ECTS Catalogue

Art in Public Space

Pedagogue: prof. dr hab. Robert Florczak
Assistant(s): dr Robert Sochacki

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

 

Metody i kryteria oceniania/     Method of learning outcomes verification
Ocenę wystawia się na podstawie realizacji programu semestralnego polegającego na wykonaniu kolejnych zadań na drodze do realizacji tytułowego dla przedmiotu działania. Oceniane jest zaangażowanie w zajęcia, zdolność do czujnego postrzegania przestrzeni publicznej i umiejętność jej redefinicji za pomocą interwencji artystycznej. Pod uwagę poza pracą projektowo-szkicową, jak i samym wykonaniem interwencji w przestrzeni, brana jest także dokumentacja całego procesu powstawania pracy i jej finalnego usytuowania w kontekście publicznym. Ważna jest siła i jakość artystycznego wyrazu, komunikat płynący z pracy, a w przypadku działań efemerycznych także wartość i czytelność dokumentacji video lub fotograficznej. Oceniany jest także sposób prezentacji projektu podczas pracy projektowej, przeglądu semestralnego jak i wystawy końcowo-rocznej.

 

KRYTERIA OCENY:

-siła artystycznego komunikatu, jakość techniczna pracy, twórczy dobór środków wyrazu dla powstałej realizacji lub szkicu koncepcyjnego

-relacja przestrzenna usytuowanej pracy, dobrana odpowiednia skala, materiał, a także kontekst przestrzenno-społeczny miejsca realizacji

-indywidualny rozwój wrażliwości i świadomości studenta

-zdolność do obserwacji przestrzeni miasta

-aktywność w ramach działań pracownianych i zaangażowanie w pracę artystyczną w trakcie zajęć, przeglądów i pokazów/wystaw

-umiejętność projektowania, wizualizacji, a także prezentacji własnego projektu, zamysłu bądź gotowej realizacji artysytcznej

-umiejętność czytelnego dokumentowania projektu w przestrzeni publicznej (jak i scouting'u w pierwszym etapie zadania)

 

SKALA OCEN:
 Ocena celująca (bardzo dobra plus): bardzo duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni, wysoki poziom techniczny pracy oraz wybitne efekty artystyczne wykonanych realizacji.
 Ocena bardzo dobra: bardzo duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni, wysoki poziom techniczny pracy oraz bardzo dobre efekty artystyczne wykonanych realizacji.
 Ocena dobra plus: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz więcej niż dobre efekty artystyczne wykonanych realizacji i poziom techniczny pracy.
 Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz dobre efekty artystyczne wykonanych realizacji i dobry poziom techniczny pracy.
 Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom techniczny i artystyczny wykonanych realizacji.
 Ocena dostateczna: mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny przeciętny poziom techniczny i artystyczny wykonanych realizacji.
 Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz niedostateczne efekty techniczne i artystyczne wykonanych prac.

 

 

subject description

.Zajęcia są prowadzone w formie pracowni artystycznej.

 Zajęcia z zasady są prowadzone indywidualnie z każdym studentem z osobna ale możliwe są działania grupowe w których każdy ze studentów ma swoje indywidualne kreatywne zadanie do wykonania. 

  Przedmiot ma otworzyć studenta na wszelkie możliwe interwencje i działania w sferze sztuk wizualnych w szeroko pojętej  domenie publicznej a następnie ma umożliwić zgłębienie wybranej dziedziny lub techniki działań artystycznych w przestrzeni.

 Każdy student ma prawo do indywidualnego programu ustalonego wspólnie z prowadzącym. Istota działań mogą  być   interwencje malarskie, rzeźbiarskie, performatywne i wizualne, realizacje przestrzenne w domenie publicznej, interwencje scenograficzne,  wielkoformatowe projekcje , projekcje wykorzystujące video mapping, działania wykorzystujące interaktywny udział publiczności, odbiorców, przechodniów, wykorzystanie światła jako kreatywnego narzędzia, wykorzystanie technik filmowych w realizacjach przestrzennych i scenograficznych, projekcje na obiekty przestrzenne , mobilne , mapping w czasie rzeczywistym, wykorzystanie obiektów kinetycznych oraz wszelkie działania streetartowe.

 Realizacje są prowadzone w przestrzeni semestru, roku lub kilku lat w zależności od skali i złożoności projektu .

 Wszystkie działania efemeryczne powinny być dokumentowane i dokumentacja jest traktowana jako autonomiczne zjawisko artystyczne.

Ważnym elementem jest proces koncepcji i projektowania zdarzenia ale najważniejsza jest realizacja końcowa. Każdy semestr kończy się zaliczeniem i oceną.

 

short subject description

Zajęcia polegają na wyborze formy wypowiedzi artystycznej i dokonaniu tej wypowiedzi  w przestrzeni publicznej z. Etapy realizacji działania w obrębie zajęć:

- zapoznanie się ze specyfiką wypowiedzi artystycznych w przestrzeni publicznej poprzez omawiane przykłady

- Scouting/poszukiwanie potencjalnych przestrzeni/ lokalizacji możliwych do realizacji wypowiedzi artystycznyej

- Wybór i poznanie techniki wypowiedzi

- Zaprojektowanie dzieła , scenariusz, scenopis lub szczegółowy plan zdarzenia

- Wykonanie składowych dzieła

- Wykonanie, realizacja dzieła w przestrzeni

- Dokumentacja realizacji

-  Montaż dokumentacjivideo, obróbka dokumentacji foto

- Prezentacja dokumentacji na wystawie semestralnej/końcoworocznej w przypadku dyplomu prezentacja i upublicznienie dokumentacji na wystawie dyplomowej i stronie uczelni.

form of classes

Przedmiot realizowany jest w formie ćwiczeń/zajęć w pracowni , a także bieżących konsultacji z prowadzącym zajęcia. Student musi wybrać dziedzinę lub technikę artystycznego wyrazu w przestrzeni. Musi potrafić  znaleźć i zdokumentować szeroko rozumiana przestrzeń publiczną w której można zrealizować projekt artystyczny. Każdy projekt jest ustalany indywidualnie i rozłożony na określone fazy. Możliwe jest realizowanie jednego lub więcej projektów w semestrze lub jednego projektu na cały rok lub cykl dydaktyczny doprowadzający do dyplomu. Student dokonuje publicznej prezentacji własnych dokonań artystycznych kierując się samooceną i refleksją nad własna pracą, bazując na zdolności komunikacji społecznej i odpowiedzialności za swoją działalność w przestrzeni publicznej tak aby jego realizacja stała się dojrzałym dialogiem młodego artysty z przestrzenią publiczną i jej kontekstem estetyczno-historyczno-społecznym.

W pierwszej fazie każdego projektu ustala się potencjalne techniki wyrazu i potencjalną przestrzeń działań artystycznych. Następuje etap projektowy a za nim wykonawczy. Kolejny etap to prezentacja, interwencja w przestrzeni.

Jeśli działanie jest efemeryczne musi być poparte dokumentacją, która jest traktowana jako autonomiczne dzieło wchodzące w skład projektu.

Każdy semestr kończy się zaliczeniem z oceną.

METODY KSZTAŁCENIA:
-Metody podające: wykład problemowy (jeśli jest taka potrzeba)
-Metody poszukujące (samodzielonego uczenia się): klasyczna problemowa, ćwiczeniowa, projektu artystycznego, doświadczeń i eksperymentu, obserwacji / studium.
-Metody dyskusji: indywidualna korekta.
-Metody eksponujące : pokaz / przegląd , wystawa.

 

ILOŚĆ GODZIN KONTAKTOWYCH (wynikających z planu studiów): 30h

ILOŚĆ GODZIN NIEKONTAKTOWYCH (pracy własnej studenta): 30h

SUMA GODZIN: 60h

 

subject area coverage

Sztuka w przestrzeni publicznej.  Techniki wypowiedzi artystycznej w Przestrzeni. Relacje przestrzenne pracy artystycznej. Komunikat realizacji artystycznej. Odpowiedzialność artysty. Kontekst społeczny sztuki. Podstawowe zagadnienia bezpieczeństwa. Podstawowe założenia formalno-prawne. Kontekst etyczny i estetyczny oraz ewentualnie  historyczny realizacji w przestrzeni publicznej. Projektowanie i wizualizacja. Realizacja praktyczna działania artystycznego  i logistyka działania. Dokumentacja i montaż. Eksponowanie dokumentacji działań plenerowych w przestrzeni galeryjnej. Scouting. Prezentacja projektów artystycznych. Wizualizacja.

evaluation form credit with grading;
literature

Literatura podstawowa:

- Street art : między wolnością a anarchią = Street art : between freedom and anarchy / [red. Mirosław Duchowski, Elżbieta Anna Sekuła ; tł. Hannah Kemp-Welch et al.]. Wyd. Warszawa : Akademia Sztuk Pięknych, 2011.
 - Między estetyzacją a emancypacją : praktyki artystyczne w przestrzeni publicznej / red. nauk. Dorota Koczanowicz, Mateusz Skrzeczkowski. Wyd. Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, cop. 2010.
 - Polski street art / Elżbieta Dymna, Marcin Rutkiewicz. Wyd. Warszawa : Carta Blanca. Grupa Wydawnicza PWN : Fundacja Grupy Zewnętrznej, 2010.
 - Beyond the street : the 100 leading figures in urban art / Patrick Nguyen, Stuart Mackenzie (eds.). Wyd. Berlin : Gestalten, 2010.
 - Publiczna przestrzeń dla sztuki? / pod red. Marii Anny Potockiej. Wyd. Kraków : "Bunkier Sztuki" : "Inter Esse" ; Wien : Triton Verlag, 2003.
 - Sztuka i przestrzeń publiczna : Pierwsze sympozjum Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska : 26 lutego 2011 = Art and public space : the First Symposium of the Outdoor Gallery of the City of Gdańsk : 26 February 2011 / [red. Jacek Dominiczak, Kamila Wielebska, Anna Szynwelska ; tł. Aleksandra Szkudłapska]. Wyd. Gdańsk : Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, 2012.
  Literatura dodatkowa:

-. Goldberg Roselee, Performance- live art. Since the 60’s, Moo 1998
-. Hundertmark Christian(C100), The Art of Rebelion, ISBN-13: 978-3-9809909-4-3
-. Heartney Eleanor, Art & Today, Phaidon, ISBN-10: 0714845140
- Kamińska Kamila, Miejskie Wojny Atut, Oficyna Wydawnicza 2011
- Niżyńska Aleksandra, Street Art jako alternatywna forma debaty publicznej w przestrzeni miejskiej, Trio, Warszawa 2011
- Gough Paul, Banksy – The Bristol Legacy, 2012
-. Taylor Brandon, Art Today, Laurence King 2004
-. Birnbaum Daniel, Defining Contemporart Art – 25 years in 200 pivotal artworks, Phaidon ISBN-10: 0714862096
-. Arnheim Rudolf ,,Sztuka i percepcja wzrokowa”,Słowo/obraz terytoria, 2005
-. Opracowania zbiorowe z serii ArtNow
-. - Od monumentu do marketu : sztuka wideo i przestrzeń publiczna = From monument to market : video art and public space / pod red. Piotra Krajewskiego i Violetty Kutlubasis-Krajewskiej. Wyd. Wrocław : WRO Centrum Sztuki Mediów, cop 2005.

 

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak

entry requirements
formal requirements

zaliczony VII semestr

preliminary assumptions

Znajomość podstawowych wiadomości o sztuce. Podstawy rysunku, malarstwa, rzeźby. Zdolności intelektualne i manualne pozwalające na realizację interwencji  w przestrzeni publicznej. Posługiwanie się (w stopniu podstawowym) programem Adobe Photoshop oraz jednym z filmowych programów montażowych takich jak Adobe Premiere/Vegas/DaVinci Resolve.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU-1- Zdaje sobie sprawę z ciągle zmieniających się kontekstów kulturowo estetycznych, które determinują go do ciągłego poszerzania swoich umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy.

MJ_K03
skills
descriptioncode

EU-2- Potrafi wykorzystywać wzorce leżące u podstaw kreacji artystycznej w kontekście sztuki w przestrzeni publicznej. Projektując swoje wypowiedzi artystyczne swobodnie i niezależnie porusza się w ramach ogólnych założeń estetycznych.

MJ_U04

EU-3- Potrafi wykorzystać efektywnie wszystkie poznane ćwiczenia umiejętności warsztatowych, umożliwiające ciągły ich rozwój.

MJ_U08
knowledge
descriptioncode

EU-4- Zna podstawową wiedzę na temat zagadnień sztuki w przestrzeni publicznej, umożliwiające niezależną i swobodną realizacje własnych wypowiedzi artystycznych.

MJ_W05


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.6 (en)d 30 2 Exercises 30h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13465