ECTS Catalogue

Photography

Pedagogue: prof. dr hab. Zbigniew Treppa

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Podstawą oceny jest udział studenta w zajęciach warsztatowych. Kryterium oceny zadań jest analiza zdjęcia z punktu widzenia poprawności technologicznej i formalnej oraz ocena zgodności przedstawionej pracy z jej założeniami, którymi są:

- Samodzielna kreacja oparta o warsztat
- Wiedza i umiejętności z zakresu technologii fotografii
- Umiejętność zastosowania "myślenia obrazem fotograficznym"
- Wiedza na temat fotograficznych środków wyrazu
- Dialog ze współczesnością w pracach fotograficznych
- Umiejętność zakodowania przekazu w obrazie

- Świadome posługiwanie się barwą i monochromią

Ocena celująca: ponadnormatywne zaangażowanie studenta w pracę artystyczną podczas zajęć oraz wybitne efekty artystyczne
wykonanych prac

Ocena bardzo dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną podczas zajęć oraz wybitne efekty artystyczne
wykonanych prac
Ocena dobra plus: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną podczas zajęć oraz więcej niż dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac
Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną podczas zajęć oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac
Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta w pracę artystyczną podczas zajęć oraz przeciętny poziom artystyczny wykonanych prac
Ocena dostateczna: mała aktywność studenta w pracę artystyczną podczas zajęć oraz przeciętny poziom wykonanych prac

Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej podczas zajęć oraz niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac

subject description

Celem przedmiotu jest poznanie klasycznych oraz cyfrowych sposobów tworzenia fotografii kreacyjnej i dokumentalnej. Praca w naturalnych plenerach oraz w studiu fotograficznym. Praca z modelami, fotografia obiektów, strategie narracyjne, fotografia czarno-biała. Wśród podejmowanych zagadnień, najważniejsze to: 1. Warstwa dokumentalna, autobiograficzna i metaforyczna w fotografii. 2. Technika i technologia fotografii. 3. Rozwój osobowości twórczej poprzez fotografię. 4. Fotograficzny wizerunek człowieka. Konwencje fotograficzne ukazywania twarzy i postaci. Pozytywne i negatywne sposoby kształtowania obrazu danej osoby. 5. Posługiwanie się środkami wyrazu fotograficznego: kontrast oświetlenia, kontrast motywu, plan zdjęciowy, kąt widzenia, perspektywa, proporcja kadru. 6. Eksperyment i prowokacja w fotografii. 7. Możliwości obrazu fotograficznego i jego funkcje w sterowaniu ekspresji.

short subject description

Celem przedmiotu jest poznanie możliwości obrazu fotograficznego i jego funkcji w sterowaniu ekspresji, poznanie języka fotografii i strategi tworzenia wypowiedzi oraz konwencji fotograficznych. Studenci uczą się posługiwania się środkami wyrazu fotograficznego. W dalszej fazie edukacji podejmują wyzwania eksperymentowania z obrazem i kształtowania własnego języka wypowiedzi.

form of classes

Realizacja indywidualnego programu w oparciu o wykonanie zadań w studio fotograficznym, w którym przeprowadza się ćwiczenia o charakterze dydaktycznym.

Metody kształcenia:

- metoda podająca: wykład problemowy

- metoda poszukująca: projektu artystycznego

- metoda dyskusji: indywidualna korekta

- metoda eksponująca: przegląd

Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów: 60

 

Suma godzin: 60
Punkty ECTS: 2

subject area coverage

1.Ćwiczenia uwzględniające eksponowanie perspektywy, kontrastu form i materiałów, kompozycji podporządkowujących sobie obiekt. 2. Akcentowanie rytmów i wzorów, nadawanie znaczenia mało interesującym obiektom i ich zespołom. 3. Wypowiedź jako sposób narracji. Etiuda. Sekwencja. 4. Motyw w przestrzeni otwartej i we wnętrzu. Wykorzystanie światła dziennego o różnych wartościach. 5. Motyw w oświetleniu studyjnym. Wykorzystanie zróżnicowanych warunków ekspozycyjnych. Still Life. 6. Perswazyjne oddziaływanie otoczenia. Kontekst znaczeniowy. 7. Perswazyjne oddziaływanie barw. Barwa jako środek wyrazu. Równoważenie koloru. Równoważenie kontrastu. 8. Cielesność. Materialność. 9. Reguły fotografowania postaci, mowa ciała, cechy twarzy. 10. Stylizacja planu zdjęciowego. Stylizacja modeli. 11. Inscenizowanie. Metafora. Cytat. Pastisz. 12. Odwołanie się do archetypów. Wywoływanie skojarzeń. Rola podświadomości. 

 

 

evaluation form credit with grading;
literature

F e i n i n g e r A., Nauka o fotografii, Warszawa 1987

F r e e m a n M., Fotografia studyjna, Warszawa 1993

G a t c u m C., Kreatywna fotografia cyfrowa, Warszawa 2010

H u n t e r F., B i v e r S., F u q u a P., Światło w fotografii, Łódź 2009

L a n g f o r d M., F o x A., S m i t h S., Fotografia według Langforda dla fotografów. Czyli jak opanować tę sztukę, Warszawa 2012

P ę k a l s k i L . J., Kalejdoskop fotografii. Między techniką a sztuką, Gliwice 2012

T r e p p a  Z., Myślenie obrazem w fotografii, Gdańsk 2012

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak

entry requirements
formal requirements

brak

preliminary assumptions

wrażliwość na obraz, znajomość fotografii na podstawowym poziomie

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU_01 Nabyta wiedza, umiejętności i świadomość artystyczna pozwalają studentowi na swobodny dyskurs w obszarze medium fotografii. Student jest zdolny do działań w przestrzeni publicznej w każdych uwarunkowaniach.

MJ_K02
skills
descriptioncode

 

EU_02 Potrafi w podstawowym stopniu dobrać odpowiednie środki ekspresji artystycznej dla wyrażenia w utworze fotograficznym własnej osobowości i emocji, a także istotnych dla przekazu treści.

 

 

MJ_U03
knowledge
descriptioncode

EU_03 Posiada wiedzę technologiczno-warsztatową i umiejętności stosowania w praktyce, podstawowych artystycznych technik fotograficznych.

 

MJ_W03


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.7 r 60 2 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13482