ECTS Catalogue

Artistic graphics - Studio of Lithography

Pedagogue: dr Łukasz Butowski

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes pracownia kierunkowa;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Ocenę uzyskuje student w oparciu o indywidualną ocenę jego pracy, czyli: Wykonania zadanych ćwiczeń, przejawiania własnej inicjatywy, uczęszczania na zajęcia, indywidualnego zaangażowania i aktywności twórczej w pracowni.

 

Ocena bardzo dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz wybitne efekty artystyczne
wykonanych prac
Ocena dobra plus: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz więcej niż dobre rezultaty
artystyczne wykonanych prac
Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych
prac
Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom artystyczny
wykonanych prac
Ocena dostateczna: mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom wykonanych prac
Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz
niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac

subject description

Opis przedmiotu Litografia:
CEL POZNAWCZY: zapoznanie studenta z techniką litografii czyli druku z kamienia wapiennego i jej pochodnych w tym techniki offsetowej. Nauka studenta kompozycji w oparciu o kanon artystyczny i literaturę. Student ma za zadanie zrozumieć zasadę działania druku litograficznego, jak i umieć zastosować go w swoich artystycznych zamiarach.
CEL KSZTAŁCĄCY: Student ma wykonywać swoje założenia artystyczne w oparciu o doświadczenie z zachowaniem szacunku do technologii i tradycji. Nie unikając nowoczesnych rozwiązań z pogranicza grafiki intermiedialnej. Student poznaje technologię druku płaskiego: litografię na kamieniu i techniki pochodne. Jego zadaniem jest poznanie możliwości kreacji graficznej z wykorzystaniem tej techniki, jak i łączenie jej i używanie w innych realizacjach artystycznych i projektowych. Dodatkowo nauczane są podstawowe zagadnienia dotyczące kreacji plastycznej: Komponowanie obrazu, użycie koloru, rytmu, gestu, ekspresji, budowanie planów gdzie nacisk jest kładziony na zagadnienia związane z grafiką: student jest zaznajamiany z pojęciami nakładu graficznego, edycji, post produkcji w grafice artystycznej.
CEL PRAKTYCZNY: umiejętność swobodnej pracy z warsztatem graficznym, umiejętność doboru techniku druku do swojego założenia artystycznego, umiejętność komponowania graficznego, tworzenia edycji graficznych, umiejętność łączenia warstw kolorów.

short subject description

Student poznaje technologię druku płaskiego: litografię na kamieniu i techniki pochodne. Jego zadaniem jest poznanie możliwości kreacji graficznej z wykorzystaniem tej techniki, jak i łączenie jej i używanie w innych realizacjach artystycznych i projektowych. Dodatkowo nauczane są podstawowe zagadnienia dotyczące kreacji plastycznej: Komponowanie obrazu, użycie koloru, rytmu, gestu, ekspresji, budowanie planów gdzie nacisk jest kładziony na zagadnienia związane z grafiką: student jest zaznajamiany z pojęciami nakładu graficznego, edycji, post produkcji w grafice artystycznej.

form of classes

Student wykonuje indywidualne projekty na zadane tematy oraz swoje własne propozycje twórcze. Następnie są one konsultowane z prowadzącym i realizowane w wybranej technologii druku płaskiego.

 

Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów: 15
Godziny niekontaktowe - praca własna studenta: 15
Suma godzin: 30
Punkty ECTS: 2

subject area coverage

Pracownia Litografii Tematy 2019/2020

Na datę zakończenia tematu przypadają przeglądy. Daty są nieprzekraczalne. Do każdego tematu należy przygotować minimum 3 szkice.
1. Drugi Rok Grafika oraz I rok MGR: Ilustracja do książki „Moskwa – Pietuszki” format A3, Czarno biały. Koniec 13 listopada
2. Drugi Rok Grafika oraz I rok MGR: Kompozycja CMYK 4 kolory. Abstrakcyjna kompozycja używająca efektów właściwych dla litografii, Koniec do 18 Grudnia
3. Drugi Rok Grafika oraz I rok MGR: Szablon, Kompozycja z powtarzającego się elementu.
50 x70 cm, algrafia trawiona. Koniec 28 styczeń.


Trzeci Rok Grafika:
1. OBIEKT - Ciekawa Forma, twór surrealistyczny, z użyciem łączenia technik dostępnych w pracowni, ksero, szablon, collage, kredka, tusz, 50 x70cm, Koniec 13 listopada. (podpowiedź jedna z możliwości realizacji np. krzesło z gwoździ, liter, innych krzeseł, mięsa itd. )
2. Autoportret Podwójny Narcystyczny. 50x70cm Dwa formaty lub jeden format 100x70 cm. Przedstawienie swojej postaci, portretu w sposób dalece nie obiektywny na plus, Inspiracja: Selfie, Instagram, szkoła Fountainebleau, malarskie portrety podwójne itd. Polecane środki wyrazu: karykatura, groteska, pastisz itd.
Koniec 28 styczeń.


Macie możliwość zaproponowania tematów, pomysłów projektów (od III roku w górę) bezwzględnym warunkiem jest konsultacja z prowadzącymi, oraz regularne korekty. Minimum 8 w semestrze. Nie będą akceptowane prace wykonane bez konsultacji.

5 Rok dyplomanci, czekamy na Wasze propozycje.

Łukasz Butowski i Patrycja Podkościelny.

evaluation form credit with grading;
literature

David Hockney, Wiedza tajemna, UNIVERSITAS, www.beautifuldecay.com, www.ineedaguide.com

Tamarind Techniques for Fine Art Lithography, Marjorie Devon 2009

Kolor i kultura. Teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji, John Gage Univeristas 2008

PODRĘCZNIK METOD GRAFIKI ARTYSTYCZNEJ, Andrzej Jurkiewicz, Arkady 1970

PAMIĘĆ PRZYSZŁOŚCI, Perspektywy rozwoju litografii wobec digitalizacji, Paweł Frąckiewicz

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Studenci uczestniczą w sympozjach, kolokwiach i warsztatach związanych z grafiką warsztatową w szczególności litografią. np. Senefelder Schiftung 2017 Offenbach Niemcy

entry requirements
formal requirements

Brak. Pracownia wybierana przez studenta z grupy pracowni kierunkowych.

preliminary assumptions

Student powinien posiadać co najmniej podstawową wiedzę z zakresu grafiki artystycznej, jej historii, teorii oraz kondycji współczesnej.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU 03 Jest gotów do prezentowania swojego dorobku artystycznego w przestrzeni społecznej i kulturowej. Zarówno samodzielnie jak i współpracując z innymi twórcami i podmiotami. Rozumie konieczność ciągłego edukowania się

MJ_K03
skills
descriptioncode

EU 02 Umie świadomie posługiwać się warsztatem oraz wybraną techniką i technologią w realizacji prac artystycznych, Umie samodzielnie i w zespole przygotować, wydrukować i zaprojektować swoją grafikę.

 

MJ_U04 MJ_U08
knowledge
descriptioncode

EU 01 Ma podstawową wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo oraz grafika, oraz umiejętności warsztatowo pokrewnych dyscyplin artystycznych,

 

MJ_W05


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.6 (en)d 30 2 Exercises 30h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13449