ECTS Catalogue

Technology of Artistic Ceramics

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Katarzyna Jóźwiak-Moskal

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes artistic workshop;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Ocena zaliczająca składa się z ocen cząstkowych , biorących pod uwagę zarówno obecność na zajęciach , a więc zaangażowanie studenta w wykonywane zadanie i umiejętność zdyscyplinowania swojej pracy, jak i stopień przyswajania zdobywanych umiejętności i wiadomości z zakresu technik ceramiki artystycznej i stosowania ich w realizowanie zadania. Pod uwagę jest też brane wywiązanie się ze wszystkich składowych przewidzianego programu zajęć, a także zakończenie całego cyklu technicznego wykonywanego projektu.

subject description

Wstępne zapoznanie się przez studenta z technologią ceramiki umożliwiające mu na III roku studiów wybranie tej specjalizacji . Niezbędna wiedza z zakresu technologii dająca możliwość wyboru i dostosowania różnych technik ceramicznych potrzebnych w pracy artysty ceramika. Umiejętność posługiwania sie technikami, umożliwiającymi ręczne wykonanie pracy przez studenta oraz pełnym procesem technologicznym, pozwalającym mu tą pracę wypalić i ukończyć .

short subject description

Zasadnicza wiedza z zakresu technologii ceramiki artystycznej oraz podstawowe umiejętności do wykonania przez studenta formy rzeźbiarskiej lub malarstwa w tworzywie ceramicznym.

form of classes

Realizacja projektowanych przez studentów rzeźbiarsko malarskich odpowiedzi na zadane im do wyboru tematy, za pomocą używanych w ceramice podstawowych metod ręcznego budowania form w tworzywach ceramicznych. Na podstawie wiadomości zdobytych na wykładzie z technologii ceramiki studenci zapoznają się z możliwościami wykonywania do własnych prac zróżnicowanych receptur szkliw artystycznych i mas ceramicznych, które utrwalają w czasie ćwiczeń w laboratorium pracowni ceramiki.

subject area coverage

Realizacja jednego zadania ,wybranego przez studenta, z  propozycji  podanych przez prowadzącego

evaluation form credit with grading;
literature

Pravoslav Rada ,,Techniki Ceramiki Artystycznej''1993r

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak

entry requirements
formal requirements

brak

preliminary assumptions

brak

learning outcomes
social competences
descriptioncode

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

K_K01 AJA_K01(odpowiednik A2_K01 , A2_K02)
skills
descriptioncode

Umie realizować własne koncepcje artystyczne posługując się narzędziami warsztatu artystycznego w zakresie ceramiki artystycznej

K_U02
knowledge
descriptioncode

umie tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i związanych z nimi tradycjami twórczymi

K_W03 AJA_W03(odpowiednikA2_W10)


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Sculpture s.3 r 30 1 Prac. proj. 30h
Prac. proj. [Z st.]


Semester 2019/20-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.11894