ECTS Catalogue

Studio of Basics of Design in Public Space

Pedagogue: dr Mateusz Pęk

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes pracownia kierunkowa;
course language English; Polish;
method of learning outcomes verification

Podstawą oceny jest zrealizowanie przez studenta zestawu zadań na przegląd semestralny.
Kryteria oceny:

- Wiedza i umiejętności z zakresu kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni
- Wiedza na temat teorii koloru i zastosowanie jej w zadaniach
- Poznanie języka plastycznego i sposobów jego funkcjonowania na płaszczyźnie i w przestrzeni
- Świadome posługiwanie się kolorem, formą, rysunkiem, materiałem

Ocena celująca: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz wybitne efekty artystyczne wykonanych zadań
Ocena bardzo dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz bardzo dobre efekty artystyczne wykonanych zadań
Ocena dobra plus: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz więcej niż dobre rezultaty artystyczne wykonanych zadań
Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych zadań
Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom artystyczny wykonanych zadań
Ocena dostateczna: mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom wykonanych zadań
Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz niedostateczne efekty jakościowe wykonanych zadań

subject description
short subject description

Kurs pracowni ma poszerzyć kompetencje studenta z zakresu projektowania i modelowania w rozpoznanym środowisku przestrzennym, oraz nauczyć świadomego i racjonalnego użycia dostępnych środków wyrazu w przestrzeni publicznej.

form of classes

Metody kształcenia:
Realizacja indywidualnego programu w oparciu o ćwiczenia i zadania projektowe.
Metody podające:
Wykład poruszający zakres tematyki sztuki w przestrzeni publicznej
Metody poszukujące (samodzielnego uczenia się):
Metoda klasyczna problemowa, ćwiczeniowa, projektu artystycznego, doświadczeń i eksperymentu, obserwacji i wizualizacji

Metody dyskusji:
Seminaryjna, indywidualna korekta
Metody eksponujące:
Pokaz/przegląd, wystawa
Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów: 30
Godziny niekontaktowe - praca własna studenta: 30
Suma godzin: 60
Punkty ECTS: 2

 

subject area coverage

Zadanie polegające na umiejętności przedstawienia wybranego zagadnienie przestrzennego na płaszczyźnie.

Zadanie operujące na przeciwstawnych zagadnieniach przestrzennych: wewnętrzne-zewnętrzne, otwarte-zamknięte, obrzeża-centrum, zestawieniach kontrastów wielkości, kształtu, ciężaru. 

Analiza wybranego fragmentu przestrzeni publicznej, jego specyfiki, symboliki, funkcji publicznej, następnie jej formalna interpretacja przy pomocy jej modelu/makiety, formy przestrzennej, strukturalnej, układu przestrzennego, lub też poprzez bezpośrednią interwencję, sytuację tymczasową, o charakterze site-specific we wskazanej przestrzeni publicznej.

 

 

 

 

evaluation form credit with grading;
literature

Arnheim R., Sztuki i percepcja wzrokowa. Łódź: Officyna 2015
Kandyński W., Punkt i linia a płaszczyzna, Warszawa: Officyna 2019
Benjamin W., Twórca jako wytwórca, Warszawa: Wydawnictwo KR 2011
Bourriaud N., Estetyka relacyjna, Kraków: MOCAK 2012
Hansen O., Zobaczyć świat, Warszawa: Zachęta 2015 (dostępna w pracowni)
Itten J., Sztuka Barwy, Kraków: d2d.pl 2015
Procedury sztuki lat 70., Warszawa: Fundacja Profile 2016 (dostępna w pracowni)

 

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

plenery, realizacje murali

entry requirements
formal requirements

Zaliczenie IV semestru

preliminary assumptions

Uzyskanie zaliczenia w Pracowni Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych.

 

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU_1 Jest gotów do samodzielnego integrowania nabytej wiedzy i doświadczenia oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji.

MJ_K02

EU_2 Jest gotów do ciągłego poszerzania swoich umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy o sztuce w przestrzeni publicznej.

MJ_K03

EU_3 Jest gotów do efektywnego komunikowania się oraz inicjowania działań w przestrzeni społecznej i kulturowej.

MJ_K06
skills
descriptioncode

EU_4 Potrafi stosować nabyte środki wyrazu oraz tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne w sztuki w przestrzeni publicznej.

MJ_U01

EU_5 Potrafi podejmować samodzielne decyzje dotyczące komponowania i realizacji prac w przestrzeni publicznej.

MJ_U03

EU_6 Potrafi projektować efekty własnej pracy artystycznej w aspekcie uwarunkowań społecznych, kulturowych i prawnych.

MJ_U05
knowledge
descriptioncode
MJ_W05

EU_8 Zna zasady tworzenia i komponowania formy w przestrzeni publicznej o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy o stylach w sztuce w przestrzeni publicznej i związanych z nią bieżącymi trendami.

MJ_W06


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.5 r 30 2 Exercises 30h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13413