ECTS Catalogue

Drawing

Pedagogue: prof. dr hab. Maria Targońska
Assistant(s): mgr Zuzanna Dolega

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes pracownia kierunkowa;
course language Polish; English;
method of learning outcomes verification

Podstawą zaliczenia (zaliczenie z oceną) jest udział studenta w przeglądzie semestralnym.

Kryteria oceny:
- świadome komponowanie i dostrzeganie zależności między elementami kompozycji
- obserwacja i analiza rzeczywistości
- sumienna praca nad doskonaleniem warsztatu rysunkowego, adekwatnego dla danego studenta
- wiedza z zakresu technik i technologii rysunkowych (wraz z zastosowaniem)
- wiedza i świadomość potencjału twórczego różnych technik rysunkowych

 

Ocena celująca: wybitne zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz równie wybitne efekty artystyczne wykonanych prac
Ocena bardzo dobra
: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz wybitne efekty artystyczne
wykonanych prac
Ocena dobra plus: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz więcej niż dobre rezultaty
artystyczne wykonanych prac
Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych
prac
Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom artystyczny
wykonanych prac
Ocena dostateczna: mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom wykonanych prac
Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz
niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac

subject description

Pracownia rysunku zajmuje się realizacją projektów artystycznych jako indywidualnej wypowiedzi każdego studenta, na poszukiwaniu własnych środków ekspresji, zwróceniu uwagi na to co istotne w tworzeniu, na kształtowaniu indywidualnego, opartego na rzetelnej nauce warsztatu.

• Cel poznawczy (planowane efekty w zakresie wiedzy) Student:

- uzyska umiejętność budowy konstruktu rysunkowego
- będzie dysponował niezbędną wiedzą w obszarze sztuki oraz współczesnej kultury
- posiądzie zdolność pozycjonowania swojej koncepcji artystycznej w kontekście współczesności oraz w odniesieniu do historii sztuki
- będzie rozwijał swobodę poruszania się w różnych dziedzinach sztuki
- zindywidualizuje sferę przekazu rysunkowego
- rozwinie świadomość relacji pomiędzy koncepcją a formalnym wymiarem dzieła
- uzyska świadomość uwarunkowań ekspozycyjnych właściwych do prezentacji swojej pracy

• Cel kształcący (planowane efekty w zakresie umiejętności) Student:

- posiądzie zdolność indywidualnego kreowania dzieła oraz własnych idei artystycznych
- będzie swobodnie posługiwał się dobraną technologią przy realizacji i wyrażaniu własnych koncepcji artystycznych
- posiada swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej oraz umiejętność samodzielnego rozwijania praktyki artystycznej
- realizuje prace na wysokim poziomie warsztatowym
- poprawnie komunikuje swoje idee artystyczne w trakcie prezentacji publicznych

• Cel praktyczny (planowane kompetencje społeczne) Student:

- posiądzie umiejętność krytycznego i analitycznego odnoszenia się do rzeczywistości
- posiądzie zdolność samorozwoju oraz samokształcenia w obszarze swojej aktywności twórczej
- potrafi trafnie interpretować kreowany przekaz wizualny
- podchodzi refleksyjnie i krytycznie do swojej twórczości jaki i do działań innych osób
- będzie świadomy kompetencji niezbędnych do poruszania się w obszarze świata sztuki jak i w przestrzeni społecznej
- dojrzałość artystyczna i emocjonalna pozwoli mu pełniej uczestniczyć w sferze wydarzeń artystycznych
- potrafi współpracować i kooperować na poziomie twórczym z innymi osobami

short subject description

Kreowanie przestrzeni, realizacja własnych koncepcji twórczych, rozwijanie myślenia analitycznego, nauka umiejętności swobodnych wypowiedzi artystycznych przy tworzeniu prac. Duży nacisk kładziony jest na rysunkowe studium postaci z natury.

form of classes

Metody kształcenia:

Realizacja indywidualnego programu w oparciu o ćwiczenia, korekty i konsultacje.
Pracownia artystyczna, prezentacja indywidualnych prac, zadań, projektów połączona z dyskusją.

Metody podające:
Wykład problemowy
Metody poszukujące (samodzielnego uczenia się):
Klasyczna problemowa
Ćwiczeniowa
Projektu artystycznego
Doświadczeń i eksperymentu
Obserwacji / studium
Metody dyskusji:
Seminaryjna
Indywidualna korekta
Metody eksponujące:
Pokaz / przegląd
Wystawa

Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów: 60
Godziny niekontaktowe - praca własna studenta: 60
Suma godzin: 120
Punkty ECTS: 4

subject area coverage

rysunek studyjny, studium, studium przestrzeni, portret, model, anatomia, kompozycja, animacja rysunkowa, historia sztuki, sztuka współczesna

 

Zakres tematów jest indywidualny dla każdego studenta, w oparciu o podstawowy zakres tematów obowiązujący w pracowni rysunku studyjnego.

evaluation form credit with grading;
literature

Zakres lektur ustalany jest indywidualnie ze studentem, po konsultacjach. Zalecane lektury (dostępne w Bibliotece lub Czytelni ASP lub u wykładowców):
O sztuce, E.H.Gombrich,
Myślenie wzrokowe, R.Arnheim,
Imperium znaków, R. Barthes,
Sposoby widzenia : na podst. cyklu programów telewizyjnych BBC Johna Bergera,. J. Berger [i in.],
O duchowości w sztuce, V. Kandinsky,
Antropologia obrazu : szkice do nauki o obrazie, H. Belting,
Sztuka i percepcja wzrokowa : psychologia twórczego oka, R. Arnheim,
100 artists of the male figure : [a contemporary anthology of painting, drawing, and sculpture], E. Gibbons,
Art journey portraits & figures : the best of contemporary drawing in graphite, pastel and colored pencil, R.Rubin Wolf,
Drawing redefined / Roni Horn, Esther Kläs, Joëlle Tuerlinckx, Richard Tuttle, Jorinde Voigt, red. J. R. Gross,
Międzynarodowe Triennale Rysunku Studentów Wyższych Uczelni Artystycznych 2017,
Wiedza tajemna : sekrety technik malarskich dawnych mistrzów, D. Hockney,

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak

entry requirements
formal requirements

Uzyskanie zaliczenia V semestru.

preliminary assumptions

Uzyskanie zaliczenia w Pracowni Podstaw Rysunku i Malarstwa.

Wiedza z zakresu kompozycji, koloru, kreowania własnej przestrzeni rysunkowej oraz znajomość i umiejętność posługiwania się narzędziami warsztatu artystycznego.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU_1 Jest gotowy do przekazania wiedzy warsztatowej, korygowania błędów i pokazania innych rozwiązań

MJ_K01

EU_2 Potrafi wykorzystać zależności wiedzy i doświadczenia do artystycznej reakcji i tworzenia w sytuacji bez dostępu do wiadomości

MJ_K02

EU_3 Potrafi odpowiadać na zadania w przestrzeni publicznej, z uwzględnieniem podłoża doświadczenia psychologicznego

MJ_K04 MJ_K06

EU_4 Pogłębia i kształtuje świadomość zależności, krytycznego myślenia w kontekście własnego zawodu

MJ_K05
skills
descriptioncode

EU_5 Ma wiedzę i znajomość środków ekspresji, stosuje je do poszerzania jakości i poziomu prac rysunkowych

 

MJ_U01

EU_6 Potrafi – jako świadomie kształtujący się twórca – eksponować koncepcje i projekty z zakresu rysunku studyjnego

MJ_U02

EU_7 Potrafi wykorzystać zasady kompozycji i estetyki, aby pełniej doskonalić własny, niezależny warsztat artysty

MJ_U04

EU_8 Dostrzega potencjał pracy w grupie i realizacji projektów artystycznych

MJ_U06

EU_9 Korzysta z umiejętności, rozwija warsztat rysownika w celu wykonywania indywidualnych dzieł z zakresu rysunku studyjnego

MJ_U07

EU_10 Posiada płynną umiejętność rozmowy na szczegółowe tematy z zakresu sztuki (ze szczególnym uwzględnieniem rysunku studyjnego)

MJ_U10

EU_11 Potrafi wykorzystać umiejętności i zdolności twórcze i kreatywne do zaprezentowania własnych realizacji szerszej publiczności

MJ_U13
knowledge
descriptioncode

EU_12 Zna nowe pojęcia z zakresu rysunku studyjnego, potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do odpowiedzi na problemy dyscypliny, w której się porusza

MJ_W03

EU_13 Poszerza dotychczasową wiedzę dotyczącą technik rysunkowych o nowe zagadnienia z pola rysunku studyjnego

MJ_W07

EU_14 Potrafi dostrzec i określić relacje teorii i praktyki, a także zastosować je do własnej praktyki twórczej

MJ_W08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.6 r 60 4 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13439