ECTS Catalogue

Artistic graphics - Studio of Digital Techniques

Pedagogue: prof. dr hab. Janusz Akermann
Assistant(s): mgr Vasyl Savchenko

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language English; Polish; rosyjski;
method of learning outcomes verification

Pozytywne ocenianie studenta zależy od wielu kryteriów:

- kreacja i duża chęć do eksperymentów w dziedzinie grafiki artystycznej;

- stuprocentowa obecność na zajęciach i zaangażowanie w procesy pracowni;

- częsta konsultacja projektów wykonywanych w pracowni i ich biegłe ocenianie;

- prawidłowe przygotowanie plików do maszyn drukowania, grawerowania, ciecia...;

- duża samodzielność w zakresie warsztatowym;

- osiągnięcie wszystkich założeń programowych;

- aktywna działalność artystyczna poza uczelnią (konkursu, wystawy, festiwale, rezydencje, stypendia);

- uzasadnienie ideowe dotyczące wykonych projektów w pracowni.

Kryteria negatywnego oceniania studenta zależy od:

- braku zainteresowania do procesu artystycznego i działalności w pracowni;

- brak samodzielności i podstawowej wiedzy o grafice artystycznej;

- częsta nieobecność na zajęciach;

- mała ilość korekt i niepełna realizacja zadań w pracowni;

- nieprawidłowe przygotowanie plików do druku, grawera, cięcia...;

- ciągły brak pomysłów i słaba realizacja techniczna zarówno;

- brak aktywności poza uczelnią (brak udziału w konkursach i wystawach artystycznych);

- brak technicznego uzasadnienia projektów realizowanych w pracowni.

subject description

Głównym celem pracowni jest poszukiwanie nowych i eksperyment nad już istniejącymi środków wyrazy graficznego.

Student uzyska wiedzę:

- przygotowanie do druku projektów (różne technologie, różne podłoża);

- umiejętność przeniesienia obrazu z przestrzeni cyfrowej na podłoża drzeworytu, linorytu, akwaforty lub litografii.

- zarządzenia barwą kolorystyczną w obszarach cyfrowych i ich odzwierciedlenie w rzeczywistości;

- umiejętność technologi cyfrowej rejestracji, powielanie i wytwarzanie obrazy;

- estetyka i wiedza o grafice warsztatowej, ważne cechy tej dziedziny;

- praktyczna wiedza prezentacji swoich dzieł sztuki.

Wiedza której nauczą się studenci, będąc w pracowni jest ściśle związana z przestrzenią posługiwania się swoimi umiętnościemi we wsółczesnym świecie artystycznym i projektowym.

short subject description

Zagadnienia grafiki artystycznej i pogłębienia wiedzy technologicznej i umiejętności w zakresie wszelkich technologii druku cyfrowego łącząc to z tradycyjnym warsztatem graficznym.

form of classes


Trzy kluczowe elementy które omawiamy na konsultacjach w trakcie realizacji projektów w pracowni.

idea + warsztat + technologia

projekt → konsultacja → realizacja

subject area coverage

1.Autoportret – model we wnętrz siebie
.

Za pomocą moduła zrealizować serie grafik cyfrowych, korzystając z podręcznych narzędzi (ołówek, kredka, mazak, pisak, farba…) i technik (kolaż, fotografia, rysunek, malarstwo…).Warunki techniczne:


format:100×70 cm
;

przestrzeń kolorów: RGB;


oprogramowanie: Adobe Creative Cloud…
2.Social media graphic
.

Za pomącą smartphone wykonać serie prac graficznych, używając aplikacje (messenger, instagram, notes…).

Drugim etapem realizacji projektów jest przygotowywanie drewnianej matrycy do grawerowania laserowego.
 Trzeci etap – odbijanie.Warunki techniczne:


format: A5.;

przestrzeń kolorów: Grayscal → bitmapa;


oprogramowanie: Adobe Creative Cloud, Hyperspektiv...


3. Pattern graficzny
.

Korzystając ze smartphone jako źródła informacji fotograficznej, zrealizuj projekt patternu graficznego który zostanie wykorzystany komercyjnie (koszulka, eco bag, sukienkę, majtki…Warunki techniczne:


format: 50×50 cm;

przestrzeń kolorów: CMYK;


oprogramowanie: Adobe Creative Cloud…


Obowiązkowym jest prezentacja patternów na mockup.
4. Co Ty zobaczyłeś kiedy pierwszy raz otworzyłeś oczy pod wodą?


Zadanie polega na połączeniu technik cyfrowych i tradycyjnych (intaglio, linoryt, sitodruk, litografia, sucha igła…)Warunki techniczne:


format: dowolny
;

przestrzeń kolorów: Grayscale, bitmapa, CMYK, RGB;


oprogramowanie: Adobe Creative Cloud…5. Witraż cyfrowy
.

Wygeneruj serie prac graficznych, które będą tworzyć kompozycyjną całość.

Prace zostaną zaprezentowane na szybach okiennych w Pracowni Technik Cyfrowych.Warunki techniczne:


format: 20×12 cm × 6
 cm.

przestrzeń kolorów:: Grayscale, bitmapa, CMYK, RGB.;

Materiał: folia, orakal;

Oprogramowanie: Adobe Creative Cloud…

6. Self presentation (obowiązkowo)
;

Napisać kilka zdań o sobie i swoich realizacjach w pracowni.7. Udział w konkursach graficznych (obowiązkowo)


W ciągu semestru obowiązkowym jest udział co najmniej w 2 konkursach graficznych.8. CV (obowiązkowo).


Tekstowa prezentacja osiągnięć twórczych.


evaluation form credit with grading;
literature

Bernatowicz P., W oku cyklonu. Refleksje o stanie dzisiejszej grafiki [w:] 6 Triennale Grafiki Polskiej, Katowice 2006

Candiani A., Displacements, Hybridization and Globalization, published as part of the Inter–Kontakt–Grafik Prague exhibition, 2001

Coldwell P., Printmaking: A Contemporary Perspective

Czyżewski S., Czy na pewno cyfrowa rewolucja? [w] Dyskurs. Zeszyty Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, nr 2, 2005

Elisha D., Printmaking + Mixed Media

Newman, T. R., Innovative Printmaking: The Making of Two and Three Dimensional Prints and Multiples

Nouce R., Printmaking at the Edge, A&C Black Publishers, London 2006

Reeves K., The re-vision of printmaking, IMPACT 1 International Printmaking Conference Proceedings, University of West England, 1999, pp. 69-75.

Ross P., The Complete Printmaker: Techniques, Traditions, Innovations

Rouillé A., Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną, Kraków 2007

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Praktyka w ramach kierunku (2 – tygodnie) do zaliczenia do końca studiów

entry requirements
formal requirements

Pracownia z grupy technologii do wyboru.

Podstawy grafiki artystycznej i rysunku.

Biegłe posługiwanie się programami Adobe Creative Cloud.

preliminary assumptions

Podstawowa wiedza o technikach graficznych; podstawowe umiejętności obsługi programów graficznych służących do obróbki i tworzenia obrazu; podstawy rysunku, malarstwa.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

realizuje własne działanie artystyczne oraz posiada umiejętność inspirowania i motywowania innych.

K2_K01

potrafi krytycznie interpretować konkretne dzieła i zjawiska artystyczne w grafice; potrafi formułować własne, kompetentne opinie i sądy na ich temat

K2_K04

posiada umiejętności analizy i krytycznej oceny zjawisk i problemów sztuki

K2_K05

posiada zdolność wymiany poglądów na temat różnych aspektów kreacji artystycznej z poszanowaniem odmienności stanowisk odbiorców

K2_K09
skills
descriptioncode

umie podejmować samodzielnie decyzje w zakresie realizacji prac artystycznych w dowolnej technice rysunku, grafiki artystycznej, grafiki projektowej lub wypracowanej technice autorskiej

K_U01

posiada umiejętność podejmowania problemów artystycznych, ich analizy i wyrażania

K_U02


posiada zdolność rozwiązywania podstawowych problemów projektowych oraz umiejętność formułowania, różnicowania i edycji wypowiedzi artystycznej właściwymi narzędziami i technologiami

K_U03

potrafi zastosować elektroniczne narzędzia rejestrowania, wytwarzania i powielania obrazu w kreacji artystycznej; potrafi wykorzystać zdigitalizowany materiał i wykonać autorski projekt lub zadanie zlecone

K_U04

ma podstawowe umiejętności w zakresie wykorzystania technologii druku cyfrowego w grafice artystycznej i projektowej oraz fotografii

K_U05

opanował metodologię projektowania oraz warsztat technologiczny niezbędny do realizacji różnych przedsięwzięć artystycznych właściwych dla uprawianej dyscypliny sztuki

K_U08

opanował umiejętność samodzielnego doskonalenia warsztatu poprzez szukanie i porównywanie efektów wynikających z użycia różnych narzędzi

K_U09

posiada umiejętności, które w oparciu o cechy indywidualne (intuicja, wyobraźnia) pozwalają realizować indywidualne zamierzenia artystyczne

K_U12
knowledge
descriptioncode


posiada szczegółową wiedzę do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną - grafika

K2_W01

ma ugruntowaną wiedzę z zakresu historii sztuki i estetyki; zna i rozumie problematykę sztuki i estetyki współczesnej; świadomie porusza się we współczesnych zjawiskach artystycznych i dyskusjach teoretycznych dotyczących sztuki

K2_W02

ma zaawansowaną wiedzę z zakresu druku wklęsłego, wypukłego, płaskiego, sitowego; zna oraz potrafi przewidzieć efekty możliwe do uzyskania w tych technikach graficznych

K2_W05

posiada rozszerzoną wiedzę na temat związków kreacji artystycznej z innymi dziedzinami współczesnego życia oraz jej społecznego i historycznego oddziaływania

K2_W06


posiada zdolność rozpoznawania wzajemnych relacji pomiędzy różnymi stylami, technologiami i konwencjami artystycznymi oraz formami ekspresji a ich konsekwencjami dla możliwości tworzenia oryginalnych, osobistych wypowiedzi artystycznych opartych o tę wiedzę

K2_W07

posiada świadomość wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu twórczego oraz jego oddziaływania w dziele sztuki na odbiorcę

K2_W09

potrafi dokonywać świadomych wyborów technik plastycznych i sposobów ekspresji, tworzy prace oryginalne i na wyższym poziomie technicznym na podstawie zdobytej wiedzy

K2_W10


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Graphic Arts s.6 (en)d 60 8 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.12677