ECTS Catalogue

Drawing

Pedagogue: prof. dr hab. Roman Gajewski
Assistant(s): mgr Zuzanna Dolega

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes pracownia kierunkowa;
course language Polish; English;
method of learning outcomes verification

Podstawą oceny jest udział studenta w przeglądzie semestralnym.


Kryteria oceny:
- jakość pracy
- zaangażowanie studenta w pracę artystyczną
- doskonalenie warsztatu w kontekście rysunku
- świadome użycie środków ekspresji twórczej do realizacji dzieł
- inwencja twórcza
- wrażliwa i wnikliwa obserwacja rzeczywistości
- dialog
- otwartość na inne dziedziny sztuki, nauki i kultury w kontekście pracy
- otwartość na nowe spojrzenie - w stosunku do sztuki i prac własnych
- gotowość do eksperymentu
- widoczny postęp

 

Ocena celująca: wybitne zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz równie wybitne efekty artystyczne wykonanych prac
Ocena bardzo dobra:
duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz wybitne efekty artystyczne
wykonanych prac
Ocena dobra plus: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz więcej niż dobre rezultaty
artystyczne wykonanych prac
Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych
prac
Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom artystyczny
wykonanych prac
Ocena dostateczna: mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom wykonanych prac
Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz
niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac

subject description

Praca nad realizacją własnych koncepcji plastycznych w zgodzie z indywidualną ekspresją i światopoglądem artystycznym opartym o własną wrażliwość i wyobraźnię oraz wypracowane środki wyrazu. Rozwinięcie umiejętności dokonywania wyborów ideowych i jakościowych w powiązaniu z kształtowanym wspólnie systemem wartości. Finalnie - gotowość do samodzielnego, świadomego i twórczego uczestnictwa we współczesnym dialogu kulturowym.

Samodzielne, indywidualne i analityczne rozwiązywanie problemów: przestrzeni, kompozycji, formy, struktury kontrastowania w oparciu o naturę lub wizualizacje medialne najróżniejszego typu; z użyciem różnych technik i narzędzi; nieodmiennie w klimacie frapującej przygody twórczej. Nacisk kładzie się na interpretowanie rzeczywistości. Chronić wrażliwość, pobudzać, inspirować, budować, rozwijać, konfrontować i dowartościowywać – to droga, którą zmierzamy.

short subject description

Celem przedmiotu jest samodzielne, indywidualne i analityczne rozwiązywanie problemów: przestrzeni, kompozycji, formy, struktury kontrastowania w oparciu o naturę lub wizualizacje medialne najróżniejszego typu; z użyciem różnych technik i narzędzi; nieodmiennie w klimacie frapującej przygody twórczej. Nacisk kładzie się na interpretowanie rzeczywistości. Chronić wrażliwość, pobudzać, inspirować, budować, rozwijać, konfrontować i dowartościowywać – to droga, którą zmierzamy.

form of classes

Metody kształcenia:

Realizacja indywidualnego programu w oparciu o ćwiczenia, korekty i konsultacje.

 

Metody podające:
Wykład problemowy
Metody poszukujące (samodzielnego uczenia się):
Klasyczna problemowa
Ćwiczeniowa
Projektu artystycznego
Doświadczeń i eksperymentu
Obserwacji / studium
Metody dyskusji:
Seminaryjna
Indywidualna korekta
Metody eksponujące:
Pokaz / przegląd
Wystawa

Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów: 120
Godziny niekontaktowe - praca własna studenta: 120
Suma godzin: 240
Punkty ECTS: 8

 

subject area coverage

rysunek koncepcyjny, konceptualny rysunek, techniki rysunkowe, potencjał rysunku, filozofia, historia sztuki, zagadnienia z zakresu sztuki najnowszej, antropologia, kolaż

 

Dodatkowy zakres tematów jest indywidualny dla każdego studenta, ustalany podczas konsultacji i dyskusji. Brak ograniczeń

evaluation form credit with grading;
literature

Zakres lektur - ustalany indywidualnie ze studentem, w celu poszerzenia jego świadomości i wrażliwości z obszaru rysunku, sztuki.
Zalecane lektury (dostępne w Bibliotece ASP, Czytelni ASP lub u wykładowców):

Vitamin D : new perspectives in drawing, J. Burton,
Vitamin D2 : new perspectives in drawing, C.Garrett,
The age of collage : contemporary collage in modern art, red. Dennis Busch, Hendrik Hellige, Robert Klanten,
The age of collage : contemporary collage in modern art. Vol. 2, red. Dennis Busch and Robert Klanten
Collage : illustrations cut & paste, Miquel Abellán,
Unfolded : paper in design, art and industry / Petra Schmidt and Nicola Stattmann,
O sztuce, E.H.Gombrich,
Myślenie wzrokowe, R.Arnheim,
Sztuka i percepcja wzrokowa : psychologia twórczego oka, R. Arnheim,
Roman Gajewski : obecność : twórczość z lat 2004-2016, Roman Gajewski,
Eksplozja litery : ikonografia tekstualności jako źródło cierpień, red. R.Lewandowski,
Nie-miejsca, M. Auge, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Szczeliny Istnienia, Jolanta Brach-Czaina,
Artyści mówią. Wywiady z mistrzami malarstwa, E. Dzikowska,
Sposoby widzenia : na podst. cyklu programów telewizyjnych BBC Johna Bergera,. J. Berger [i in.],
Współczesny rysunek polski, W. Wierzchowska
Historia rysunku. Od Altamiry do Picassa, T. Pignatti
II Triennale polskiego rysunku współczesnego,5, praca zbiorowa, Muzeum Kresów (Lubaczów),

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak

entry requirements
formal requirements

Zaliczenie V semestru

preliminary assumptions

Uzyskanie zaliczenia w Pracowni Podstaw Rysunku i Malarstwa

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU_1 Potrafi zarówno organizować pracę własną, jak i innych osób, krytycznie i twórczo wpływając na ich dokonania

MJ_K01

EU_2 W sposób samodzielny korzysta ze zdobytej wiedzy, warsztatu i umiejętności do twórczych, nowych działań w każdej sytuacji 

MJ_K02

EU_3 Potrafi zareagować twórczo, wykorzystując do tego poszerzaną i zgłębianą wiedzę i doświadczenie, także kształtujące się (psychologiczne)

MJ_K04 MJ_K06

EU_4 Wyciąga wnioski i łączy problematyki koncepcji rysunkowych z innymi polami badawczymi, dostrzega rolę swojego przyszłego zawodu

MJ_K05
skills
descriptioncode

EU_6 Na podstawie wiedzy o możliwościach ekspresji rysunkowej, zdobywanej na zajęciach z rysunku koncepcyjnego, wdraża w życie własne pomysły 

MJ_U01

EU_7 Posiada rozwijającą się umiejętność i świadomość swojej osobowości twórczej w relacji z własną pracą

MJ_U02

EU_8 Podchodzi do sztuki ze świadomością, szacunkiem dla kanonu, wykorzystuje elementy leżące u podstaw praw rysunku do budowania własnego, niezależnego języka rysunkowego

MJ_U04

EU_9 Bez problemów działa w grupie, potrafi przejąć inicjatywę twórczą

MJ_U06

EU_10 Korzystając z dotychczasowej wiedzy i znanych technik warsztatu rysownika rozwija własne koncepcje w dziedzinie rysunku

MJ_U07

EU_11 W sposób komunikatywny nawiązuje dialog na tematy dotyczące zawiłości technologicznych i rysunkowych

MJ_U10

EU_12 W twórczy sposób podchodzi do prezentacji własnej twórczości i idei, które za nią stoją

MJ_U13
knowledge
descriptioncode

EU_13 Pogłębia zdobytą wiedzę z dziedziny rysunku o nowe zagadnienia z zakresu samego rysunku, rysunku koncepcyjnego, jak i sztuk pokrewnych 

MJ_W03

EU_14 Wykorzystuje poznaną wiedzę technologiczną w zakresie rysunku do stworzenia cyklu prac (wiedza z zakresu form wypowiedzi, rodzaju narzędzi, materiałów rysunkowych i ich zastosowań)

MJ_W07

EU_15 Dostrzega potencjał i zależności związków teorii z praktyką w sztuce w kontekście własnej twórczości

MJ_W08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.6 r 120 7 Exercises 120h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13441