ECTS Catalogue

Basics of artistic design

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Małgorzata Kręcka-Rozenkranz

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Design studio;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Każdy semestr kończy się zaliczeniem z oceną. Ocenie podlegają poszczególne ćwiczenia, aktywność studenta na zajęciach, kreatywność i dbałość o wysoki poziom prac, zarówno artystyczny, jak i techniczny. Ważnym kryterium oceny jest także zaangażowanie studenta w organizację semestralnych prezentacji projektów.

subject description

Najistotniejszym celem kształcenia w Pracowni Podstaw Projektowania Plastycznego jest rozwijanie umiejętności logicznej analizy podstawowych elementów komunikatu wizualnego: świadoma organizacja przestrzeni z uwzględnieniem problematyki struktury, kompozycji, doboru materiału, jako nośnika przekazu oraz klarowność wypowiedzi twórczej. Przeprowadzane ćwiczenia przybliżają studentom zagadnienia propedeutyki przedmiotu ( liternictwo, kompozycja),umiejętność twórczego reagowania na otoczenie oraz sprawność formułowania wyrazistego komunikatu plastycznego. Dotyczy to zarówno umiejętności twórczej percepcji otaczającej rzeczywistości z możliwością wpisania się w nią, jak i odniesienia do zjawisk abstrakcyjnych, dla których trudno znaleźć odpowiedź w zastanych wzorcach przestrzennych.

short subject description

Zgodnie z programem w Pracowni Podstaw Projektowania Plastycznego kształcenie wprowadza studentów w zagadnienia propedeutyki przedmiotu.

form of classes

Przyjęta forma pracy zakłada wprowadzenie na ogół trzech zadań semestralnie. Zapoznanie studentów z ćwiczeniem wiąże się z krótkim wykładem dotyczącym opracowywanej problematyki. Następnie studenci przygotowują indywidualne opracowanie merytoryczne zagadnienia, tworzą szkice, projekty wstępne, poszukują inspiracji. Korekty odbywają się systematycznie na forum grupy. W ten sposób wzajemnie uczymy się klarownego wypowiadania twórczych koncepcji w większym gronie. Prowokuje to również dyskusję, która pozwala niejednokrotnie przedefiniować lub doprecyzować zaproponowane rozwiązania.

subject area coverage

Tematy są zróżnicowane o progresywnym stopniu trudności. Każdy z tematów jest tak skonstruowany, aby w interesujący sposób wprowadzać szerokie spektrum zagadnień programowych. Sukcesywnie prowadzący stara się również sięgać po tematy zewnętrznych konkursów plastycznych (np. statuetka dla młodego twórcy), aby studenci potrafili w świadomy sposób przygotowywać się do aktywności artystycznej poza uczelnią.

evaluation form credit with grading;
literature lack of data
placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak

entry requirements
formal requirements

Zdany egzamin wstępny na Wydział Rzeźby i Intermediów, Kierunek Rzeźba

preliminary assumptions

Od studenta wymagana jest wrażliwość plastyczna, widzenie trójwymiarowe, zmysł obserwacji, podstawowa umiejętność analizy obserwowanego obiektu.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

W efekcie kształcenia osoba studiująca powinna rozwijać potrzebę samorozwoju, doskonalenia i kreacji. Z czasem powinna osiągać coraz większą samodzielność twórczą i potrzebę poszukiwania własnej ścieżki artystycznej oraz potrzebę wpisywania swojej twórczości w aspekt społeczny.

A2K01 A2K02 A2K03 A2K05
skills
descriptioncode

Osoba studiująca powinna w trakcie kursu nabyć umiejętności świadomego realizowania własnych koncepcji przy użyciu szerokiej gamy narzędzi kreacji, przetwarzać ideę projektu w materię. Ważną umiejętnością jest także artykułowanie werbalne założeń projektu i precyzyjne, swobodne opisywanie koncepcji.

A2012 A2U13
knowledge
descriptioncode

Student swobodnie posługuje się wiedzą z zakresu propedeutyki przedmiotu, potrafi analizować podjęte zagadnienia w kontekście sztuki współczesnej oraz wobec problemów współczesnego społeczeństwa. Posiada świadomość odpowiedzialności zawodowej.

A2W10


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Sculpture s.2 r 60 4 Prac. proj. 60h
Prac. proj. [Z st.]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.11882