ECTS Catalogue

Studio of Photography

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Grzegorz Protasiuk
Assistant(s): mgr Emilia Wernicka

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest systematyczne uczestnictwo w zajęciach oraz terminowe przedstawienie do zaliczenia wszystkich zadań realizowanych w bieżącym semestrze.

Zaliczeniom towarzyszy indywidualna rozmowa, która ma za zadanie udokumentować stan świadomości artystycznej studenta. Jego samodzielności w obszarze kreacji fotograficznej i plastycznej oraz postępy w w zdobywaniu fachowej wiedzy. W szczególności:

a) Znajomość rodzajów fotografii w epokach historycznych oraz wybranych zabytków z tej dziedziny;

b) Znajomość standardów technicznych fotografii cyfrowej oraz jej edycji elektronicznej na poziomie zaawansowanym;

c) Umiejętność kreacji oryginalnej formy artystycznej (środkami dostępnymi dla współczesnej fotografii) oraz przystosowanie i postprodukcja fotografiii;

e) Umiejętność projektowania sesji fotograficznej z dedykacją projektu do wybranej technologii przemysłowego powielania projektu.

Semestr kończy się oceną wystawioną przez prowadzącego. Po każdym semestrze, w Pracowni lub na terenie Uczelni, odbywa się multimedialna prezentacja prac studentów.

subject description

Celem kształcenia jest wyposażenie studentów w umiejętności zawodowe w zakresie posługiwania się współczesnym, (analogowym i cyfrowym) warsztatem pracy fotografa. Kształcenie umiejętności świadomego definiowania różnorodnych form fotograficznych, optymalizowanych dla idei przekazu oraz ich edycja graficzna (postprodukcja) na poziomie zaawansowanym.
Praktyczne opanowanie warsztatu fotografa w środowisku elektronicznych aplikacji graficznych. Nauka nowoczesnego projektowania i realizacji fotografii dla celów wydawniczych, - uwzględniająca przemysłowe standardy (poligraficzne i multimedialne) publikacji zdjęć.
Zadania są progresywnie komplikowane pod względem formy i funkcji fotografii w danym projekcie. Wymagana jest umiejętność organizacji środków wyrazu dla skutecznego przekazu treści, hierarchizacji treści w komunikacie wizualnym, dostosowanie formy przekazu do funkcji publikacji fotografii.

 

short subject description

Przedmiot koncentruje się na zagadnieniach związanych z projektowaniem, wykonaniem i przygotowaniem fotografii do publikacji w zróżnicowanych środowiskach. Kształci umiejętności zawodowe w zakresie posługiwania się współczesnym, (analogowym i cyfrowym) warsztatem pracy fotografa oraz umiejętności świadomego definiowania różnorodnych form wydawniczych z użyciem fotografii.

Kształci umiejętności publikacji własnych fotografii w różnorodnych środowiskach publikacji.

form of classes

Zajęcia realizowane są w formie warsztatowej. Mają postać ćwiczeń oraz krótkich wykładów objaśniających istotne czynniki kreacji i standardów technicznych dla poszczególnych zadań.

Wykłady dotyczą również stosowanego w branży sprzętu, technologii oraz aplikacji graficznych, służących do kreacji różnorodnych form fotografii.

Podstawową formę zajęć stanowią indywidualne rozmowy ze studentami i korekty przedstawianych do zatwierdzenia roboczych projektów. Rozmowy ogólne dotyczą aplikowanych ćwiczeń oraz zagadnień kulturowo, technicznie lub technologicznie związanych z realizacją bieżącego projektu.

Prowadzący jest moderatorem wymiany idei, konfrontacji koncepcji oraz wiedzy warsztatowej między studentami.

Studenci samodzielnie - pod opieką prowadzącego zajęcia, realizują 1-3 złożone ćwiczenia w każdym semestrze.

subject area coverage

Zakres programowy.

a. Specyfika języka fotografii.

b. Obszary użyteczności fotografii.

    • Fotografia kreacyjna;

    • Fotografia produktowa;

    • Fotografia dokumentalna.

c. Przemysłowe standardy edycji fotografii.

    • Psycho-fizyczne standarty postrzegania;

    • Przygotowanie fotografii do publikacji wydawniczej;

    • Przygotowanie fotografii do publikacji elektronicznej.

d. Kreacja fotografii użytkowej.

    • Określenie funkcji fotografii w konkretnym projekcie;

    • Funkcja autonomiczna lub koegzystencja fotografii w projekcie graficznym;

    • Wypracowanie koncepcji i scenariusza.

e. Preprodukcja fotografii użytkowej.

    • Określenie potrzeb produkcyjnych i kosztów produkcji.

f. Produkcja fotografii użytkowej.

    • Analiza warunków fotografowania (gabaryty, zastane oświetlenie, komunikacja w miejscu fotografowania, energia);

    • Przygotowanie miejsca do produkcji fotografii (bezpieczeństwo, oświetlenie, klimatyzacja, wyposarzenie techniczne);

    • Przygotowanie przedmiotu fotografii lub modela (wizaż);

    • Przygotowanie rekwizytów i planu zdjęciowego (scenografii). Przygotowanie sprzętu fotograficznego;

    • Analiza potrzebnego sprzętu fotograficznego, oświetlenia i innych urządzeń technicznych;

    • Ustawienie odpowiednich parametrów technicznych aparatu, oświetlenia oraz procesorów ruchu, warunków bierzącego podgladu obrazu, komunikacji wi-fi, tetheringu i komputera do rejestracji zdjęć, itd.);

    • Pomiar światła;

    • Pomiar kontrastu;

    • Pomiar temperatury barwowej. Realizacja sesji zdjęciowej;

    • Charakterystyka produktu, analiza jego cech właściwych, realizacja planu zdjęcio- wego kreacji, prawidłowe przygotowanie moodboardu. Określenie skali produktu i odpowiednie przygotowanie studia (przestrzeń, stoły, statywy, stoły bezcieniowe, tła, akcesoria techniczne i elementy konstrukcyjne);

    • Ustawienie produktu lub modela (asysta wizażysty i inna pomoc techniczna);

    • Oświetlenie produktu (asysta techniczna). Wybór rodzaju oświetlenia. Praca ze światłem ciągłym lub fleszowym. Ustawienie lamp, blend, teł rozpraszających, filtrujących i kierunkujących światło. Ustawienie światła twardego lub miękkiego. Wybór preferencji światła. Klucz wysoki lub niski. Mieszanie światła zastanego z produkcyjnym;

    • Zdjęcia próbne i analiza prawidłowości realizacji pod kątem kategorii zdjęciowych. Analiza właściwości fotografowanego przedmiotu. Ostateczna kontrola światła, (temperatury barwowej, kontrastu, elementów modelujących światło). Kontrola prawidłowego naświetlenia i działania sprzętu rejestrującego;

    • Realizacja właściwej sesji fotograficznej;

g. Postprodukcja fotografii użytkowej.

    • Formaty plików, rozdzielczość robocza i adresowana;

    • Wybór i ustawienie przestrzeni barwnej;

    • Parametry przygotowania obrazu do publikacji (druku, wyświetlania na ekranie, oraz do projektów internetowych);

    • Wybór i ustawienia oprogramowania Adobe Creative Suite (Bridge, Lightroom, Photoshop, Camera Raw, InDesign, Illustrator);

    • Selekcja zdjęć pod kątem technicznym i kreacyjnym. Bridge (selekcja zdjęć, prawidłowy opis zdjęć, batch rename, rating, szybkie przeglądanie i prezentacja zdjęć);

    • Korekta zdjęć przed wywoływaniem RAW;

    • Prawidłowe wywoływanie natywnego formatu zapisu cyfrowego RAW;

    • Dadawanie do zdjęcia słów kluczowych, informacji o autorze oraz prawach autorskich, praca z mini bridge. Retusz i modyfikacja zdjęć. • Rodzaje retuszu, retusz a modyfikacja, granice retuszu. Narzędzia używane w cyfrowym retuszu (Photoshop i zewnętrzne pluginy). Kondycjonowanie zdjęć;

    • Wyrównanie tonów;

    • Adresowana korekcja koloru. Praca w programie Viveza;

    • Adresowana korekcja kontrastu, mikrokontrastu, tonalności i ostrości zdjęć. Praca z pakietenm Nik Software. • Adresowane kondycjonowanie rozdzielczości. Praca w programie Resizer XL;

    • Migracja zdjęć między RGB, CMYK i jednokanałowymi.

h. Publikacja fotografii użytkowej oraz dedykowany (adresowany) management parametrów zdjęć.

evaluation form credit with grading;
literature

1. O fotografii, - Susan Sontag.

2. Myślenie wzrokowe, - Rudolf Arnheim.

3. Światło w fotografii, - Fil Hunter, Steven Biver, Paul Fuqua.

4. Oświetlenie portretowe w praktyce, - Christopher Grey.

5. Historia fotografii, - Juliet Hacking.

6. A Photographer's Life, - Annie Leibovitz.

7. Fotografia technika i technologia, - Tadeusz Cyprian.

8. Ekspozycja bez tajemnic, - Bryan Peterson.

9. Kompozycja bez tajemnic, - Bryan Peterson.

10. Lampa błyskowa bez tajemnic, - Bryan Paterson.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

Świadectwo ukończenia studiów I stopnia (licencjackich), zdany egzamin konkursowy na studia II stopnia

preliminary assumptions

Zainteresowanie zagadnieniami związanymi z kreacją i publikacją fotografii. Predyspozycje do kreatywnego formułowania wielowątkowych komunikatów wizualnych. Kreatywność i motywacja do poznawania zasad niezbędnych w indywidualnym i zespołowym projektowaniu i realizacji fotografii.

Zaliczenie programu kształcenia z zakresu fotografii. Znajomość i zainteresowanie zagadnieniami wydawniczymi oraz edycją fotografii przeznaczonych do publikacji w różnych środowiskach.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Wykształcenie umiejętności krytycznej analizy złożonych problemów fotograficznych i projektowych. Nabycie umiejętności publikowania fotografii w projektach wydawniczych oraz ich obrony pod względem przekazu i oryginalnego, autorskiego języka plastycznego.

Umiejętność pracy indywidualnej oraz współpracy w zespołach projektowych

GA1_16
skills
descriptioncode

Znajomość obszarów funkcjonowania, możliwości i ograniczeń fotografii.

Znajomość klasyfikacji współczesnych form fotografii oraz ich zastosowania.

Znajomość środowiska elektronicznego przy edycji fotografii.

GA1_16
knowledge
descriptioncode

Praktyczna umiejętność fotografowania. Umiejętność analizy poszczególnych form fotograficznych oraz prawidłowej artykulacji wydawniczej publikowanych zdjęći. Biegła znajomość fachowej terminologii i standardów potrzebnych do przemysłowej publikacji projektów wydawniczych z użyciem fotografii.

GA1_16


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Graphic Arts s.5 (en)d 60 5 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.12635