ECTS Catalogue

Selected Issues of Contemporary Art

Pedagogue: dr Roman Nieczyporowski

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes wykład;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Formy/narzędzia walidacji efektów kształcenia w zakresie:
wiedzy – ocena ciągła: konsultacje, „raporty studentów” (studenci „robiący notatki na nośnikach elektronicznych proszeni są o przesyłanie ich kopii po każdych zajęciach na adres e-mailowy prowadzącego.
Prowadzący dokonuje analizy otrzymanego materiału pod kątem przejrzystości (swojego) przekazu, treści zapamiętanych przez studentów, uwag studentów)
umiejętności - konsultacje (ocena ciągła i formatywna)
kompetencji społecznych - prezentacja, organizacja wystawy (ocena sumatywna)

Metody ewaluacji.
Ocena końcowa stanowi składową ocen z pracy pisemnej (eseju) oraz testu.
Wymagany esej musi być wynikiem samodzielnej pracy o objętości minimum 5 stron znormalizowanego tekstu (10 000 znaków) i przedstawiać indywidualne rozwiązanie postawionego problemu.
Za wykonane zadanie student może otrzymać od 0 do 30 punktów.
Test (tzw. kolokwium wizualne): student otrzymuje 20 slajdów do rozpoznania. Za wykonane zadanie student może otrzymać od 0 do 20 punktów.
Punktacja: 50-49- celujący;48-46- bardzo dobry;
45-43 dobry plus; 42-40- dobry; 35-39 dostateczny plus; 30-34 dostateczny; 0-29 niedostateczny

subject description

cel poznawczy:
Student poznaje główne nurty i tendencje panujące obecnie w sztuce współczesnej

cel kształcący;
Nabywa umiejętności analitycznego myślenia.
W oparciu o nabytą wiedzę potrafi opisać zjawiska współczesnej kultury i sztuki

cel praktyczny;
Mając świadomość swojego poziomu wiedzy nie boi się zabierać głosu w debacie publicznej oraz potrafi logicznie i przejrzyście formułować swoje sądy na tematy związane ze współczesną kulturą wizualną.

short subject description

Celem wykładów jest przedstawienie w ogólnym zarysie najbardziej znaczących problemów poruszanych przez współczesną sztukę. Selekcja zagadnień ma na celu wyłowienie i ukazanie najciekawszych, a zarazem najistotniejszych zagadnień widocznych w sztuce współczesnej, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na różnorodność zachodzących w niej zjawisk. Główny nacisk położony jest na ukazanie problematyki jaką zajmuje się dziś sztuka poprzez krytyczną interpretację konkretnych prac i artystów z nią związanych. Przedstawienie zagadnień sztuki współczesnej dokonywane jest w odniesieniu do dorobku sztuki w ogóle, w celu ukazania nieustannych przemian w ciągłości rozwoju kultury i sztuki oraz specyfiki sztuki współczesnej, która odnosi się do dziedzictwa kulturowego w krytyczny i twórczy sposób.
Istotą kursu jest prezentacja wybranych dzieł sztuki współczesnej, które poddawane są opisowi, analizie oraz interpretacji. Nacisk położony jest na realizację treści wchodzących w skład kursu z jednoczesnym uwzględnieniem bieżących pytań i problemów zaproponowanych przez studentów.
W trakcie zajęć omawiane są podstawowe pojęcia jakimi posługuje się krytyka sztuki współczesnej; przedstawiana ogólna chronologia omawianej epoki; szczególna uwaga zwracana jest na cechy stylistyczne i formalno-artystyczne powstałych dzieł sztuki oraz podkreśla się ich rolę.

form of classes

wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej

subject area coverage

1. Wykład wprowadzający
2. Rewolucja Marcela Duchampa
3. Geniusz Picassa
4. Rok 1942 i jego znaczenie w dziejach sztuki współczesnej
5. U źródeł Szkoły Nowojorskiej czyli triumf sztuki amerykańskiej
6. Wpływ II wojny światowej na sztukę europejską
7. W objęciach Pop-artu
8. Wyjątkowość Beuysa
9. Przypadek Gilberta i Georga
10. Minimalizm i sztuka konceptualna
11. Fotografia jako dzieło sztuki
12. Akcjonizm i sztuka ciała
13. Sztuka ziemi
14. Malarstwo materii
15. Arte Povera i Neue Wilde
16. Ekspresjoniści niemieccy
17. Nowa rzeźba angielska
18. Zachwyty sztuką video
Ciągłe powroty figuracji
19-21. Wielkość na peryferiach Zachodu. Sztuka Azji, Afryki i Ameryki Południowej
22. Sztuka nowych mediów, zjawisko kultury konwergencji i kultury remiksu
23-25. Sztuka wobec tradycji
26. Sztuka wobec postmodernizmu
27. Sztuka wobec polityki
28-29. Sztuka wobec problemu pamięci
30. Wykład podsumowujący

evaluation form zaliczenie;
literature

Literatura podstawowa:
Foster H., Krauss R., Bois Y-A, Buchloh B.H.D., Art Since 1900. Modernism, Antimodernism, Postmodernism, Thames & Hudson, London 2004.
Giżycki M., Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki II połowy XX wieku, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2002.
Grosenick U. (ed.), Women Artists in the 20th and 21st Century, Taschen, Köln 2001.
Lucie-Smith E., Artoday, Phaidon, New York 2007.
Riemschneider B., Grosenick U. (ed.), Art at the Turn of the Millennium, Taschen, Köln 1999.
Walther I.F. (ed.), Art of the 20th Century. Painting, Sculpture, New Media, Photography, Taschen, Köln 2000.
Włodarczyk W. (ed.), Sztuka świata, V. 10, Arkady, Warszawa 1990.

Literatura uzupełniająca:
Celant G. (ed.), Anselm Kiefer, Gugenheim Museum Bilbao. March 28 – September 3, 2007, Milano 2007
Chapman J., Chapman D. (ed.), Flogging a Dead Horse. The Life and Works of Jake and Dinos Chapman, New York 2011.
Collins J., Sculpture Today, Phaidon, New York 2007.
Fajarado J., Designer Apartments, tr. Frieda B.K., h.f. Ullman, 2007.
Felix Z., Schwander M., (ed.), Cindy Sherman, New York 1995.
Godfrey T., Jerusalem. Anselm Kiefer at the Israel Museum, “Burlington Magazine” (London), v. 126, no. 978 (September 1984), pp. 590-593.
Godfrey T., Painting Today, Phaidon, New York 2010.
Gössel P, Leuthäuser G., Architektura XX wieku, tr. K. Frankowska, L.Głuchowska, M. Kucewicz, Taschen, Köln 2006.
Hobby R., Andres Serrano, Malmö 1996.
Hussakowska-Szyszko M., Spadkobiercy Duchampa? Negacja sztuki w amerykańskim środowisku artystycznym, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1984.
Kowalczyk I., Niebezpieczne związki sztuki z ciałem, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2002.
Kowalczyk I., Ciało i władza. Polska sztuka krytyczna lat 90., Wyd. Sic!, Warszawa 2002.
Landau S., Landscape as Metaphor. Anselm Kiefer’s Aaron. “The Israel Museum Journal” (Jerusalem), vol. 4 (Spring 1985), pp. 63-66.
Piotrowski P., Artysta między rewolucją i reakcją. Studium z zakresu etycznej historii sztuki awangardy rosyjskiej, UAM, Poznań 1993.
Poli F., Postmodern Art. From the Post – War to Today, tr. J. Hyamas, Collins Design, New York 2008.
Rosenthal M., Anselm Kiefer, (Katalog wystawy) Chicago and Philadelphia 1987.
Sitkowska M. (red.), Co słychać. Sztuka najnowsza, katalog wystawy, Wydawnictwo Andrzej Bonarski, Warszawa 1989.
Stangos N. (ed.), David Hockney by David Hockney, intr. By Henry Geldzahler, Harry N. Abrams, Inc., Publishers, New York.
Turowski A., Wielka utopia awangardy. Artystyczne i społeczne utopie w sztuce rosyjskiej 1910 – 1930, PWN, Warszawa 1990.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

zaliczenie następujących przedmiotów:
       historii sztuki starożytnej;
       historii sztuki średniowiecznej;
       historii sztuki nowożytnej;
       historii sztuki nowoczesnej

preliminary assumptions

 Student posiada:
- ogólną znajomość historii sztuki i kultury
- wiedzę o stylach i tradycjach twórczych

 

learning outcomes
social competences
descriptioncode

-rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

-posiada rozwiniętą umiejętności analizy i krytycznej oceny różnorodnych zjawisk i problemów sztuki oraz wyrażania rzeczowych, wyważonych sądów i ocen

-potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

-jest zdolny do integracji nabytej wiedzy i doświadczenia oraz do podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań

skills
descriptioncode

-posiada umiejętność opracowywania rozbudowanych prac pisemnych oraz przygotowania wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych związanych z obszarem sztuk plastycznych (pięknych i projektowych)z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych a także różnych źródeł.

-posiada umiejętności rzeczowej dyskusji i merytorycznej argumentacji na temat różnych obszarów sztuk plastycznych

knowledge
descriptioncode

-ma ugruntowaną wiedzę z zakresu historii sztuki i estetyki; zna i rozumie problematykę sztuki i estetyki współczesnej; świadomie porusza się we współczesnych zjawiskach artystycznych i dyskusjach teoretycznych dotyczących sztuki

-dysponuje rozszerzona wiedzą na temat kontekstu historycznego, kulturowego oraz społeczno-politycznego sztuk plastycznych i ich związków z różnymi elementami współczesnej rzeczywistości dzięki czemu samodzielnie i twórczo rozwija wiedzę w obszarze swoich zainteresowań kierunkowych



Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Sculpture s.8 r 30 2 L 30h
L [E]
L [Z]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.11970