ECTS Catalogue

Supplementary Lectures

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn
Assistant(s): dr Zbigniew Brzostowski

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes wykład;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Wymagana jest obecność uczestnicząca w wykładach.

subject description

- Cel poznawczy: pogłębienie wiedzy z zakresu filozofii sztuki w zakresie zjawiska świętości oraz posthumanizmu.
- Cel kształcący: nabycie umiejętności orientacji w wybranych filozoficznych obszarach problemowych.
- Cel praktyczny: możliwość świadomego uczestnictwa wybranych dyskursach filozoficznych z zakresu filozofii sztuki.

short subject description

Wybrane zagadnienia z filozofii kultury, w szczególności filozofii sztuki .

form of classes

Wykład suplementarny, odpowiedzi na pytania.

Godziny kontaktowe: 14 h

Godziny samodzielnej pracy studenta:16 h

Suma godzin: 30 h

Punkty ECTS: 1

subject area coverage

– określanie znaczenia zjawiska świętości, w kontekście ustaleń H.-G. Gadamera, dotyczących statusu dzieła sztuki;
- nakreślenie filozoficznego kontekstu zjawiska posthumanizmu, w oparciu o wybrane zagadnienia współczesnej filozofii europejskiej, takich jak: fenomenologia (E. Husserl), hermeneutyka filozoficzna (M. Heidegger) oraz dekonstrukcja (J. Derrida).

evaluation form zaliczenie;
literature

H.-G. Gadamer, Aktualność piękna. Sztuka jako gra, symbol i święto.
M. Heidegger, Czas światoobrazu.
J. Derrida, Głos stojący na straży milczenia.
K. Mrówka, Heraklit.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Nie dotyczy.

entry requirements
formal requirements

Obecność na wykładach.

preliminary assumptions

Ogólna orientacja w historii filozofii (polskiej i światowej). Znajomość zagadnień filozoficznych omawianych w czasie poprzednich etapów kształcenia.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU_01 Student jest gotów do ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu filozofii kultury i sztuki

MJ_K03

EU-02 Student  jest gotów do podejmowania krytycznej refleksji na temat społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną działalnością artystyczną 

MJ_K05
skills
descriptioncode

EU_03 Student  potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne związane z obszarem filozofii kultury i sztuki ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców

MJ_U10
knowledge
descriptioncode

EU_04 Student  zna wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy filozofii sztuki i kultury

MJ_W02

EU_05 Student zna kontekst historyczny i kulturowy związany z obszarem filozofii sztuki i kultury oraz jego związek z innymi obszarami współczesnego życia

MJ_W04


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.5 r 14 1 L 14h
L [Z]


Semester 2019/20-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13367