ECTS Catalogue

Sculptural Techniques (plastic)

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Dariusz Sitek

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Zaliczenie z oceną

subject description
  • Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy), Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu wykonywania form gumowych (silikonowych) wielokrotnego użytku. Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu wykonywania obiektów (przy użyciu form gumowych) z tworzyw sztucznych (żywice poliestrowe) z wykorzystaniem wypełniaczy i barwników .
  • Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności) Praktyczna znajomość posługiwania się  narzędziami i materiałami  związanymi z tworzywami sztucznymi (silikony, żywice). Tworzenie silikonowych form  i na ich podstawie odtwarzanie obiektów w tworzywie sztucznym (żywica)
  • Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne) praca w grupie.
short subject description

Zajęcia praktyczne, nauka tworzenia form silikonowych, zapoznanie się z właściwościami fizycznymi i chemicznymi silikonów i ich wykorzystanie , podstawowe wiadomości o silikonach, gumosilach i kauczukach.

form of classes

Realizacja projektów

subject area coverage lack of data
evaluation form credit with grading;
literature lack of data
placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements lack of data
preliminary assumptions lack of data
learning outcomes
social competences
descriptioncode

K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności A2_K01, A2_ K02

skills
descriptioncode

K_U02 umie realizować własne koncepcje artystyczne posługując się narzędziami warsztatu artystycznego w zakresie rzeźby i pokrewnych specjalności AJA_U02(odpowiednik A2_U12) K_U06 posiada szeroki zakres umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych w stopniu wystarczającym do utrzymania i poszerzenia zdolności tworzenia AJA_U06(odpowiednik A2_U16)

knowledge
descriptioncode

K_W03 umie tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i związanych z nimi tradycjami twórczymi AJA_W03(odpowiednikA2_W10)Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Sculpture s.4 r 15 1 Workshop 15h
Workshop [Z st.]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.11906