ECTS Catalogue

Diploma Artwork Master Seminar

Pedagogue: prof. dr hab. Katarzyna Józefowicz

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Seminar;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Sposób opracowania wybranego tematu. Postępy w realizacji pracy dyplomowej.

subject description

Realizacja pracy dyplomowej, zbierająca doświadczenia zarówno warsztatowe jak i kreacyjne  zdobyte w ciągu 5 semestrów studiów w Pracowni Rzeźby. Budowanie przez ten okres świadomość twórcza ma znaleźć odzwierciedlenie w realizowanej pracy dyplomowej. 

short subject description

Świadomość działania to nadrzędna wartość i cel stawiany przed studentami w naszej pracowni. Finałem takiego założenia jest praca dyplomowa

form of classes

Realizacja pracy dyplomowej poprzedzona określeniem i badaniami założonego obszaru tematycznego i przyjęciem tematu pracy dyplomowej. Praca dyplomowa jest w czasie realizacji konsultowana i na bieżąco omawiana.

subject area coverage lack of data
evaluation form credit with grading;
literature

Sztuka świata ( wydawnictwo Arkady ), A. Kotula, P. Krakowski , Rzeźba współczesna, A. Kotula, P. Krakowski, Malarstwo, Rzeźba, Architektura, Ernst Grombrich O sztuce,  Kwartalnik Orońsko, Arteon oraz zestaw lektur uwarunkowany podjętym tematem.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements

Podstawy rzeźby, Projektowanie plastyczne, Historia sztuki, Historia rzeźby.

preliminary assumptions

-podstawową wiedzę o realizacji prac rzeźbiarskich i realizacji prac z pokrewnych dyscyplin artystycznych

-umiejętność realizacji prac rzeźbiarskich w oparciu o podstawowe umiejętności warsztatowe

- umiejętność kreatywnego myślenia i sięgania do pokładów wyobraźni, intuicji i emocjonalności

oraz rozumieć potrzebę uczenia się przez całe życie i siłę pracy w zespole

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Student:

-rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności

- jest zdolny do efektywnego wykorzystania: wyobraźni, intuicji, emocjonalności, zdolności twórczego myślenia i twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów artystycznych

- posiada umiejętność konstruktywnej krytyki w stosunku do działań własnych i innych osób i do podejmowania refleksji na temat społecznych i etycznych aspektów związanych z twórczością artystyczną

- posiada umiejętność efektywnego komunikowania się i pracy zespołowej w ramach wspólnych projektów i działań artystycznych

- posiada umiejętność prezentowania skomplikowanych zadań w przystępnej formie, także z  zastosowaniem technologii informacyjnych

A2_K01,A2_K02,A2_K04
skills
descriptioncode

Student:

-posiada rozwinięte umiejętności umożliwiające tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych

- umie realizować własne koncepcje artystyczne posługując się narzędziami warsztatu artystycznego w zakresie rzeźby i pokrewnych specjalności

- umie podejmować samodzielnie decyzje w zakresie projektowania i realizacji prac artystycznych z wykorzystaniem właściwych technik i technologii

- jest przygotowany do współdziałania z innymi osobami w ramach  prac zespołowych i jest zdolny do podjęcia wiodącej roli w takich zespołach

- posiada umiejętności swobodnego wykorzystywania wyobraźni, intuicji i emocjonalności oraz wiedzę o podstawach kreacji artystycznej umożliwiającą  swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej

-posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych związanych z dziedziną  rzeźby z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

- w sposób  świadomy i odpowiedzialny podchodzi do publicznych wystąpień związanych z prezentacjami artystycznymi

A2_U14,A2_U18
knowledge
descriptioncode

Student:

-ma szczegółową wiedzę w zakresie dotyczącym obszarów

sztuki i nauki niezbędną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie rzeźby oraz wiedzę o środkach ekspresji, a także umiejętnościach warsztatowych w pokrewnych dyscyplinach artystycznych właściwych dla studiowanego kierunku

-zna i rozumie wartości subiektywnej kreacji artystycznej,

umożliwiające autonomię wypowiedzi artystycznej

A2_K01,A2_K02,A2_K04


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Sculpture s.10 (en)d 15 20 Seminar 15h
Seminar [Z st.]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.12010