ECTS Catalogue

Master's Thesis Seminar

Pedagogue: dr Katarzyna Lewandowska

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes konserwatorium;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Ogólnym kryterium oceniania jest stopień zaawansowania przygotowania pracy magisterskiej oraz jakość i samodzielność podejmowanych w tym zakresie działań. Szczegółowe kryteria oceniania ustala osoba prowadząca grupę.

zaliczenie na ocenę bdb - systematyczna obecność i uczestnictwo w zajęciach, systematyczny kontakt z prowadząca, stosowanie się do jej sugestii w trakcie pisania pracy, zastosowanie wytycznych dotyczących prac licencjackich i magisterskich obowiązujących w ASP w Gdańsku, ocena przez prowadząca wkładu intelektualnego i merytorycznego

zaliczenie na ocenę db - dość systematyczna obecność i uczestnictwo w zajęciach, dość systematyczny kontakt z prowadzącą, stosowanie się do jej sugestii w trakcie pisania pracy, stosowanie wytycznych dotyczących prac lic. i mgr. obowiązujących w ASP w Gdańsku, ocena przez prowadzącą wkładu intelektualnego i merytorycznego.

zaliczenie na ocenę dst - niesystematyczna obecność i uczestnictwo w zajęciach, rzadki kontakt z prowadzącą, nie stosowanie się do jej wytycznych w trakcie pisania pracy, ignorowanie wytycznych dotyczących prac lic. i mgr. obowiązujących w ASP, minimalny wkład intelektualny i merytoryczny.

ocena ndst - nieobecność, brak pracy, brak kontaktu z prowadzącą, praca pod względem merytorycznym i intelektualnym nie spełniająca wymogów prac lic. i mgr.

subject description

Seminarium magisterskie służy pogłębianiu wiedzy w wybranej dziedzinie sztuk pięknych oraz zdobywaniu umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do przygotowywania prac pisemnych i wystąpień ustnych, w tym pracy licencjackiej i magisterskiej.

short subject description

W trakcie zajęć prowadzone są analizy wybranych zjawisk i problemów z zakresu sztuki szeroko rozumianej oraz z antropologii kulturowej. Szczegółowy zakres tematów realizowanych na zajęciach określa osoba prowadząca seminarium na początku każdego semestru.

form of classes

Na co tygodniowych zajęciach po ustaleniu tematów prac dwoje studentów/ek referuje swoje tematy oraz prezentuje w formie pokazu materiał ilustracyjny. Następnie odbywa się dyskusja. Odbywają się również indywidualne konsultacje z prowadzącą. 

subject area coverage

Zakres tematów prac jest ściśle połączony z zainteresowaniami i badaniami naukowymi prowadzącej.

evaluation form credit with grading;
literature

Literatura dyskutowana jest indywidualnie ze studentkami i studentami i całkowicie zależna jest od zakresu tematycznego pisanych prac..

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak

entry requirements
formal requirements

Analiza współczesnej sztuki i myśli filozoficzno-społecznej.

preliminary assumptions

Posiada podstawową wiedzę z zakresu sztuki nowoczesnej i współczesnej oraz jej teorii.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

1. Systematyczna praca KK01
2. Świadomość wagi zdobywania wiedzy o sztuce i kulturze dla skutecznego zachowania dziedzictwa kulturowego ludzkości KK05
3. Świadomość ważności sztuki i świadomości jak ważnym i istotnym jest ona narzędziem KK14

KK01, KK05, KK14
skills
descriptioncode

Umiejętność samodzielnego opracowania danych dotyczących omawianego materiału (w ramach wyznaczonych zadań). Zdolność kojarzenia faktów i postrzegania zjawisk sztuki na tle kontekstu kulturowego. KU03

KU03
knowledge
descriptioncode

Uporządkowana wiedza w zakresie sztuki nowoczesnej i współczesnej (terminologia, metodologie, zjawiska artystyczne na tle danych z zakresu historii kultury oraz antropologii kulturowej) - KW03, KW09

KW03, KW09


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Sculpture s.10 (en)d 30 10 Seminar 30h
Seminar [Z st.]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.12011