ECTS Catalogue

Artist in contemporary world

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Anna Reinert-Faleńczyk

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Lectures;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Podstawą do zaliczenia jest obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach.
Ocenę wystawia się na podstawie pracy pisemnej sprawdzającej znajomość i zrozumienie omawianych tekstów z zakresu filozofii, socjologii i teorii sztuki. 
Kryteria oceny:
Ocena bardzo dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę podczas zajęć oraz wybitne efekty pisemnej pracy
zaliczeniowej
Ocena dobra plus: duże zaangażowanie studenta w pracę podczas zajęć oraz więcej niż dobre rezultaty pisemnej pracy
zaliczeniowej
Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę podczas zajęć oraz dobre efekty pisemnej pracy zaliczeniowej
Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta podczas zajęć oraz przeciętny poziom pisemnej pracy zaliczeniowej
Ocena dostateczna: mała aktywność studenta podczas zajęć oraz przeciętny poziom pisemnej prac zaliczeniowych
Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywności podczas zajęć oraz niedostateczne efekty pisemnej pracy
zaliczeniowej

subject description

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z ważnymi tekstami, pojęciami i problemami współczesnej filozofii, socjologii i teorii sztuki. Wykształcenie umiejętności sytuowania własnej praktyki artystycznej w kontekście współczesnej myśli humanistycznej. Rozwijanie umiejętności dyskusji o sztuce, w oparciu o narzędzia i pojęcia nauk humanistycznych.

- Postmodernizm-pojęcie kluczowe dla współczesnej kultury. Lyotard, Baudrillard, Rorty, Bauman, Szahaj.

-Ironia i ironiści Richarda Rorty’ego.

-Globalizacja i jej skutki- Zygmunt Bauman.
-Czym są symulakry - Jean Baudrillard i jego słynna teoria.
-Spisek sztuki czyli jeszcze o Baudrillardzie.
-Postmodernistyczna sztuka niepiękna-Anna Zeidler-Janiszewska.

short subject description

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z ważnymi tekstami, pojęciami i problemami współczesnej filozofii, socjologii i teorii sztuki. Wykształcenie umiejętności sytuowania własnej praktyki artystycznej w kontekście współczesnej myśli humanistycznej. Rozwijanie umiejętności dyskusji o sztuce, w oparciu o narzędzia i pojęcia nauk humanistycznych.

form of classes

Przedmiot realizowany jest w formie wykładów konwersatoryjnych i wykładów problemowych a także metodą klasyczną
problemową, gdzie studenci proszeni są o samodzielne rozwiązanie problemu i zebranie wiedzy dotyczącej wybranego
zagadnienia.

Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów: 30

Godziny niekontaktowe - praca własna studenta: 30

Suma godzin: 60

Punkty ECTS: 2

subject area coverage

-Postmodernizm
-Globalizacja
- Analiza języka sztuki

- Przygodność języka, 

- Sztuka niepiękna, 

- Spisek sztuki, 

- Symulacja i symulakry

 

evaluation form credit with grading;
literature

Richard Rorty “Przygodność, ironia i solidarność.” wyd. Spacja W-wa 1996

Anna Zeidler-Janiszewska “Postmodernistyczna kariera kategorii wzniosłości.” w: red. Anna Zeidler-Janiszewska “Przemiany współczesnej praktyki artystycznej.”
wyd. Instytut Kultury W-wa 1991

J.-F. Lyotard “Odpowiedź na pytanie, co to jest postmoderna?” w: “Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów” red. S.Czerniak, A.Szahaj wyd.IFiS PAN 1996

Andrzej Szahaj “Ironia i miłość. Neopragmatyzm Richarda Rorty’ego w kontekście sporu o postmodernizm.”
wyd. Monografie NFP Wrocław 1996

Zygmunt Bauman “Globalizacja.”
wyd. PIW W-wa 2000

Zygmunt Bauman “Ponowoczesność jako źródło cierpień.” wyd. Sic! W-wa 2000

Jean Baudrillard “Symulacja i symulakry.” wyd.Sic! W-wa 2005

Jean Baudrillard “Spisek sztuki.” wyd. Sic!W-wa 2006

Literatura dostępna u wykładowcy

 

 

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak

entry requirements
formal requirements

zaliczony poprzedni semestr studiów

preliminary assumptions

Podstawowa wiedza z obszaru sztuki i kultury

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU_01 Nabyta wiedza i umiejętności pozwalają studentowi na
poruszanie się w przestrzeni teoretycznego obiegu i krytyki sztuki.
Student rozumie, w jaki sposób komunikować się z
publicznymi i prywatnymi instytucjami kultury

 

MJ_K03

EU_02 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania swojego stanu wiedzy dotyczącej teoretycznego namysłu nad sztuką i umiejscowienia swojej praktyki artystycznej w kontekście teoretycznym.

MJ_K03
skills
descriptioncode

EU_03 Student posiada umiejętność nazywania zjawisk i procesów zachodzących we współczesnej  sztuce, a także posiada umiejętność osadzenia własnej praktyki artystycznej w szerszym kontekście procesów zachodzących w sztuce współczesnej. 

 

 

MJ_U10

EU_04 Student posiada umiejętność komunikowania się z odbiorcami sztuki, krytykami, kuratorami na tematy związanymi z teoretycznymi zagadnieniami zawartymi w jego pracach artystycznych.

MJ_U10
knowledge
descriptioncode

EU_05 Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą wybranych zagadnień z teorii sztuki, antropologii kultury, socjologii, która pozwala mu zrozumieć i nazwać kontekst kulturowy własnej twórczości.

MJ_W04


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.6 (en)d 30 2 L 30h
L [Z st.]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13468