ECTS Catalogue

Artistic graphics - Studio of intaglio printing

Pedagogue: prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes pracownia specjalizacji i specjalności;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Podstawą do zaliczenia semestru jest realizacja prac zgodnych z programem pracowni. Ocena końcowa jest wypadkową ogólnej postawy studenta, obecności i aktywności na zajęciach, obecność na przeglądach zaawansowania pracy, poziomu artystycznego i technicznego wykonanych prac graficznych. Na ocenę ma również wpływ zakres podejmowanych zadań, dokonany postęp, samodzielność i zaangażowanie. Podczas zajęć przeprowadzane są korekty, sprawdzana jest obecność.

Ocena bardzo dobra: bardzo dobre efekty artystyczne wykonanych prac, duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni.

Ocena dobra plus: więcej niż dobre rezultaty artystyczne  wykonanych prac, duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni. 

Ocena dobra: dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac, duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni.

Ocena dostateczna plus: przeciętny poziom artystyczny wykonanych prac, średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni.

Ocena dostateczna: przeciętny poziom artystyczny wykonanych prac, mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni.

Ocena niedostateczna: niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac, brak jakiejkolwiek aktywności wynikającej z konieczności pracy artystycznej w pracowni.

subject description

Celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie grafiki artystycznej metod wklęsłodrukowych. Poznanie i praktyczne stosowanie technik wklęsłodrukowych, zainteresowanie nowymi środkami wyrazu, nowymi materiałami i narzędziami graficznymi. Indywidualny dobór tematów pozwala na rozwijanie osobowości, kreatywności oraz świadomości twórczej. Umiejętności warsztatowe powinny służyć swobodnemu tworzeniu własnych kreacji artystycznych. Zajęcia polegają na dokładnym omówieniu zaproponowanych przez studenta projektów, praktyczną realizacją poruszonych zagadnień, pokonywanie problemów formalno- technicznych. Bieżące konsultacje i dyskusje nad kolejnymi etapami pracy pomagają osiągnąć zamierzony cel.  Przygotowanie studenta do samodzielnej pracy w dziedzinie grafiki artystycznej. 

short subject description

Celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie grafiki artystycznej metod wklęsłodrukowych. Poznanie i zrozumienie klasycznych i nowych metod druku wklęsłego umożliwiające tworzenie własnych kreacji artystycznych.

form of classes

W pracowni wklęsłodruku zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń warsztatowych, wykładów i korekt. Program nauczania zakłada, że student posiada już podstawowe umiejętności technologiczne i wiedzę teoretyczną nabytą podczas II roku studiów w pracowni podstaw. Pogłębianie umiejętności warsztatowych technologii wklęsłodrukowych, poznawanie nowych, unikatowych metod i specyfiki warsztatu graficznego. Szczególne zwracanie uwagi na oryginalność, kreatywność, samodzielność w podejmowaniu decyzji. Pomoc w odnalezieniu własnej osobowości artystycznej.

Suma godzin: 30

Punkty ECTS: 2

subject area coverage

Zakres tematów pozwalający na poznanie metod druku wklęsłego uwzględniający indywidualne predyspozycje studenta. Zadania i sposoby realizacji programu ustalane są indywidualnie. Wzbogacanie wypowiedzi artystycznej przez dowolne łączenie kilku metod graficznych, techniki unikatowe i własne. Akceptowane są autorskie projekty wykonane w formie cyklu prac graficznych. 

evaluation form credit with grading;
literature

Grafika Artystyczna - Podręcznik warsztatowy - Wydział Grafiki, ASP Poznań 2007

Grafika. Techniki i materiały, przewodnik - Beth Grabowski, Bill Fick, UNIVERSITAS Kraków 2011 

Techniki Graficzne - Jordi Catafal, Clara Oliva, ARKADY 2004

Historia Rysunku - od Altamiry do Picassa - Terisio Pignatti, ARKADY 2006

Mistrzowie Grafiki Europejskiej - Maciej Bóbr, Warszawa KAW 2000

Literatura uzupełniająca: albumy dotyczące grafiki artystycznej, katalogi z wystaw grafiki współczesnej.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Brak

entry requirements
formal requirements

Pracownia artystyczna wybierana przez studenta z grupy technologii do wyboru. Grafika artystyczna - wklęsłodruk

 

preliminary assumptions

Podstawowy zakres wiedzy w dziedzinie grafiki artystycznej a w szczególności technik wklęsłodrukowych. Podstawy rysunku. Podstawowe umiejętności obsługi programów graficznych służących do obróbki obrazu/fotografii.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU_Student jest gotów do ciągłego poszerzania swoich umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy.

 

MJ_K03
skills
descriptioncode

EU_Student potrafi wykorzystać metodologię projektowania oraz warsztat technologiczny niezbędny do realizacji prac artystycznych właściwych dla uprawianej dyscypliny sztuki

EU_Student potrafi wykorzystać umiejętności, które w oparciu o cechy indywidualne pozwalają realizować zamierzenia artystyczne

 

MJ_U04 MJ_U08
knowledge
descriptioncode

EU_Student posiada orientację w zakresie problematyki związanej z technologiami, zna walory i możliwości wynikające z różnorodności technik, umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej.

MJ_W05


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.6 (en)d 30 2 Exercises 30h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13448