ECTS Catalogue

Sculptural Techniques (decoretive molding)

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Tomasz Skórka

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Zajęcia są obowiązkowe. Student zobowiązany jest wykonać minimum jedną realizację formierską oraz minimum jedną reprodukcję obiektu rzeźbiarskiego. Ocenie podlega poziom techniczny wraz z precyzją wykonania formy wraz z odlewem oraz samodzielność w pracy na jej poszczególnych etapach.

subject description

  • Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy), zaznajomienie się z podstawowymi sposobami reprodukcji rzeźby. Poznanie procesu wytwarzania gipsowych form klinowych na wybranych obiektach będących efektem aktualnego zadania kursowego w pracowni Podstaw Rzeźby.

  • Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności) nabycie praktycznej znajomości technologi odlewniczej w zakresie: konstruowania siatki podziałów na modelach rzeźby pełnej; szalowania i zalewania poszczególnych segmentów formy klinowej; wykonania odlewu z gipsu lub innego materiału.

  • Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne) praca w grupie.

 

 

short subject description

 

Zajęcia praktyczne, nauka wytwarzania form gipsowych do wielokrotnego powielania obiektów rzeźbiarskich.

 

form of classes

Zajęcia są zintegrowane z kursem Podstaw Rzeźby. Odbywają się w macierzystej pracowni studenta i w naturalny sposób stanowią technologiczne uzupełnienie w dziedzinie odlewnictwa.

 

subject area coverage

Wykonanie form klinowych z gipsu dla obiektów rzeźbiarskich, powstających w pracowni Podstaw Rzeźby. Reprodukowanie tych obiektów z gipsu lub innych materiałów odlewniczych.

evaluation form credit with grading;
literature

Wolski Zbigniew Technologia. Sztukatorstwo

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

ISBN 9788302036040

 

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements

Uczestnictwo w zajęciach dla I roku Podstaw Rzeźby

 

preliminary assumptions

Wykonanie modelu rzeźby do reprodukcji.

 

learning outcomes
social competences
descriptioncode

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności A2_K01, A2_ K02

 

skills
descriptioncode

K_U02 umie realizować własne koncepcje artystyczne posługując się narzędziami warsztatu artystycznego w zakresie rzeźby i pokrewnych specjalności AJA_U02(odpowiednik A2_U12) K_U06 posiada szeroki zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych w stopniu wystarczającym do utrzymania i poszerzenia zdolności tworzenia AJA_U06(odpowiednik A2_U16)

 

 

knowledge
descriptioncode

K_W03 umie tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i związanych z nimi tradycjami twórczymi AJA_W03(odpowiednikA2_W10)

 Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Sculpture s.1 r 30 1 Exercises 30h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.11879