ECTS Catalogue

Master's Thesis Seminar

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Seminar;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Omawianie tematu pracy, jej zakresu, sposobu konstrukcji, dyskusja nad tekstem po korektach, kontrola wprowadzania zalecanych zmian i korekty.

Celem przedmiotu jest przygotowanie pracy magisterskiej na poziomie zapewniającym uzyskanie pozytywnej oceny recenzenta.

subject description

Zajęcia mają na celu wsparcie studentów w przygotowaniu pracy magisterskiej. Studenci przygotowują projekt badawczy wybranego problemu badawczego: przedyskutowane zostaną elementy koncepcji badawczej, sformułowane problemy badawcze, postawione hipotezy oraz przygotowane narzędzia badawcze. Omówione zostaną kwestie związane z przeprowadzeniem badania oraz przygotowaniem pracy naukowej. Studenci dowiedzą się też jak należy skonstruować, wyedytować tekst oraz zaprezentować wyniki swoich badań. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest przedstawienie konspektu pracy, literatury przedmiotu, a na zakończenie przedmiotu tekstu pracy, przeczytanego i skorygowanego przez prowadzącego.

short subject description

Zajęcia mają na celu wsparcie studentów w przygotowaniu pracy magisterskiej. Studenci przygotowują projekt badawczy wybranego problemu, ponadto uzyskują informacje, jak należy skonstruować, wyedytować tekst oraz zaprezentować wyniki swoich badań.

form of classes

Przedstawienie ogólnych zasad dotyczących reguł pisania pracy i stosowania aparatu naukowego zgodnie z wymaganiami. Zajęcia prowadzone są w toku indywidualnych spotkań ze studentami, za wyjątkiem 2–3 spotkańwspólnych, podczas których wyjaśniane są ogólne zasady pisania pracy magisterskiej i stosowania tzw. aparatu naukowego.

subject area coverage

Ze względu na to, że każdy temat pracy magisterskiej jest inny – indywidualne przekazywania wskazówek dot. pisania pracy, pomoc w poszukiwaniu literatury i innych materiałów, a także korekta merytoryczna i językowa dostarczanych tekstów.

evaluation form zaliczenie;
literature

indywidualnie dobrana w zależności od tematu pracy.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie przewidziano

entry requirements
formal requirements

Wiedza zdobyta podczas toku studiów.

preliminary assumptions

Zalecane powiązanie tematu pracy z problemami podjętymi w pracy projektowej. Prawidłowa realizacja pracy pisemnej zgodnie z zasadami pisania pracy naukowej, z zastosowaniem aparatu naukowego.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Twórcze i krytyczne postrzeganie oraz analizowanie omawianych zagadnień, aktywne uczestnictwo w dyskusji. Zdolność do refleksji nad własną postawą i twórczością artystyczną w odniesieniu do problemów omawianych podczas kolejnych spotkań.

skills
descriptioncode

Umiejętność postawienia tez pracy magisterskiej, umiejętność stworzenia logicznie, konsekwentnie skonstruowanego konspektu, umiejętność ścisłego realizowania postawionych założeń w trakcie pisania pracy, umiejętność fachowego posługiwania się literaturą przedmiotu oraz właściwe stosowanie przypisów. Student potrafi zestawić stan badań, napisać wstęp i umiejętnie podsumować wyniki pracy. Zdobywa umiejętność właściwego pod względem tak treści, jak i formy przygotowania pracy o cechach naukowych.

knowledge
descriptioncode

Rozwinięcie i znaczące poszerzenie wiedzy studenta w zakresie podjętego tematu pracy magisterskiej. Dokładne poznanie literatury przedmiotu i umiejętność jej wykorzystania w toku pracy nad magisterium.Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Sculpture s.10 (en)d 30 10 Seminar 30h
Seminar [Z st.]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.12016