ECTS Catalogue

Course Seminar

Pedagogue: prof. dr hab. Maciej Świeszewski

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes lack of data
course language lack of data
method of learning outcomes verification lack of data
subject description lack of data
short subject description lack of data
form of classes lack of data
subject area coverage lack of data
evaluation form lack of data
literature lack of data
placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements lack of data
preliminary assumptions lack of data
learning outcomes
social competences
descriptioncode

Absolwent poprzez nabytą wiedzę i umiejętności łączenia jej elementów rozumie potrzebę inspirowania innych i uczenia się przez całe życie. A2_K01

Samodzielnie podejmuje niezależne prace, wykazuje się umiejętnościami zbierania, analizowania i interpretowania informacji, rozwijania idei i formułowania krytycznej argumentacji, oraz wewnętrzną motywacją i umiejętnością organizacji pracy. A1_K02

Potrafi podejmować niezależne decyzje artystyczne, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji. A2_K02

Posiada umiejętności efektywnego komunikowania się i życia w społeczeństwie, w szczególności:

-pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań

-negocjowania i organizowania

-integracji z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych

-prezentowania zadań w przystępnej formie z zastosowaniem technologii informacyjnych  A1_K05

 

Posiada umiejętności inspirowania i organizowania pracy twórczej w ramach wspólnych projektów i działań. A2_K05

Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony i własności przemysłowej i prawa autorskiego, posiada świadomość zarządzania własnymi zasobami intelektualnymi. A2_K06

MJ_K02 MJ_K03 MJ_K04 MJ_K09 MJ_K11 MJ_K14
skills
descriptioncode

Posiada rozwiniętą osobowość artystyczną i umiejętność samodzielnego kreowania dzieła oraz własnych koncepcji artystycznych. A2_U11

Umie podejmować samodzielne decyzje podczas realizacji własnych działań artystycznych. A1_U17

Ma umiejętności wdrażania własnych idei artystycznych w różnych koncepcjach stylistycznych, przy swobodnym wykorzystaniu emocjonalności, intiucji i wyobraźni. A1_U21

Posiada umiejętność i świadomość wykorzystywania wszelkich wzorców leżących u podstaw niezależnych kreacji artystycznych. A2_U17

Posiada umiejętności korzystania z różnych źródeł teoretycznych oraz przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych. A1_U22

Posiada umiejętności przygotowania rozbudowanych prac pisemnych i wystąpień ustnych związanych z szeroko pojętymi zagadnieniami malarstwa przy wykorzystaniu podstawowych źródeł teoretycznych, a także innych ujęć. A2_U18 

Wykazuje dużą odpowiedzialność podczas publicznych wystąpień prezentujących własną twórczość i działalność artstyczną innych twórców. A2_U20

MJ_U02 MJ_U05 MJ_U11 MJ_U12 MJ_U13 MJ_U14 MJ_U18
knowledge
descriptioncode

Posiada specjalistyczną wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo. A2_W08

Posiada zdolność rozpoznawania związków sztuki z innymi dziedzinami nauki, które pozwolą mu na samodzielny rozwój intelektualny oraz tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu samodzielności i oryginalności oparte na dużej świadomości wiedzy o sztuce. A2_W10

Posiada świadomość wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu twórczego oraz jego oddziaływania w dziele sztuki na odbiorcę. A2_W1

 

MJ_W02 MJ_W06 MJ_W08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Doctoral Studies in the area of Visual Arts s.6 (en)d 8 1 Seminar 8h
Seminar [Z]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.11814