ECTS Catalogue

Art of Fibre

Pedagogue: prof. dr hab. Aleksander Widyński
Assistant(s): prof. ASP dr hab. Agata Zielińska-Głowacka

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes pracownia specjalizacji i specjalności;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Podstawą oceny jest udział studenta w przeglądzie semestralnym.

Kryteria oceny:

- Samodzielna kreacja oparta o warsztat

- Wiedza i umiejętności z zakresu technologii sztuki włókna

- Wiedza i umiejętności widzenia tekstury/faktury materiałów włóknistych

- Dialog ze współczesnością w kontekście własnych projektów

- Umiejętność prawidłowego budowania kompozycji

- Świadome posługiwanie się technikami sztuki włókna

Ocena celująca: bardzo duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną oraz  bardzo wybitne efekty artystyczne wykonanych prac

Ocena bardzo dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną oraz wybitne efekty artystyczne wykonanych prac

Ocena dobra plus: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną oraz więcej niż dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac

Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac

Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom artystyczny wykonanych prac

Ocena dostateczna: mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom wykonanych prac

Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywność wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac

subject description

CEL POZNAWCZY: wiedza w zakresie teorii i praktyki technologii sztuki włókna, klasyczna technika gobelinu, inne techniki jak: (Batik, Filc, Shibori, Barwierstwo) zagadnienia przeplotu, techniki scalania różnych materiałów włóknistych, szablon drukarski, kontekst historyczny rozwoju tkaniny od funkcji użytkowej do funkcji estetycznej, zaangażowanie tej wiedzy na możliwie najwyższym poziomie warsztatowym i intelektualnym do realizacji autorskich projektów artystycznych   

CEL KSZTAŁCĄCY: możliwość realizowania zadań w oparciu o znacząco rozszerzoną wiedzę i umiejętności z technologii sztuki włókna w tym technik cyfrowych - komputerowych, pełna swoboda w poszukiwaniu własnej drogi artystycznej,

CEL PRAKTYCZNY: umiejętność zastosowania w zaawansowanym stopniu poznanych technik do realizowania zadań artystycznych, możliwie szeroki zakres wiedzy ogólnej pozwalający na interpretację świata/natura, literatura, muzyka etc.

short subject description

Celem przedmiotu jest poszukiwanie własnej drogi artystycznej w oparciu o wiedzę i warsztatowe umiejętności techniczne. Student zdobywa wiedzę z zakresu teorii i technologii tkaniny, z zakresu sposobów scalania materiałów włóknistych metodami klasycznymi oraz niestandardowymi, a także stymulowany jest do poszerzenia swojej wiedzy ogólnej, pozwalającej na interpretację otaczającego świata. Wypadkowa tych umiejętności i wiedzy, pozwala na wnikliwe rozumienie sztuki współczesnej i szukanie własnego języka wypowiedzi artystycznej.

form of classes

Metody kształcenia: Realizacja indywidualnego programu w oparciu o ćwiczenia, korekty i konsultacje.

Metody podające: Wykład problemowy

Metody poszukujące(samodzielnego uczenia się): Metoda klasyczna problemowa, ćwiczeniowa, projektu artystycznego, doświadczeń i eksperymentu, obserwacji/studium

Metody dyskusji: Seminaryjna, indywidualna korekta

Metody eksponujące: Pokaz/przegląd, wystawa

 

Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów: 120

Godziny niekontaktowe - praca własna studenta: 120

Suma godzin: 240

Punkty ECTS: 8

subject area coverage

Budowanie tkaniny przy użyciu zróżnicowanych materiałów włóknistych, skala, przeplot, kontrast, rytm, kompozycja, kolor, faktura, szablon drukarski, analiza tkaniny jako obiektu płaskiego lub trójwymiarowego, także w kontekście otaczającej przestrzeni, czy form przedmiotów, z którymi wchodzi ona w relację, zagadnienia sztuki współczesnej, historia sztuki, indywidualne zadania dedykowane proponowanej przez studenta problematyce

 

evaluation form credit with grading;
literature

LEKSYKON WŁÓKIENNICTWA

Autor: Marta Michałowska

Wyd: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, 2006

ISBN 83-922906-5-8

 

ENCYKLOPEDIA MATERIAŁÓW ODZIEŻOWYCH

Autor: Gail Baugh

Wyd. Arkady, 2011

ISBN978-83213-4754-7

 

WSPÓŁCZESNA TKANINA W POLSCE

Autor: Norbert Zawisza

Wyd. Galeria Test-Mazowiecki Instytut Kultury, 2017

ISBN 978-83-63427-63-4

 

DODATKOWO: literatura dostępna w bibliotece oraz katalogi i czasopisma dostępne bezpośrednio w pracowni.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

zaliczenie VII semestru

preliminary assumptions

Zaliczenie technologii w Pracowni Sztuki włókna

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU_1 nabyta wiedza, umiejętności i świadomość artystyczna pozwalają mu na podejmowanie kompleksowych działań w przestrzeni publicznej w każdych warunkowaniach

MJ_K02 MJ_K04
skills
descriptioncode

EU_ potrafi twórczo wykorzystać wiedzę o podstawach, zależnościach teorii i praktyki dotyczącej sztuki włókna we własnej kreacji artystycznej

MJ_U02 MJ_U04

Eu_3 potrafi umiejętnie stosować uwarunkowania technologiczno-warsztatowe dla uzyskania oryginalnych efektów artystyczno-wyrazowych

MJ_U07
knowledge
descriptioncode

EU_4 ma poszerzoną wiedzę z zakresu uwarunkowań technologiczno-warsztatowych

MJ_W07

EU_5 ma poszerzoną wiedzę o zależnościach teorii i praktyki w obszarze sztuki włókna

MJ_W06 MJ_W08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.6 r 120 8 Exercises 120h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13462