ECTS Catalogue

Drawing

Pedagogue: prof. dr hab. Anna Królikiewicz
Assistant(s): prof. ASP dr hab. Marcin Zawicki

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes pracownia kierunkowa;
course language Polish; English;
method of learning outcomes verification

Przygotowanie prezentacji prac, zaangażowanie w zajęcia, wartość artystyczna prac, ale przy zindywidualizowanym systemie kształcenia w Pracowni analizowany jest również widoczny postęp w percepcji, rejestracji rzeczywistości, rozwoju wiedzy o budowaniu pola rysunku, świadomość wyborów formalnych 

Ocena bardzo dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz wybitne efekty artystyczne wykonanych prac


Ocena dobra plus: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz więcej niż dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac


Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac


Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom artystyczny wykonanych prac


Ocena dostateczna: mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom wykonanych prac

Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac

subject description

Czwarta Pracownia Rysunku jest pracownią otwartą na rozmaite postawy artystyczne studentów i ich osobne pomysły na własny rozwój. Fundamentem programu Pracowni jest możliwość pracy z modelem i konfrontacja doświadczeń zdobytych w poprzednich latach w obrębie klasycznie rozumianej dyscypliny z koniecznością przekraczania granic własnych umiejętności, podejmowania ryzyka, eksperymentem. W Czwartej Pracowni ważniejszy od efektownej wystawy końcowej będzie sam proces pracy, otwartość na popełniane błędy, nieudane próby, doświadczanie, bez których nie wyobrażam sobie, aby możliwe było wypracowanie sobie własnego charakteru pisma w sztuce. W trakcie semestru studenci będą realizowali indywidualne, dedykowane każdemu z nich projekty, poszerzające pole uwagi, możliwości i kształtujące indywidualny, oparty na rzetelnym studiowaniu warsztat.

short subject description

Początkowo, dla studentów III roku po ukończonym dwuletnim Kształceniu Podstawowym proponujemy ćwiczenia w oparciu o naturę ( model, anatomia, rysunek realistyczny, rozmaite techniki i środki wyrazu, praca na formacie monumentalnym, praca z miniaturą), prace studyjne w oparciu o aranżacje sugestywnych układów przestrzennych z modelem, zachęcających do indywidualnych interpretacji rysunkowych. Wraz ze zdobywanym doświadczeniem studenci roku IV zmierzają do realizacji własnych, autorskich koncepcji twórczych. Drugi semestr to rozwijanie myślenia analitycznego, nauka umiejętności swobodnych wypowiedzi artystycznych przy tworzeniu prac, nauka formułowania koncepcji na poziomie słowa i obrony tej koncepcji, oraz jej konsekwentna realizacja w przestrzeni publicznej.

form of classes

Metody kształcenia:

Metody podające:
 Wykład problemowy
,

Metody poszukujące (samodzielnego uczenia się): Metoda klasyczna problemowa, ćwiczeniowa, projektu artystycznego, doświadczeń i eksperymentu, obserwacji/studium

Metody dyskusji:
 Seminaryjna, indywidualna korekta

Metody eksponujące: Pokaz/przegląd, wystawa

Pracownia artystyczna, prezentacja indywidualnych projektów połączona z dyskusją w czasie korekt i publicznych przeglądów, prowokowanie pytań dotyczących sposobu i środków dochodzenia w pracy twórczej do celu w rysunku. Doprowadzanie do umiejętności posługiwania się w czasie konsultacji/ dyskusji pojęciami i problemami teorii sztuki, współczesnej, a także usytuowania własnej praktyki artystycznej w kontekście szeroko pojętych współczesnych koncepcji humanistycznych.

 

godziny kontaktowe pracy ze studentem 120

godziny pracy własnej studenta 120

suma godzin 240

punkty ECTS 8

subject area coverage

Indywidualny dla każdego studenta: studium modela, przestrzeni, rysunek wyrażony w innych, nie tylko dwuwymiarowych mediach, jesteśmy otwarci na podejmowane próby rozbudowania doświadczenia rysunkowego (obiekt, instalacja, film, animacja rysunkowa, praca w przestrzeni publicznej).

evaluation form credit with grading;
literature

1.Vitamin D : new perspectives in drawing / [authors: Johanna Burton et al. ; introd. by Emma Dexter]. London ; New York : Phaidon, 2005.

2.Vitamin D2 : new perspectives in drawing / [ed. Craig Garrett ; project ed. Matt Price].London ;  New York : Phaidon, 2013.

3.Rysunek : przestrzeń realna - przestrzeń kreowana : Konferencje Rysunku 2011-2014 / [redakcja naukowa Mariusz Kulpa, Magdalena Schmidt-Góra ; tł. Aleksandra Serwińska ; Katedra Rysunku. Wydział Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku]. Gdańsk : Akademia Sztuk Pięknych. Katedra Rysunku. Wydział Rzeźby i Intermediów, 2015.

4.Przedstawianie i znaczenie : próba analizy semiologicznej rysunku / Janusz Lalewicz ; tekst przygot. do dr. i posł. opatrzył Wojciech Cesarski. Gdańsk : słowo/obraz,cop. 1995.

5. Bosch, Bruegel, Rubens, Rembrandt : Meisterwerke der Albertina : [Katalog] / hrsg. von Klaus Albrecht Schröder und Christof Metzger ; mitBeitr. von Marian Bisanz-Prakken [et al.] : Albertina.Ostfildern : HatjeCantz, 2013.

6. .Hugon Lasecki : rysunek. Gdańsk : Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, 2008.

 

Z zasobów własnych udostępniam studentom:

Maria Poprzęcka, Inne obrazy. Oko, widzenie, sztuka. Od Albertiego do Duchampa, Gdańsk 2008.

Roland Barthes, „ Światło obrazu”, Alethea, 2011,

Susan Sontag, „ O Fotografii”, Karatker, 2009,

Hans Belting, „ Antropologia Obrazu”, Universitas 2007

Hanna Segal,”Marzenie senne, wyobraźnia i sztuka” , Universitas,

Jean Baudrillard “Symulacja i symulakry.” wyd.Sic! W-wa
2005, “Spisek sztuki.” wyd. Sic!W-wa 2006

Georges Didi- Huberman, L’Œil de l’histoire – Tome 1, 2009 (Strategie obrazów - Oko historii 1, 2011 )

Merleau - Ponty Maurice, Fenomenologia percepcji, Aletheia, 2001
literatura dotycząca rysunku np. FUKT, magazine for contemporary drawing

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements

Zaliczenie poprzedniego semestru

preliminary assumptions

Uzyskanie zaliczenia w Pracowni Rysunku

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU_12 Zna mechanizmy kontroli stresu podczas wystąpień publicznych. Umie usytuować teoretycznie własną działalność artystyczną, potrafi bronić wartości, w które wierzy.

MJ_K04
skills
descriptioncode

EU_04 Swobodnie realizuje zaawansowane prace rysunkowe w oparciu o naturę (model, anatomia, rysunek realistyczny, akt), dokonuje artystycznej interpretacji rzeczywistości. Potrafi komponować dzieło, dobierać różnorodne środki wyrazu.

MJ_U01

EU_05 Potrafi wykonać złożone, dedykowane indywidualnie projekty oparte na rzetelnym studium rzeczywistości, przygotowane w oparciu o problemy zdefiniowane indywidualnie w konsultacji z prowadzącymi

MJ_U02

EU_06 Posiadając doświadczenia z poprzednich semestrów potrafi wykonać zaawansowaną samodzielną realizację rysunkową w oparciu o obserwację rzeczywistości odnosząc się krytycznie do tradycyjnych przedstawień (akt, studium z rzeczywistości)

MJ_U04

EU_07 Uczy się podejmować samodzielne decyzje artystyczne, jest za nie odpowiedzialny, sprawdza, jak te decyzje funkcjonują upublicznione, nabywa jednocześnie kompetencji pracy w grupie.

MJ_U06

E_08 Bazując na dotychczasowych doświadczeniach potrafi odnieść się do zaaranżowanej sytuacji przestrzennej (martwa natura, model) i wykonać zaawansowaną pracę rysunkową z naciskiem na poszerzenie podstaw realizacji plastycznej takich jak kompozycja, linia, walor, dobór odpowiednich środków plastycznych, w kontekście indywidualnego podejścia do rysunku

MJ_U07

EU_09 Uczestniczy w spotkaniach w pracowni prowadzącej lub asystentów prezentujących ich twórczość. Są pola do otwartej, mniej formalnej dyskusji na temat proponowanych lektur, ich omówienie, interpretacja. Rozwija myślenie analityczne, uczy się umiejętności swobodnych wypowiedzi artystycznych przy tworzeniu prac, oraz formułowania podstawowych koncepcji na poziomie słowa. Uczestniczy w otwartych korektach, podczas których obecni są inni studenci pracowni.

MJ_U10 MJ_U13
knowledge
descriptioncode

EU_01 Zna proces wykonywania zaawansowanych realizacji prac studyjnych w oparciu o modela i obserwuje układów przestrzennych

MJ_W03

EU_02 Posiada wiedzę o wykorzystaniu rozmaitych technik, technologii i środków wyrazu w rysunku,

MJ_W07

EU_03 Potrafi korzystać z nabytej wiedzy z poprzednich semestrów i łączyć swobodnie jej elementy i pogłębiać zakres studiowanych zagadnień, interpretować informacje. w realizacji studyjnych prac rysunkowych

MJ_W08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.6 r 120 7 Exercises 120h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13443