ECTS Catalogue

Artistic graphics – Studio of Serigraphy

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Katarzyna Łukasik

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Ocena pracy studenta jest wypadkową jego aktywności w trakcie zajęć, realizacji założeń projektowych, kreatywności, pracowitości oraz zainteresowaniem wybranym przedmiotem studiów. Po zakończeniu semestru wykonane prace są prezentowane na przeglądzie końcowym, na którym studenci uzyskują ocenę i prezentują swój dorobek semestralny przed grupą, wykładowcami i zaproszonymi gośćmi.

subject description

Celem kształcenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie warsztatu grafiki artystycznej, praktycznego stosowania technologii druku płaskiego – serigrafii, służącej do wyrażania indywidualnej wypowiedzi artystycznej. Metodyka realizacji zadania prowadzi od projektu stanowiącego zapis koncepcji i zawierającego informacje o kompozycji, światłocieniu, kolorze i kadrze poprzez dyskusje i studia porównawcze do ostatecznej realizacji projektu graficznego. Praca warsztatowa opiera się głównie na poznaniu i doskonaleniu warsztatu poprzez właściwą realizację problemów plastycznych wynikających z wybranego projektu oraz rozwoju świadomości plastycznej i precyzowaniu swoich wypowiedzi artystycznych na coraz wyższym poziomie poprzez odpowiedni dobór projektów wraz z ich technologicznymi uwarunkowaniami.

short subject description

Podstawowym celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodami technicznymi wynikającymi z warsztatu serigrafii umożliwiających właściwą realizację zagadnień artystycznych.

form of classes

Przedmiot realizujemy w dwóch etapach. Pierwszy etap stanowią zajęcia wprowadzające z poznaniem zasad technicznych wynikających z technologii warsztatu. Studenci zapoznają się z zasadami bezpiecznej pracy w pracowni serigrafii. Drugi etap stanowią zajęcia warsztatowe, ćwiczenia w ramach których studenci realizują własne projekty. Metodyka realizacji zadania prowadzi od projektu stanowiącego zapis koncepcji i zawierającego informacje o kompozycji, światłocieniu, kolorze i kadrze poprzez dyskusje i studia porównawcze do ostatecznej realizacji projektu graficznego. Praca warsztatowa opiera się głównie na poznaniu i doskonaleniu warsztatu poprzez właściwą realizację problemów plastycznych wynikających z wybranego projektu oraz rozwoju świadomości plastycznej i precyzowaniu swoich wypowiedzi artystycznych na coraz wyższym poziomie poprzez odpowiedni dobór projektów wraz z ich technologicznymi uwarunkowaniami.

Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów: 30

Godziny niekontaktowe - praca własna studenta: 30

Suma godzin: 60

Punkty ECTS: 2

subject area coverage

Brak tematów. Tematyka dowolna, ustalana indywidualnie.

evaluation form credit with grading;
literature

„Grafika artystyczna - podręcznik warsztatowy”- Wydział Grafiki ASP w Poznaniu 2007,

„Pre-press–poradnik dla grafików”- G. Ambrose, P. Harris, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010,

"Jak powstaje kolor" - Jose M. Parramon, Ossolineum 1993,

"Kolor"- David Hornung, Universitas 2009,

"Punkt i linia a płaszczyzna. Przyczynek do analizy elementów malarskich, Wassily Kandinsky, Officyna 2019.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak

entry requirements
formal requirements

Zaliczenie poprzedniego semestru.

preliminary assumptions

Zainteresowanie studenta techniką serigrafii. Chęć poznania lub doskonalenia warsztatu graficznego zgodnie z zasadami pracy w pracowni. Ogólna wiedza z zakresu historii grafiki i sztuki.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU_1 Student jest gotów do ciągłego poszerzania swoich umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy.

MJ_K03
skills
descriptioncode

EU_2 Student potrafi swobodnie wykorzystywać wzorce kreacji artystycznej oraz niezależność wypowiedzi z zakresu grafiki warsztatowej. Potrafi samodzielnie zaplanować efekty własnej pracy graficznej w kontekście estetycznym.

MJ_U04

EU_03 Student potrafi efektywnie realizować i poszerzać swoje umiejętności warsztatowe w technice serigrafii.

MJ_U08
knowledge
descriptioncode

EU_4 Student zna wzorce leżące u podstaw graficznej kreacji, które umożliwiają mu swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej w technice sitodruku.

MJ_W05


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.5 (en)d 30 2 Exercises 30h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13403