ECTS Catalogue

Elements of Art History

Pedagogue: dr Roman Nieczyporowski

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes konwersatorium;
course language English;
method of learning outcomes verification

Formy/narzędzia walidacji efektów kształcenia w zakresie:
wiedzy – ocena ciągła: konsultacje, „raporty studentów” (studenci „robiący notatki na nośnikach elektronicznych proszeni są o przesyłanie ich kopii po każdych zajęciach na adres e-mailowy prowadzącego.
Prowadzący dokonuje analizy otrzymanego materiału pod kątem przejrzystości (swojego) przekazu, treści zapamiętanych przez studentów, uwag studentów)
umiejętności - konsultacje (ocena ciągła i formatywna)
kompetencji społecznych - prezentacja, organizacja wystawy (ocena sumatywna)

Metody ewaluacji.
Ocena końcowa stanowi składową ocen z aktywności i pracy na poszczególnych zajęciach

subject description

cel poznawczy:
Student poznaje podstawowe angielskie słownictwo specjalistyczne i zwroty idiomatyczne z dziedziny historii sztuki

cel kształcący;
Nabywa umiejętności analitycznego myślenia.
W oparciu o nabytą wiedzę potrafi (na poziomie elementarnym: komunikatywnym) przedstawić w języku angielskim swoje zdanie na temat podstawowych zjawisk historii sztuki

cel praktyczny;
Mając świadomość swojego poziomu wiedzy nie boi się zabierać głosu w debacie publicznej prowadzonej w j. angielskim oraz potrafi logicznie i przejrzyście formułować swoje sądy na tematy związane z kulturą wizualną.

short subject description

Poprzez przedstawienie w języku angielskim, w ogólnym zarysie najbardziej znaczących problemów podejmowanych przez sztukę na przestrzeni dziejów, zajęcia stawiają sobie za cel przygotowanie studentów do podejmowania wyzwań prowadzonych w języku angielskim dyskusji poświęconych sztuce. Główny nacisk położony jest na opanowanie podstawowego słownictwa specjalistycznego w jego praktycznym użyciu.

form of classes

konwersatorium z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

subject area coverage

1. Tradition and innovation

2. The realm of beauty

3. The conquest of reality

4. The mirrow of nature

5. Vision and visions

6. Tradition and innovation

7. In search of new standards

8. A crisis of art

9. The changing past

10. A story without end

evaluation form zaliczenie;
literature

Collins J., Sculptur Today, Phaidon Press Limited, London-New York 2007.

Gombrich E.H., The Story of Art, Phaidon Press Limited, London-New York 2016.

 

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

zaliczenie następujących przedmiotów:
       historii sztuki starożytnej;
       historii sztuki średniowiecznej;
       historii sztuki nowożytnej;
       historii sztuki nowoczesnej;

       lektorat języka angielskiego

preliminary assumptions

Student posiada:
- ogólną znajomość historii sztuki i kultury
- ogólną znajomość j. angielskiego

learning outcomes
social competences
descriptioncode

rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

A2_K01
skills
descriptioncode

umie realizować własne koncepcje artystyczne posługując się narzędziami warsztatu artystycznego w zakresie rzeźby i pokrewnych specjalności

A2_U12

ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

A2_U19
knowledge
descriptioncode

ma szczegółową wiedzę w zakresie dotyczącym obszarów sztuki i nauki niezbędną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie rzeźby oraz wiedzę o środkach ekspresji, a także umiejętnościach warsztatowych w pokrewnych dyscyplinach artystycznych właściwych dla studiowanego kierunku

A2_W08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Sculpture s.5 r 20 1 L 20h
L [Z]


Semester 2019/20-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.11929