesnego myślenia postkonceptualnego. Malarstwo jako metoda wizualizacji będzie punktem odniesienia do szeroko pojętych rozważań estetyczno-filozoficznych.

short subject description

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do realizacji dyplomu magisterskiego i samodzielnej pracy artystycznej.

form of classes

Ćwiczenia praktyczne w pracowni. Spotkania i dyskusje omawiające realizowane zadania. Warsztaty w pracowni z zaproszonymi gośćmi, oraz warsztaty wyjazdowe we współpracy z innymi ośrodkami. Przeglądy pracowniane oraz wystawy w trakcie trwania semestru oraz na zakończenie semestru. Wystawy realizowane na zewnątrz pracowni we współpracy z innymi ośrodkami. Spotkania w pracowni z artystami oraz fachowcami w dziedzinie sztuki. Wizyty w galeriach, muzeach.

subject area coverage lack of data
evaluation form credit with grading;
literature


Teoria;

Rudolf Arnheim „Sztuka i percepcja wzrokowa” Słowo/Obraz terytoria, Gdańsk 2004; Hans Belting Antropologia obrazu, Universitas , Kraków 2007; Jacques Derrida, Prawda w malarstwie, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2003, Paweł Dybel, Malowanie ciałem. John Gage „Kolor i kultura”, Universitas, Kraków 2010; John Gage Kolor i znaczenie, Universitats, Kraków 2010, Marcin Giżycki, Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki drugiej połowy XX wieku, Słowo/Obraz terytoria, Gdańsk 2002; David Hockney „Wiedza tajemna”, Universitas, Kraków 2007; Wasyl Kandyński „Punkt i linia a płaszczyzna” PIW 1986 Warszawa; Wasyl Kandyński " O pierwiastku duchowym w sztuce"; Łukasz Kiepuszewski „Obrazy Cezanne'a”, Słowo/Obraz terytoria, Gdańsk 2004; Rosalind E. Krauss, Oryginalność awangardy i inne mity modernistyczne, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011; Maurice Merlau-Ponty, Oko i umysł. Szkice o malarstwie. Słowo/Obraz terytoria, Gdańsk: Marta Smolińska Otwieranie Strona 3 z 3 obrazu. De(kon)strukcja uniwersalnych mechanizmów widzenia w nieprzedstawialnym malarstwie sztalugowym II poł. XX wieku, Wydawnictwo Naukowe UMK Toruń 2012; Władysław Strzemiński "Teoria widzenia" Wydawnictwo Literackie, Kraków 1969; John Berger Sposoby widzenia, Fundacja Aletheia, Warszawa 2008; Maria Poprzęcka, „Inne obrazy”, Słowo/Obraz terytoria, Gdańsk 2009 ;Jacques Ranciere Estetyka jako polityka, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2007; Jacques Ranciere Dzielenie postrzegalnego, estetyka i polityka, Korporacja Ha!Art, Warszawa 2007, John Ruskin „Niewinne oko”, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011; Georges Didi-Huberman, „Przed obrazem”, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2012; Georges Didi-Huberman Strategie obrazów, Korporacja HA!Art 2011, E.H.Gombrich „O sztuce”, Rebis, Warszawa 2009; E.H. Gombrich Zmysł porządku, o psychologii sztuki dekoracyjnej, Universitas 2009, Hall Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamin H.D. Buchloh Art since 1900 -modernism, antimodernism, postmodernism, Thames & Hudson 2007;

Wydawnictwa monograficzne, albumy;

Art & Photogrphy, Phaidon, London 2005; Art & Body, Phaidon, London 2005; Art & Fenimism, Phaidon, London 2005; Francis Bacon, Hugh Davis Sally yard, Bucher Abberville Press, Inc. NY 1986; El Greco and Modernism, Hatje Cantz 2012; Anish Kapoor Past Present Future, ICA Boston 2008; Mark Rothko, Diane Waldman, The Salomon R. Guggenheim Museum/Abrams NY 1978; Gerhard Richter Malerei, MOMA 2002, Luc Tuymans, Muesum of Modern Art San Francisco 2009 , Vitamin P: New Perspectives in Painting Phaidon, Londyn 2005; 

Technologia malarstwa: 

Jerzy Werner, Podstawy Technologii Malarstwa i Grafiki PWN 1981;Jan Hopliński, Farby i spoiwa malarskie, Ossolineum, Wrocław 1990, Władysław Ślesiński, Techniki malarskie – spoiwa mineralne, Arkady 1983, Antonella Fuga, Techniki i materiały, Arkady 2008

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Warsztaty teoretyczne i praktyczne.

entry requirements
formal requirements

Pracownia jest przeznaczona dla studentów którzy ukończyli 2 letni kurs podstaw rysunku i malarstwa. Powinni posiadać zaawansowaną wiedzę dotyczącą zasad kompozycji rysunkowej i malarskiej, zarówno z natury jak i wyobraźni. Posiadać ogólną wiedzę o sztuce.

preliminary assumptions

Założeniem wstępnym do wspólnej pracy w pracowni jest uzasadnienie jej wyboru, oraz chęci zaangażowania się w formułę pracy pracowni, zapoznanie się z jej programem oraz przedstawienie portfolia podczas rozmowy wstępnej.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Student:

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie A1_K01

Absolwent poprzez nabytą wiedzę i umiejętność łączenia jej elementów, rozumie potrzebę inspirowania innych i uczenia się przez całe życie A2_K01

Samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazuje się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji, oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy A1_K02
Potrafi podejmować niezależne decyzje artystyczne, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji A2_K02
Jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji,emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, zdolności elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych i zmieniających się okoliczności oraz umiejętności kontrolowania własnych zachowań i przeciwdziałania lękom i stresom, jak również sprostania warunkom związanym z publicznymi występami lub prezentacjami A1_K03
Posiada umiejętność refleksji dotyczącej samooceny, działań innych osób, etycznych, naukowych i społecznych aspektów własnej pracy A1_K05
Posiada umiejętność krytycznej oceny uwzględniającą autorefleksję, konstruktywną krytykę w aspekcie tematów społecznych, naukowych i etycznych A2_K04
Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i życia
w społeczeństwie, w szczególności:
— pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań,
— negocjowania i organizowania,
— integracji z innymi osobami w ramach rożnych przedsięwzięć
kulturalnych,
— prezentowania zadań w przystępnej formie z zastosowaniem technologii informacyjnych A1_K05

MJ_K01 MJ_K02 MJ_K03 MJ_K04 MJ_K05 MJ_K07 MJ_K08 MJ_K09
skills
descriptioncode

Student:


Dysponując nabytymi środkami wyrazu tworzy i realizuje własne koncepcje artystyczne A2_W12
Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną i umiejętność samodzielnego kreowania dzieła oraz własnych koncepcji artystycznych A2_U11
Umie świadomie posługiwać się warsztatem oraz wybraną techniką i technologią w realizacji prac artystycznych A1_U15,A1_U16
Potrafi realizować, wdrażać i podejmować samodzielne decyzje artystyczne A1_U15,A1_U16
Umie podejmować samodzielne decyzje podczas realizacji własnych działań artystycznych A1_U17
Jest przygotowany do projektowania prac artystycznych w aspekcie estetycznym, społecznym i prawnym A2_U14
Jest przygotowany do twórczej pracy w zespole z innymi osobami A1_U18
Posiada zakres umiejętności formalnych do realizacji własnych koncepcji artystycznych oraz posługuje się efektywnymi technikami ćwiczenia umiejętności warsztatowych A1_U19,A1_U20

Posiada umiejętności formalne do realizowania i wyrażania własnych koncepcji, idei i pomysłów artystycznych A2_U16
Ma umiejętności własnych idei artystycznych w różnych koncepcjach stylistycznych, przy swobodnym wykorzystaniu emocjonalności intuicji i wyobraźni A1_U21
Posiada umiejętność i świadomość wykorzystywania wszelkich wzorców leżących u podstaw niezależnych kreacji artystycznych A2_U17
Posiada umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów na poziomie B2+ ESOKJ A2_U19
Zna formy zachowań związane z publicznymi prezentacjami własnych dokonań A1_U24

MJ_U01 MJ_U02 MJ_U03 MJ_U04 MJ_U05 MJ_U06 MJ_U07 MJ_U09 MJ_U10 MJ_U11 MJ_U12 MJ_U16 MJ_U17
knowledge
descriptioncode


Student:

Ma podstawową wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo, oraz umiejętności warsztatowo pokrewnych dyscyplin artystycznych A_W10
Posiada specjalistyczną wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo A2_W08
Posiada podstawową wiedzę na temat historii sztuki, jej kontekstu historycznego oraz pokrewieństwa z dziedzinami życia społecznego A1_W11
Posiada rozszerzoną wiedzę na temat związków kreacji artystycznej i jej kontekstu historycznego z innymi dziedzinami współczesnego życia oraz jej społecznego i historycznego oddziaływania A2_W09
Posiada zdolność rozpoznawania związków sztuki z innymi dziedzinami nauki, które pozwolą mu na samodzielny rozwój intelektualny oraz tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu samodzielności i oryginalności oparte na dużej świadomości i wiedzy o sztuce A2_W10
Zna określony zakres technologiczny związany z dyscypliną artystyczną oraz umie wykorzystać tę wiedzę do dalszego rozwoju artystycznego A1_W13
Posiada świadomość wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu twórczego oraz jego oddziaływania w dziele sztuki na odbiorcę A2_W1
Potrafi dokonywać świadomych wyborów tworzących jego kreację artystyczną , uwzględniającą swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej A2_W12

MJ_W01 MJ_W02 MJ_W03 MJ_W04 MJ_W06 MJ_W07 MJ_W08 MJ_W09


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Doctoral Studies in the area of Visual Arts s.3 (en)d 30 1 Exercises 30h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.11746