ECTS Catalogue

Drawing

Pedagogue: prof. dr hab. Anna Królikiewicz
Assistant(s): prof. ASP dr hab. Marcin Zawicki

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes pracownia kierunkowa;
course language English; Polish;
method of learning outcomes verification

Przygotowanie prezentacji prac, zaangażowanie w zajęcia, wartość artystyczna prac, ale przy zindywidualizowanym systemie kształcenia w Pracowni analizowany jest również widoczny postęp w percepcji, rejestracji rzeczywistości, rozwoju wiedzy o budowaniu pola rysunku, świadomość wyborów formalnych, determinacja, i konsekwentna praca.

Ocena bardzo dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz wybitne efekty artystyczne wykonanych prac


Ocena dobra plus: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz więcej niż dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac


Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac


Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom artystyczny wykonanych prac


Ocena dostateczna: mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom wykonanych prac

Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac

subject description

The Fourth Studio of Drawing is open to various artistic attitudes of the students and their ideas concerning their own development. An opportunity to work with a model and confrontation of the experiences gained in previous years within the discipline understood in a classic way, connected with the obligation to exceed the boundaries of one's own skills, taking risks, and experimenting, constitute the foundation of the Studio's program. The Fourth Studio values the work process itself, the openness to one's mistakes, unsuccessful attempts, experience, without all of which, in my opinion, it is impossible to work out one's own handwriting in art. An impressive finishing exhibition is not equally important. During the semester the students will realize individually designated projects, expanding their field of attention and abilities and shaping their individual technique via earnest studies.

short subject description

Our offer for students of 3rd year, who finished the 2-year Elementary Education, comprises classes based on nature (model, anatomy, realistic drawing, various techniques and means of expression, working with monumental format as well as with miniature), and studio work based on arrangements of suggestive spacial configurations with a model, encouraging the students to individual drawing interpretations. Having gained some experience, the students of 4th year are encouraged to realize their own creative conceptions. They develop analytical thinking, learn how to freely express themselves through their artistic work, how to formulate conceptions on the level of word, how to defend their conceptions, and how to consistently realize them.

form of classes

To get credit the students will have to prepare a presentation of their works, as well as a spoken explanation, and be actively engaged in the classes. What is taken into account is not only the artistic value of their works, but also, within the individualized education system in the Studio, visible progress in perception, registering the reality, development of knowledge of building the field of drawing, awareness of formal choices, determination and consistent work.

subject area coverage

Individual for every student: study of a model, space, drawing expressed in other than two-dimensional media; we are open to different forms of developing the drawing experience (object, installation, film, drawing animation).

evaluation form credit with grading;
literature

1.Vitamin D : new perspectives in drawing / [authors: Johanna Burton et al. ; introd. by Emma Dexter]. London ; New York : Phaidon, 2005.

2.Vitamin D2 : new perspectives in drawing / [ed. Craig Garrett ; project ed. Matt Price].London ;  New York : Phaidon, 2013.

3.Rysunek : przestrzeń realna - przestrzeń kreowana : Konferencje Rysunku 2011-2014 / [redakcja naukowa Mariusz Kulpa, Magdalena Schmidt-Góra ; tł. Aleksandra Serwińska ; Katedra Rysunku. Wydział Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku]. Gdańsk : Akademia Sztuk Pięknych. Katedra Rysunku. Wydział Rzeźby i Intermediów, 2015.

4.Przedstawianie i znaczenie : próba analizy semiologicznej rysunku / Janusz Lalewicz ; tekst przygot. do dr. i posł. opatrzył Wojciech Cesarski. Gdańsk : słowo/obraz,cop. 1995.

5. Bosch, Bruegel, Rubens, Rembrandt : Meisterwerke der Albertina : [Katalog] / hrsg. von Klaus Albrecht Schröder und Christof Metzger ; mitBeitr. von Marian Bisanz-Prakken [et al.] : Albertina.Ostfildern : HatjeCantz, 2013.

6. .Hugon Lasecki : rysunek. Gdańsk : Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, 2008.

 

Z zasobów własnych udostępniam studentom:

Maria Poprzęcka, Inne obrazy. Oko, widzenie, sztuka. Od Albertiego do Duchampa, Gdańsk 2008.

Roland Barthes, „ Światło obrazu”, Alethea, 2011,

Susan Sontag, „ O Fotografii”, Karatker, 2009,

Hans Belting, „ Antropologia Obrazu”, Universitas 2007

Hanna Segal,”Marzenie senne, wyobraźnia i sztuka” , Universitas,

Jean Baudrillard “Symulacja i symulakry.” wyd.Sic! W-wa
2005, “Spisek sztuki.” wyd. Sic!W-wa 2006

Georges Didi- Huberman, L’Œil de l’histoire – Tome 1, 2009 (Strategie obrazów - Oko historii 1, 2011 )

Merleau - Ponty Maurice, Fenomenologia percepcji, Aletheia, 2001
literatura dotycząca rysunku np. FUKT, magazine for contemporary drawing

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

Knowledge of techniques, understanding of concepts connected with drawing, understanding of changes and new possibilities in the history of drawing.

preliminary assumptions

Knowledge of composition, creating one's own drawing space, and knowledge of and ability to use the tools of artistic technique.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU_12 Zna mechanizmy kontroli stresu podczas wystąpień publicznych. Umie usytuować teoretycznie własną działalność artystyczną, potrafi bronić wartości, w które wierzy.

MJ_K04
skills
descriptioncode

EU_05 Potrafi wykonać złożone, dedykowane indywidualnie projekty oparte na rzetelnym studium rzeczywistości, przygotowane w oparciu o problemy zdefiniowane indywidualnie w konsultacji z prowadzącymi

MJ_U01

EU_06 Posiadając doświadczenia z poprzednich semestrów potrafi wykonać zaawansowaną samodzielną realizację rysunkową w oparciu o obserwację rzeczywistości odnosząc się krytycznie do tradycyjnych przedstawień (akt, studium z rzeczywistości)

MJ_U04

EU_04 Swobodnie realizuje zaawansowane prace rysunkowe w oparciu o naturę (model, anatomia, rysunek realistyczny, akt), dokonuje artystycznej interpretacji rzeczywistości. Potrafi komponować dzieło, dobierać różnorodne środki wyrazu.

MJ_U01

EU_07 Uczy się podejmować samodzielne decyzje artystyczne, jest za nie odpowiedzialny, sprawdza, jak te decyzje funkcjonują upublicznione, nabywa jednocześnie kompetencji pracy w grupie.

MJ_U06

E_08 Bazując na dotychczasowych doświadczeniach potrafi odnieść się do zaaranżowanej sytuacji przestrzennej (martwa natura, model) i wykonać zaawansowaną pracę rysunkową z naciskiem na poszerzenie podstaw realizacji plastycznej takich jak kompozycja, linia, walor, dobór odpowiednich środków plastycznych, w kontekście indywidualnego podejścia do rysunku

MJ_U07

EU_09 Uczestniczy w spotkaniach w pracowni prowadzącej lub asystentów prezentujących ich twórczość. Są pola do otwartej, mniej formalnej dyskusji na temat proponowanych lektur, ich omówienie, interpretacja. Rozwija myślenie analityczne, uczy się umiejętności swobodnych wypowiedzi artystycznych przy tworzeniu prac, oraz formułowania podstawowych koncepcji na poziomie słowa. Uczestniczy w otwartych korektach, podczas których obecni są inni studenci pracowni.

MJ_U10 MJ_U13
knowledge
descriptioncode

EU_01 Zna proces wykonywania zaawansowanych realizacji prac studyjnych w oparciu o modela i obserwuje układów przestrzennych

MJ_W03

EU_02 Posiada wiedzę o wykorzystaniu rozmaitych technik, technologii i środków wyrazu w rysunku,

MJ_W07

EU_03 Potrafi korzystać z nabytej wiedzy z poprzednich semestrów i łączyć swobodnie jej elementy i pogłębiać zakres studiowanych zagadnień, interpretować informacje. w realizacji studyjnych prac rysunkowych

MJ_W08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.6 r 60 4 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13438