ECTS Catalogue

Mural painting and stained glass

Pedagogue: prof. dr hab. Jacek Zdybel
Assistant(s): mgr Przemysław Garczyński

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes pracownia specjalizacji i specjalności;
course language English; Polish;
method of learning outcomes verification

Exam with grade.

subject description

Mural painting and stained Glass workshop is one of the artistic specialisations. Learning in the Studio takes 5 semesters and ends with the preparation of the thesis or an annex to the diploma. Education is based on practice (realization of projects or its elements in one of chosen techniques). The complexity of works increase with the acquired knowledge about technologies. The program takes into account individual predisposition of students and their characters. During 3rd and 4th year of studies, students have the opportunity to choose their own artistic way. That’s why, studio offers various artistic forms of mural painting and stained glass. Process of realization is preceded by lectures about existing projects – historical and technological analysis. Students are preparing their projects during consultations with module leaders (corrections).
Students are obligated to prepare and realize projects and in frames of team works, Teacher will choose the best project. Student may receive longer time to finalize his task but it depends on chosen technique of mural painting. During summer months, artistic plain-airs are organized (tasks outside of school). The possibilities of realization of tasks are dependent on external offers and their artistic value in whole process of education.
5th year students are treated individually.
Students are obligated to specify the topic and technique of realization based on their own experience and then finalize their art work.

short subject description

Course is mainly based on practical activities connected with technologies and techniques of mural painting and stained glass.
New elements are added during course, to give students the possibility to be independent in their artistic expression and to get into social conditions.
Graduate students are going to be provided with feeling of freedom in their artistic works, both created by themselves as well as to respond to the external needs. The objective is to build their own language of artistic expression and conscious of its use.

form of classes

Realization of projects on proper artistic and technical level in the form of design charts with technological and ideological description. Realization of partial or full project with chosen technique.

subject area coverage

Issues connected with knowledge about artistic techniques and technologies. Copy of existing artpiece. Addition of individual elements, which are not going to change style of original work. Artistic work interpretation : Literature, art or specific object in one of the artistic techniques. Realization of individual projects and complex projects consisting of several works, forming one artistic expression. Projects preparation and implementation on the assigned topic (the answer to the request of the investor) in a completely authorial way. Description of idea and technology , technological trial – part of work in specified technology. Team work.

evaluation form credit with grading;
literature

M. Rzepińska „Historia koloru”
Hans Belting „Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie”
D. Hornung „Kolor”
E.H. Gombrich „Pisma o sztuce i kulturze”
John Gage „Kolor i kultura”
Cennino Cennini „Rzecz o malarstwie”
Max Doerner „Materiały malarskie i ich zastosowanie”
Władysław Ślesiński „Techniki malarskie, spoiwa mineralne”; „Malarstwo sztalugowe i ścienne”
Jan Hopliński „Farby i spoiwa malarskie”
Tomasz Sikorski, Marcin Rutkiewicz, „Graffiti w Polsce 1940-2010”
M.J. Żychnowska „Współczesne witraże polskie”
dwumiesięcznik „Barwy szkła”
Historia sztuki- dzieła polskich i światowych twórców witrażu.
„Techniki wielkich mistrzów malarstwa” praca zbiorowa

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Plain-airs

entry requirements
formal requirements

3rd year student, after 5th semester.

preliminary assumptions

1st semester of mural painting and stained glass is successfully completed.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

 

EU_K0171
Posiada odpowiednie doświadczenie i umiejętności technologiczne do samodzielnej pracy projektowo realizacyjnej

 

 

MJ_K01

EU_K0272
Potrafi inspirować własne dokonania w pracowni efektami wiedzy i doświadczeń praktycznych nabytymi w czasie studiów.

 

MJ_K02

EU_K0471

Może uczestniczyć i wspomagać swoją wiedzą z zakresu technik specyficznych dla malarstwa ściennego i witrażu w projektach twórczych – zespołach badawczych. Jednocześnie wiedząc, że jego doświadczenie wymaga ciągłej pracy i rozwoju

MJ_K04

EU_K0571

Wiedza i umiejętności pozwalają na interpretacyjne działania uwzględniające dokonania sztuki w dzisiejszej przestrzeń publicznej na poziomie ogólnym.

MJ_K05

EU_K0671
Potrafi podejmować działania projektowe (artystyczne), w określonej tematyce. Ma wiedzę i umiejętności pozwalające na kreacyjną odpowiedź na zapotrzebowanie zewnętrzne.

 

MJ_K06

EU_K0701
Potrafi przygotować elementy projektu technicznego związane z prezentację projektu zespołowego dla różnych odbiorców (interesariuszy), publiczności czy komisji oceniającej.

 

MJ_K07
skills
descriptioncode

EU_U0171
Zasób wiedzy technicznej i technologicznej umożliwia podjęcie prób z zastosowaniem innych niż tradycyjnie przyjęte środkami i narzędziami w celach badawczych poszerzających język ekspresji artystycznej

 

MJ_U01

EU_U0271
Posiadana wiedza i umiejętności pozwalają na autorską kreację i ekspresję w ramach realizowanych zadań oraz podejmowanie własnych działań autorskich

 

MJ_U02

EU_U0471
Potrafi stworzyć złożoną, w formie cyklu, wypowiedź artystyczną na zadany temat z wykorzystaniem odniesień historycznych stylistycznych, kulturowych

 

MJ_U04

EU_U0571
Umiejętności techniczne specyficzne dla technik związanych z malarstwem ściennym i technikami witrażowniczymi oraz wiedza z zakresu sztuki w przestrzeni publicznej pozwalają na świadome operowanie zarówno wartościami technologicznymi jak i artystycznymi w celu osiągnięcia zamierzonych efektów wizualnych

 

MJ_U05

EU_U0671
Wiedza i doświadczenie pozwala na samodzielną pracę w ramach działania zespołu twórczego realizującego projekt. Może być osobą odpowiedzialną za odcinkowe działania w wybranych technologiach

 

MJ_U06

EU_U0771
Potrafi korzystać z wielu technik warsztatowych, swobodnie je modyfikować w celu uzyskania konkretnych efektów artystycznych dla konkretnej technologii

 

MJ_U07

EU_U1071
Wiedza i umiejętności w ramach danej technologi pozwala na autorską wypowiedź (obronę) założeń projektowych zarówno na forum pracowni jak i w kontakcie z interesariuszem zewnętrznym.

 

MJ_U10
knowledge
descriptioncode

EU_W0371
Posiada wiedzę umożliwiającą przygotowanie cyklu prac w określonej konwencji czy stylistyce

 

MJ_W03

EU_W0372
Posiada niezbędną wiedzę czynnego uczestnictwa w zespołem realizatorskim zadania plastycznego związanego z malarstwem ściennym i witrażem

 

MJ_W03

EU_W0771
posiada wiedzę umożliwiającą podjęcie się samodzielnych prób projektowych i wykonawczych z uwzględnieniem różnorakich form interpretacyjnych (stylowych, wyrazowych) w określonych technikach

 

MJ_W07

EU_W0871
potrafi korzystać z dokonań sztuki dawnej i współczesnej nadając im w swojej kreacji autorski wydźwięk.

 

MJ_W08

EU_W1071
ma podstawową wiedzę dotyczącą procesu przygotowawczego projektów artystycznych.Potrafi przygotować i przeprowadzić prezentację projektu.

 

MJ_W10


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.6 r 120 8 Exercises 120h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13447