ECTS Catalogue

Painting

Pedagogue: prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński
Assistant(s): dr Daniel Cybulski

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes pracownia kierunkowa;
course language English; Polish;
method of learning outcomes verification

Podstawą oceny jest udział studenta w przeglądzie semestralnym.

Kryteria oceny:

-  Samodzielna kreacja oparta o realizowane zadania.

-  Wiedza i umiejętności z zakresu technologii malarstwa

-  Umiejętność kontekstualizowania własnej pracy.

-  Umiejętność prawidłowego budowania kompozycji

-  Świadome posługiwanie się kolorem i technikami malarskimi

Ocena bardzo dobra plus(celująca) : duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz wybitne efekty artystyczne wykonanych prac

Ocena bardzo dobra duże zaangażowanie studenta pracę artystyczną pracowni oraz bardzo dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac

Ocena dobra plus:duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz więcej niż dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac

Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac

Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom artystyczny wykonanych prac

Ocena dostateczna: mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom wykonanych prac

Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac

 

Essential condition of assessment is participation in semester review Assessment criteria:

-  independent creation based on technical skills

-  knowledge and skill sintechnology of painting

-  knowledgeinthesubjectofgeometryandanatomyandabilitytouseitinpainting

-  knowledge in the subject of color theory and using it inpractice

-  dialoging with contemporary art within one'sartwork

-  correct usage of composition

awareness in using color and various painting techniques

subject description

CEL POZNAWCZY:

Student/ka w trakcie semestru zimowego oraz letniego poznaje wiedzę teoretyczną i praktyczną w trakcie realizowanych zadań. Rozpoznaje własne doświadczenia artystyczne w kontekście sztuki współczesnej.Poznaje i buduje  swoją świadomość na bazie pojawiających się związanych z widzeniem, wiedzeniem i opatrzeniem. Poznaje świadomość ciała w procesie malarskim. Poznaje pojęcie mapy i terytorium wobec własnych doświadczeń.

 

CEL KSZTAŁCĄCY:

Student/ka wykształca w sobie umiejętność tworzenia własnej koncepcji wystąpienia artystycznego (dzieło malarskie, działanie in situ, instalacja, obiekt, działania angażujące multimedia) wynikające z pracy z własnym zbiorem (atlasem) dokumentów (własne szkice, fotografie, teksty, multimedia) stanowiące punkt odniesienia.  Kształci umiejętność analizy własnej pracy dzieła w kontekście estetyczno-filozoficznym, i próbuje je realizować w wybranym przez siebie sposobie wypowiedzi adekwatnie do realizowanego tematu. Kształcenie umiejętności konstruowania własnej teoretycznej wypowiedzi.

 

CEL PRAKTYCZNY:

Umiejętność realizowania w ł a s n e j  k o n c e p c j i  zadania, dobór środków oraz techniki adekwatnie do swoich założeń artystycznych. Zastosowanie w praktyce malarskiej fotografii, multimediów, szkiców. Praktyczne zastosowanie technologii malarskich. Publiczna prezentacja własnej wypowiedzi teoretycznej związanej z realizowanym zadaniem „Mapy terytorium własnych doświadczeń”.  

short subject description

 

   Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w szeroki zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie malarstwa w kontekście współczesnej nauki o sztuce. Nabycie wiedzy i umiejętności zarówno praktycznych i intelektualnych pozwoli studentowi na swobodne poruszanie się wokół pojęć: estetyki i piękna w kontekście politycznym, ciało jako medium malarskie, zagadnień obrazowania w kontekście współczesnego myślenia postkonceptualnego. Malarstwo jako metoda wizualizacji będzie punktem odniesienia do szeroko pojętych rozważań estetyczno-filozoficznych


 

The main objective is to guide the student into area of theoretical and practical knowledge in a field of painting in context of modern art studies. Getting knowledge and practical skills in field not only of making art, but also of thinking about it will lead the student to understanding and using in practice such terms as: aesthetics, beauty in political context, body as a painting medium,depicting issues in context of modern post-conceptual thinking. Painting as a method of visualization will be the point of reference to the aesthetical and philosophical consideration.  

form of classes

Metody kształcenia:

Realizacja indywidualnego programu w oparciu o ćwiczenia,korekty i konsultacje. 

Metody podające:

 

Wykład problemowy

Metody poszukujące (samodzielnego uczenia się):

Metoda klasyczna problemowa, ćwiczeniowa, projektu artystycznego, doświadczeń i eksperymentu, obserwacji/studium

Metody dyskusji:

Seminaryjna, indywidualna korekta

 

Metody eksponujące: Pokaz/przegląd, wystawa

 

Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów:60

Godziny niekontaktowe-praca własna studenta:60

Suma godzin:120

Punkty ECTS: 4

 

 

Execution of individual program containig excercises reviews and consultations.

subject area coverage

technologia malarstwa, kompozycja malarstwa, chromofobia, pojęcia filozoficzne a malarstwo, ciało jako medium malarskie, szkic - dzieło, materia malarska a tożsamość, rysunek-malarstwo;

 

 

technology of painting, composition of a painting, philosophy in painting, body as a painting medium, sketch-piece of work, painting matter- one's identity, drawing-painting

evaluation form credit with grading;
literature

"Światbezprzedmiotowy"KazimierzMalewicz

"TheGeometryofArtandLife"MatilaGhyka

"The Golden Section: Nature's Greatest Secret" Scott Olson

"TheBookofSymbols:ReflectionsonArchetypalImages"AmiRonnberg,ARAS

"Historia piękna" UbertoEco

"Historia Brzydoty" Uberto Eco

"O Sztuce" Ernst Gombrich

"Martwa natura z wędzidłem" Zbigniew Herbert

"Barbarzyńca w ogrodzie" Zbigniew Herbert

"Oko" Józef Czapski

"O doskonałości" Władysław Tatarkiewicz "Kolor" Michael Freeman

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

plenery, realizacje murali

Plain-airs, creating murals

entry requirements
formal requirements

Zaliczenie IV semestru

Graduating 4th semester

preliminary assumptions

Uzyskanie  zaliczenia  w Pracowni  Podstaw Rysunku  i Malarstwa

Graduating The Workshop of Basics in Drawing and Painting

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU_4 Nabyta wiedza, umiejętności i świadomość artystyczna pozwalają mu na pojmowanie kompleksowych działań w przestrzeni publicznej w każdych uwarunkowaniach

MJ_K02 MJ_K04
skills
descriptioncode

EU_2 Nabywa umiejętność wizualizowania własnej koncepcji artystycznej z zastosowaniem wybranej techniki artystycznej wydobywającej indywidualny charakter i walor pracy.

MJ_U01 MJ_U07

EU_3 Potrafi twórczo wykorzystać zdobytą wiedzę o podstawach kreacji i stworzyć własną niezależną wypowiedź artystyczną przewidując jej efekt finalny w kontekście sztuki

MJ_U04
knowledge
descriptioncode

EU_1 Poznaje relacje jakie wynikają z kontekstów teoretycznych i praktycznych malarstwa.

MJ_W08 MJ_W07


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.5 r 60 4 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13395