ECTS Catalogue

Intermedia

Pedagogue: prof. dr hab. Wojciech Zamiara

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language English; Polish;
method of learning outcomes verification

Podstawą oceny jest udział studenta w zajęciach, uczestniczenie w korektach oraz wykonanie wszystkich ćwiczeń.
Kryteria samodzielne i kreatywne podejście do ćwiczeń, wiedza i umiejętności w zakresie technologii wykorzystywanych w ćwiczeniach. Umiejętność prawidłowego realizowania ćwiczenia w wybranym medium. Świadomy wybór medium i sposobów ekspresji.


ocena bdb + (celująca - 5+) - wykonanie wszystkich ćwiczeń semestralnych w terminie i na poziomie bdb oraz aktywny udział w zajęciach, uczestniczenie w korektach a także duże zaangażowanie działania artystyczne z obszaru intermediów

ocena bdb (5) - wykonanie wszystkich ćwiczeń semestralnych w terminie i na poziomie bdb oraz aktywny udział w zajęciach, uczestniczenie w korektach

ocena db+ (4+) - wykonanie wszystkich ćwiczeń semestralnych w terminie z efektem wyższym niż dobry
oraz aktywny udział w zajęciach, uczestniczenie w korektach

ocena db (4) - wykonanie wszystkich ćwiczeń semestralnych w terminie z efektem wyższym niż dobry
oraz aktywny udział w zajęciach, uczestniczenie w korektach

ocena dst+ (3+) - wykonanie wszystkich ćwiczeń semestralnych w terminie z efektem wyższym niż dostateczny oraz udział w zajęciach, uczestniczenie w korektach

ocena dst (3) - wykonanie wszystkich ćwiczeń semestralnych w terminie z efektem dostatecznym oraz udział w zajęciach, uczestniczenie w korektach

ocena ndst (2) - brak zrealizowanych wymaganych ćwiczeń semestralnych, udział w zajęciach, uczestniczenie w korektach

niezaliczenie przedmiotu brak zrealizowanych wymaganych ćwiczeń semestralnych, niedostateczny udział w zajęciach

subject description

Program pracowni zakłada zapoznanie z tradycją równoprawnego poszczególnych mediów i łączenia w ramach wypowiedzi artystycznej. Pryncypia programowe wyznaczają otwartość na wszystkie zjawiska zachodzące we współczesnym świecie i mające wpływ na sposoby komunikacji między ludzkiej. Wymusza to ewolucję języków oraz strategii sztuki

short subject description

Program pracowni zakłada zapoznanie z tradycją równoprawnego poszczególnych mediów i łączenia w ramach wypowiedzi artystycznej. Pryncypia programowe wyznaczają otwartość na wszystkie zjawiska zachodzące we współczesnym świecie i mające wpływ na sposoby komunikacji między ludzkiej. Wymusza to ewolucję języków oraz strategii sztuki

form of classes

Metody kształcenia obejmują realizację przedmiotu
w formie:
-wykład problemowy
-prezentacja multimedialna
-omówienie zagadnień teoretycznych
-dyskusja dydaktyczna
-dialog dydaktyczny, indywidualna korekta
-metoda przypadków
-ćwiczenia
-praca w grupie
-doświadczenia, eksperymenty
-autoprezentacja
-pokaz, wystawa

 Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów: 30

Godziny niekontaktowe - praca własna studenta: 30

Suma godzin: 60

Punkty ECTS: 2

subject area coverage

Obszar tematyczny zawiera następujące zagadnienia: video transmisja, video zapis, video maszyna, video obiekt- video rzeźba, video obraz, video plakat, video instalacja- przestrzeń aktywna , video dokumentacja, video klip, video manipulacja- paradokument lub interakcja, video performance.

evaluation form credit with grading;
literature

Andrzej Gwźódź WIDZIEĆ, MYŚLEĆ, BYĆ. TECHNOLOGIA MEDIÓW Uniwersitas, Kraków 2001 ISBN 83-7052-593-8
Ryszard Kluszczczyński SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE. CYBERKULTURA. SZTUKA MULTIMEDIÓW Warszawa 2002
Ryszard Kluszczyński SZTUKA INTERAKTYWNA. OD DZIEŁA-INSTRUMENTU DO INTERAKTYWNEGO SPEKTAKLU , Warszawa 2010 ISBN 978-83-60807-73-6
Jerzy Truszkowski ARTYŚCI RADYKALNI Galeria Bielska , Bielsko Biała 2004 ISBN 83-87984-23-X
WARSZTAT FORMY FILMOWEJ 1970-1977 CSW Zamek Ujazdowski , Warszawa ISBN 83-88277-26-7
UKRYTA DEKADA. POLSKA SZTUKA WIDEO 1985-1995 WRO CENTRUM SZTUKI , Wrocław 2010 ISBN 978-83-929186-1-5
Marek Wasilewski SZTUKA NIEOBECNA Wyd. OBSERWATOR , Poznań 1999 ISBN 83-87235-22-9
PERFORMANCE (Grzegorz Dziamski, Henryk Gajewski) Wyd. MAW , Warszawa 1984

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

Ukończony V semestr studiów

preliminary assumptions

Doświadczenie w wykorzystaniu fotografii i wideo. Podstawowa znajomość programów do obróbki obrazów i wideo.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU_1 Jest gotów do ciągłego poszerzania swoich umiejętności oraz wiedzy z obszaru intermediów.

MJ_K03
skills
descriptioncode

EU_2 Potrafi wykorzystywać wzorce leżące u podstaw kreacji
artystycznej zachowując swobodę i niezależność wypowiedzi
z obszaru dotyczącego intermediów oraz projektować efekty własnej pracy
w kontekście założeń estetycznym

MJ_U04

EU_3 Potrafi stosować efektywne techniki ćwiczenia umiejętności
warsztatowych z zakresu intermediów, które umożliwiają ciągły ich rozwój

MJ_U08
knowledge
descriptioncode

EU_4 Zna wzorce leżące u podstaw kreacji związanej z intermediami,
umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej.

MJ_W05


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.6 (en)d 30 2 Exercises 30h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13435