ECTS Catalogue

Lettering and typography

Pedagogue: dr Ada Pawlikowska
Assistant(s): mgr Yevheniya Tynna

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Design studio;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Warunki zaliczenia przedmiotu:

aktywne uczestnictwo w zajęciach (odbycie konsultacji projektów na minimum 70% wszystkich zajęć w danym semestrze)
obecność na wykładach
realizacja wszystkich zadań projektowych
zaliczenie egzaminu sprawdzającego wiedzę teoretyczną

 

Kryteria oceny:

swoboda i trafność w doborze adekwatnych środków typograficznych
poziom artystyczny projektów
poziom techniczny – poprawność, staranność oraz jakość wykonania
biegłość w posługiwaniu się narzędziami projektowymi dedykowanymi do składu tekstu
znajomość zasad poprawnej edycji i formatowania tekstu
zaangażowanie, aktywne uczestnictwo w zajęciach
frekwencja na zajęciach
poziom wiedzy teoretycznej

subject description

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne związane z liternictwem i typografią.

W ramach liternictwa kursanci zapoznają się z zasadami projektowania i konstruowania znaków literniczych; w ramach typografii uczą się organizacji materiału tekstowego na potrzeby tworzenia różnorodnych projektów z obszaru grafiki użytkowej.

Program zajęć zakłada realizację zadań praktycznych służących biegłemu opanowaniu warsztatu typograficznego, nabyciu zdolności poprawnego i swobodnego kształtowania wypowiedzi plastycznych z wykorzystaniem litery.

Najważniejszym celem działań pracowni jest wykształcenie w studentach zrozumienia zasadniczej roli współczesnej typografii jaką jest właściwe łączenie potrzeb funkcjonalnych i estetycznych – traktowanie atrakcyjnej formy na równi z celowością przekazu.

Zadaniom praktycznym towarzyszą wykłady, które w sposób usystematyzowany wprowadzają studentów w zagadnienia wyszczególnione w części zakres tematów

short subject description

Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne związane z liternictwem i typografią.

W ramach liternictwa kursanci zapoznają się z zasadami projektowania i konstruowania znaków literniczych; w ramach typografii uczą się organizacji materiału tekstowego na potrzeby tworzenia różnorodnych projektów z obszaru grafiki użytkowej.

form of classes

Zajęcia realizowane są w cyklu cotygodniowym w grupach studenckich składających się z ok. 25-35 osób.

Spotkaniom towarzyszą wykłady, prezentacje oraz warsztaty, stanowiące wprowadzenie do realizacji zadań projektowych objętych programem nauczania.

Podstawową formę zajęć stanowią: otwarta dyskusja dydaktyczna, indywidualne rozmowy ze studentami oraz korekty przedstawianych do zatwierdzenia projektów wstępnych.  

Korekty odbywają się na podstawie wydruków lub przy pomocy komputerów.

Studenci realizują 2-4 zadań w każdym semestrze.

Poszczególne zadania zaliczane są w trakcie trwania semestru w wyznaczonych terminach (brak pojawienia się na zaliczeniu skutkuje obniżeniem oceny z danego zadania o jeden stopień).

subject area coverage

Historia typografii
Anatomia litery
Cechy formalne krojów pism
Rozwój i klasyfikacja pism drukarskich
Typografia dziełowa i akcydensowa
Funkcja i czytelność tekstu
Zagadnienia makro- i mikro-typograficzne
Typografia na ekranie, typografia internetowa
Zasady poprawnej edycji i formatowania tekstu
Typografia w różnorodnych zastosowaniach projektowych
Struktura projektów typograficznych (budowanie makiety, budowanie relacji tekstu z obrazem)
Łączenie krojów pism
Hierarchizacja tekstu
Fonty – rodzaje formatów, instalacja, rodzaje licencji, sposoby zarządzania
Kaligrafia
Podstawy projektowania pism

evaluation form credit with grading;
literature

Bibliografia podstawowa

P. Bailes, A. Haslam, Pismo i typografia
J. Mrowczyk, Niewielki słownik typograficzny
J. Felici, Kompletny przewodnik po typografii
K. Tyczkowski, Lettera Magica
H. P. Willberg, F. Forssman, Pierwsza pomoc w typografii
J. Wojeński, Technika Liternictwa
S. Bernaciński, Liternictwo
J. Scalione, L. Meseguer, C. Henestrosa, Jak projektować kroje pism
Z. Kolesár, J. Mrowczyk, Historia projektowania graficznego

Bibliografia uzupełniająca

A. Frutiger, Człowiek i jego znaki
J. Hochuli, Detal w typografii
R. Bringhurst, Elementarz stylu w typografii
H.Hoeks, E. Lentjes, Triumf typografii
K. Elam, Siatki czyli zasady kompozycji typograficznej
T. Szántó, Pismo i styl
R. Chwałowski, Jak składać tekst? Komputer nie jest maszyną do pisania
R. Chwałowski, Typografia typowej książki
M. Mitchell, S. Wightman, Typografia książki.Podręcznik projektanta.
N. French, InDesign i tekst
A. Szydłowska, M. Misiak, Paneuropa. Kometa. Hel.
T. Bierkowski, O typografii
E. Lupton, Type on screen
J. Mrowczyk, Widzieć/Wiedzieć. Wybór najważniejszych tekstów o designie
R. Kinross, Modern typography
H. R. Bosshard, Reguła i intuicja. O rozwadze i spontaniczności projektowania
F. Forssman, Jak projektuję książki
R. Reuß, Perfekcyjna maszyna do czytania
G. Noordzij, Kreska. Teoria pisma
H. Weber, Kursywa. Wyróżnienie w typografii
K. Houston, Ciemne Typki
S. Dahl, Dzieje książki
A. Tomaszewski, Architektura książki
A. Tomaszewski, Leksykon pism drukarskich

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

Podstawowa znajomość narzędzi i technik cyfrowych oraz aplikacji graficznych

preliminary assumptions

Podstawowa wiedza dotycząca historii sztuki oraz grafiki projektowej

learning outcomes
social competences
descriptioncode

K_K02 realizuje własne koncepcje i działanie artystyczne będąc świadomy różnorodności stylistycznej w oparciu o dobrą organizację pracy własnej
K_K05 posiada umiejętności samooceny jest zdolny do budowania konstruktywnej krytyki w oparciu o różnorodność artystycznych postaw i ich indywidualnego charakteru
K_K08 posiada umiejętności współpracy w ramach wspólnych projektów i działań oraz negocjowania i organizowania

K_K02, K_K05, K_K08
skills
descriptioncode

K_U02 posiada umiejętność podejmowania problemów artystycznych, ich analizy i wyrażania
K_U03 posiada zdolność rozwiązywania podstawowych problemów projektowych oraz umiejętność formułowania, różnicowania i edycji wypowiedzi artystycznej właściwymi narzędziami i technologiami
K_U08 opanował metodologię projektowania oraz warsztat technologiczny niezbędny do realizacji różnych przedsięwzięć artystycznych właściwych dla uprawianej dyscypliny sztuki
K_U15 posiada umiejętność formułowania typowych wypowiedzi pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych związanych z różnymi dziedzinami twórczości plastycznej

K_U02, K_U03, K_U08, K_U15
knowledge
descriptioncode

K_K02 realizuje własne koncepcje i działanie artystyczne będąc świadomy różnorodności stylistycznej w oparciu o dobrą organizację pracy własnej
K_K05 posiada umiejętności samooceny jest zdolny do budowania konstruktywnej krytyki w oparciu o różnorodność artystycznych postaw i ich indywidualnego charakteru
K_K08 posiada umiejętności współpracy w ramach wspólnych projektów i działań oraz negocjowania i organizowania

K_K02, K_K05, K_K08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Graphic Arts s.1 r 60 3 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.12297