ECTS Catalogue

Introduction to Intermedia

Pedagogue: dr Honorata Martin

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Design studio;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

zaliczenie z oceną

subject description lack of data
short subject description lack of data
form of classes

Wprowadzenie terminu Intermedia, interdyscyplinarność, sztuka współczesna. Przybliżenie i omówienie instytucji zajmujących się sztuką współczesną na terenie Trójmiasta i Polski. Omówienie i podanie przykładów poszczególnych, wybranych artystycznych postaw krytycznych. Celem przedmiotu jest poznanie i rozwinięcia interdyscyplinarnych umiejętności studenta, oswojenie go z różnymi mediami tj. wideo, fotografia, instalacja, audio, performance itp. Zadania w ramach przedmiotu "Wstęp do Intermediów", dotyczą:Poznania, umiejętności analizy, interpretacji (precyzyjna, spójna wypowiedź) wybranej realizacji, obiektu, instalacji (z pominięciem klasycznej rzeźby figuratywnej) z zakresu sztuki współczesnej. Analiza wybranej pracy powinna dotyczyć: znaczenia pracy, sposobu jej realizacji, kontekstu powstania, miejsca, indywidualnego odbioru.Oceniona zostanie umiejętność krytycznej oceny i wartościowania współczesnej sztuki wizualnej, wykorzystywania kryteriów i metod porównawczych w jej ocenie. Wymagana jest realizacja ćwiczenia 1, na podstawie indywidualnego wyboru w formie krótkiej prezentacji fotograficznej –cyfrowej (pliki pdf, jpg) wraz z omówieniem. ćwiczenie 2, -realizacja projektu zakładająca wcześniejszą konsultację i indywidualne rozmowy merytoryczne z prowadzącym.

Indywidualna realizacja prac artystycznych w odniesieniu do zadanego tematu. 

subject area coverage lack of data
evaluation form credit with grading;
literature

Piotrowski Piotr, Agorafilia Sztuka i demokracja w postkomunistycznej Europie, Rebis, 2010
Piotrowski Piotr, Awangarda w cieniu Jałty. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1945-1989, Poznań, Rebis, 2005
Piotr Piotrowski, Sztuka według polityki. Od Melancholii do Pasji, Kraków, Universitas, 2007
Piotr Piotrowski, Muzeum krytyczne, Wyd. Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2011
Izabela Kowalczyk, Niebezpieczne związki sztuki z ciałem, Poznań 2002
Izabela Kowalczyk, Ciało i władza. Polska sztuka krytyczna lat 90. Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2002
Izabela Kowalczyk, Kobiety, feminizm i media Poznań-Wrocław 2005, redakcja, wspólnie z Edytą Zierkiewicz
Izabela Kowalczyk, Matki-Polki, Chłopcy i Cyborgi... sztuka i feminizm w Polsce 2010
Izabela Kowalczyk, Podróż do przeszłości: interpretacje najnowszej historii w polskiej sztuce krytycznej 2010
Ewa Rewers, Post-Polis Wstęp do filozofii Ponowoczesnego miasta Universitas 2005
Miasto w sztuce-sztuka miasta redakcja Ewa Rewers Universitas 2010
Problematyczna, niewygodna, niejasna rola sztuki w przestrzeni publicznej. W poszukiwaniu możliwego paradygmatu, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia Gdańsk 2013
Marc Auge, Nie-miejsca wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności PWN 2012
Architektura przymusu. Interdyscyplinarne studia nad dyscyplinującymi funkcjami architektury, red. Marek Domański, Tomasz Ferenc Łódź 2014
Judith Butler, Uwikłani w płeć, Warszawa 2008
Michel Foucault, Historia seksualności, Czytelnik, Warszawa 1995
Michel Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Aletheia 1998
Aleida Assmann, Między historią a pamięcią. Antologia Warszawa 2013
Georges Didi-Huberman, Obrazy mimo wszystko, Universitas 2012
Ernest Gellner, Narody i nacjonalizm, Warszawa 2009
Jean Baudrillard, Symulakry i symulacja, Warszawa 2005
Jean Baudrillard, Pakt Jasności. O inteligencji zła, Warszawa 2005
Ewa Domańska, Mikrohistorie: spotkania w międzyświatach, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1999
Ewa Domańska, Zagłada: współczesne problemy rozumienia i przedstawiania, Poznań 2009
Anna Markowska, Dwa przełomy. Sztuka polska po 1955 i 1989 roku, Toruń 2012
Anna Maria Potocka, Nowa estetyka, 2016

 

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements lack of data
preliminary assumptions lack of data
learning outcomes
social competences
descriptioncode

- rozumie potrzebę samodoskonalenia się przez całe życie, potrafi inspirować i inicjować proces uczenia się innych osób,

- potrafi w sposób świadomy i efektywny poparty doświadczeniem wykorzystywać w zróżnicowanych okolicznościach mechanizmy psychologiczne: współczulność, intuicję, otwartość, kontrola własnych emocji, elastyczność wspomagające podejmowane działania 

- posiada popartą doświadczeniem pewność w komunikowaniu się i umiejętność życia w społeczeństwie, przejawiające się w szczególności przez:
— inicjowanie nowych kierunków działań i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych projektów
— przewodniczenie działaniom, pracę zespołową, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań,
— integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych,
— prezentowanie skomplikowanych zadań w przystępnej formie

K2_K01, K2_K03, K2_K05
skills
descriptioncode

- potrafi realizować oryginalne koncepcje artystyczne w zakresie studiowanego kierunku studiów i specjalności 

- kontynuuje rozwijanie interdyscyplinarnych umiejętności warsztatowych w stopniu umożliwiającym realizację własnych koncepcji artystycznych dające możliwość ciągłości i poszerzania zdolności tworzenia, realizowania i wyrażania własnych koncepcji artystycznych zgodnie ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością 

- ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

K2_U02, K2_U06, K2_U09
knowledge
descriptioncode

- zna konsekwencje wynikające z powiązania pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi elementami związanymi z intermedialnym kierunkiem studiów i w pełni wykorzystuje tę wiedzę dla dalszego artystycznego rozwoju

- zna i rozumie mechanizmy warunkujące podstawy kreacji artystycznej, umożliwiające swobodę i niezależność intermedialnej wypowiedzi artystycznej

K2_W04, K2_W05


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Sculpture s.3 r 30 1 Prac. proj. 30h
Prac. proj. [Z st.]


Semester 2019/20-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.11891