ECTS Catalogue

Basics of artistic graphics

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes artistic workshop;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Obecność na zajęciach, zaangażowanie, inicjatywa , kreatywność i pomysłowość, staranność wykonanych prac.

Ocena bardzo dobry plus:ponadnormatywne zaangażowanie studenta w pracę w pracowni i wybitne efekty artystyczne wykraczające poza poziom nauczania.

Ocena bardzo dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę w pracowni i wybitne efekty artystyczne wykonanych prac odpowiadające poziomowi nauczania.

Ocena dobra plus: duże zaangażowanie studenta w pracę w pracowni oraz więcej niż dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac.

Ocena dobra: zaangażowanie studenta w prace w pracowni oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac.

Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta na zajęciach oraz przeciętny poziom wykonanych prac.

Ocena dostateczna mała aktywność studenta na zajęciach w pracowni oraz przeciętny poziom artystyczny prac.

subject description

Program skierowany jest do studentów stawiających „pierwsze kroki” w dziedzinie grafiki artystycznej i ma na celu:
zapoznanie studentów z podstawowymi terminami dotyczącymi grafiki artystycznej: prasa graficzna, matryca, odbitka itp. poprzez ćwiczenia praktyczne oraz projektowe przybliżenie studentom mnogości dziedzin grafiki artystycznej, jak i różnych metod ich wykonywania skierowanie uwagi studentów na wydarzenia artystyczne ważne dla grafiki artystycznej

short subject description

Zapoznanie studentów mających nierzadko pierwszy kontakt z terminem Grafika Artystyczna z podstawowymi pojęciami z tego zakresu, a więc : matryca , odbitka , prasa , sygnatura . Także przybliżenie im podstawowych narzędzi pracy grafika warsztatowego oraz zaprezentowanie studentom różnorodności grafiki artystycznej , podział na techniki wklęsłodruku, wypukłodruku, druku płaskiego, wielości rodzajów grafiki artystycznej jak i różnorodnych metod jej wykonywania .
Student ma przyswoić sobie wiedzę dotyczącej nowych dla niego narzędzi, materiałów, procedur technologicznych, metod projektowania, stosowania odpowiednich farb, papierów oraz umiejętności właściwego podpisywania gotowych prac graficznych. Zapoznanie studentów nierzadko mających po raz pierwszy do czynienia z ogólnie pojętymi możliwościami realizacji prac artystycznych w zakresie grafiki artystycznej.

form of classes

Ilość godzin kontaktowych z prowadzącym - 30 godzin.

Ilość godzin samodzielnej pracy studenta - 30 godzin.

całkowita ilość godzin - 60 godzin.

Ilość punktów ECTS 2 punkty.

Ocena odbywa się na końcu semestru po przedstawieniu wszystkich odbitek kolejnych zadań.

Metody kształcenia: wykład problemowy.

Metody samodzielnego uczenia się: ćwiczeniowa, doświadczeń i eksperymentów.

Metody dyskusji: indywidualna korekta.

Metody eksponujące: przegląd/wystawa.

subject area coverage

Wklęsłodruk - temat "Zwierzę", wielkość A3
Litografia czarno - biała lub kolorowa – temat "Mój sen", wielkość ok. 28x38 cm
Linoryt czarno - biały lub kolorowy -  temat "Pojazd", wielkość 28x38 cm
Serigrafia - temat "Szaleństwo" - wielkość 50 x 70 cm
oraz wykonane w dowolnej technice prace dodatkowe

evaluation form credit with grading;
literature

Katalogi z konkursów graficznych, Grafika Artystyczna – podręczniki warsztatowe, roczniki Wydz. Grafiki, prace innych studentów z lat poprzednich zaczerpnięte z archiwów własnych ASP, zbiory Biblioteki ASP

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak

entry requirements
formal requirements

Studenci oprócz pomyślnie zdanych egzaminów wstępnych nie muszą spełniać żadnych wymogów formalnych

preliminary assumptions

Student poza konieczną ochotą i zapałem powinien być otwarty na postawione przed nim zadania, kreatywny i komunikatywny. Nie wymagane jest wcześniejsze doświadczenie z grafiką warsztatową.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU_01 Jest gotów do ciągłego poszerzania swoich umiejętności w zakresie grafiki artystycznej.

MJ_K03
skills
descriptioncode

EU_02 Potrafi zaprojektować prace z zakresu dostępnych technik grafiki artystycznej.

MJ_U04

EU_03 Potrafi zastosować poznane ćwiczenia z zakresu technik grafiki artystycznej.

MJ_U08
knowledge
descriptioncode


EU_04 Ma podstawową wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną grafiką artystyczną.

 MJ_05


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.5 (en)d 30 2 Exercises 30h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13370