ECTS Catalogue

Drawing

Pedagogue: prof. dr hab. Roman Gajewski
Assistant(s): mgr Zuzanna Dolega

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes pracownia kierunkowa;
course language Polish; English;
method of learning outcomes verification

Podstawą oceny jest udział studenta w przeglądzie semestralnym.


Kryteria oceny:
- jakość pracy
- zaangażowanie studenta w pracę artystyczną
- doskonalenie warsztatu w kontekście rysunku
- świadome użycie środków ekspresji twórczej do realizacji dzieł
- inwencja twórcza
- wrażliwa i wnikliwa obserwacja rzeczywistości
- dialog
- otwartość na inne dziedziny sztuki, nauki i kultury w kontekście pracy
- otwartość na nowe spojrzenie - w stosunku do sztuki i prac własnych
- gotowość do eksperymentu
- widoczny postęp

 

Ocena celująca: wybitne zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz równie wybitne efekty artystyczne wykonanych prac
Ocena bardzo dobra:
duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz wybitne efekty artystyczne
wykonanych prac
Ocena dobra plus: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz więcej niż dobre rezultaty
artystyczne wykonanych prac
Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych
prac
Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom artystyczny
wykonanych prac
Ocena dostateczna: mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom wykonanych prac
Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz
niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac

subject description

Praca nad realizacją własnych koncepcji plastycznych w zgodzie z indywidualną ekspresją i światopoglądem artystycznym opartym o własną wrażliwość i wyobraźnię oraz wypracowane środki wyrazu. Rozwinięcie umiejętności dokonywania wyborów ideowych i jakościowych w powiązaniu z kształtowanym wspólnie systemem wartości. Finalnie - gotowość do samodzielnego, świadomego i twórczego uczestnictwa we współczesnym dialogu kulturowym.

Samodzielne, indywidualne i analityczne rozwiązywanie problemów: przestrzeni, kompozycji, formy, struktury kontrastowania w oparciu o naturę lub wizualizacje medialne najróżniejszego typu; z użyciem różnych technik i narzędzi; nieodmiennie w klimacie frapującej przygody twórczej. Nacisk kładzie się na interpretowanie rzeczywistości. Chronić wrażliwość, pobudzać, inspirować, budować, rozwijać, konfrontować i dowartościowywać – to droga, którą zmierzamy.

short subject description

Celem przedmiotu jest samodzielne, indywidualne i analityczne rozwiązywanie problemów: przestrzeni, kompozycji, formy, struktury kontrastowania w oparciu o naturę lub wizualizacje medialne najróżniejszego typu; z użyciem różnych technik i narzędzi; nieodmiennie w klimacie frapującej przygody twórczej. Nacisk kładzie się na interpretowanie rzeczywistości. Chronić wrażliwość, pobudzać, inspirować, budować, rozwijać, konfrontować i dowartościowywać – to droga, którą zmierzamy.

form of classes

Metody kształcenia:

Realizacja indywidualnego programu w oparciu o ćwiczenia, korekty i konsultacje.

 

Metody podające:
Wykład problemowy
Metody poszukujące (samodzielnego uczenia się):
Klasyczna problemowa
Ćwiczeniowa
Projektu artystycznego
Doświadczeń i eksperymentu
Obserwacji / studium
Metody dyskusji:
Seminaryjna
Indywidualna korekta
Metody eksponujące:
Pokaz / przegląd
Wystawa

Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów: 60
Godziny niekontaktowe - praca własna studenta: 60
Suma godzin: 120
Punkty ECTS: 4

 

subject area coverage

rysunek koncepcyjny, konceptualny rysunek, techniki rysunkowe, potencjał rysunku, filozofia, historia sztuki, zagadnienia z zakresu sztuki najnowszej, antropologia, kolaż

 

Dodatkowy zakres tematów jest indywidualny dla każdego studenta, ustalany podczas konsultacji i dyskusji. Brak ograniczeń

evaluation form credit with grading;
literature

Zakres lektur - ustalany indywidualnie ze studentem, w celu poszerzenia jego świadomości i wrażliwości z obszaru rysunku, sztuki.
Zalecane lektury (dostępne w Bibliotece ASP, Czytelni ASP lub u wykładowców):

Vitamin D : new perspectives in drawing, J. Burton,
Vitamin D2 : new perspectives in drawing, C.Garrett,
The age of collage : contemporary collage in modern art, red. Dennis Busch, Hendrik Hellige, Robert Klanten,
The age of collage : contemporary collage in modern art. Vol. 2, red. Dennis Busch and Robert Klanten
Collage : illustrations cut & paste, Miquel Abellán,
Unfolded : paper in design, art and industry / Petra Schmidt and Nicola Stattmann,
O sztuce, E.H.Gombrich,
Myślenie wzrokowe, R.Arnheim,
Sztuka i percepcja wzrokowa : psychologia twórczego oka, R. Arnheim,
Roman Gajewski : obecność : twórczość z lat 2004-2016, Roman Gajewski,
Eksplozja litery : ikonografia tekstualności jako źródło cierpień, red. R.Lewandowski,
Nie-miejsca, M. Auge, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Szczeliny Istnienia, Jolanta Brach-Czaina,
Artyści mówią. Wywiady z mistrzami malarstwa, E. Dzikowska,
Sposoby widzenia : na podst. cyklu programów telewizyjnych BBC Johna Bergera,. J. Berger [i in.],
Współczesny rysunek polski, W. Wierzchowska
Historia rysunku. Od Altamiry do Picassa, T. Pignatti
II Triennale polskiego rysunku współczesnego,5, praca zbiorowa, Muzeum Kresów (Lubaczów),

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak

entry requirements
formal requirements

Zaliczenie VI semestru

preliminary assumptions

Uzyskanie zaliczenia w Pracowni Podstaw Rysunku i Malarstwa

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU_1 Posiada umiejętności, wiedzę i predyspozycję do prowadzenia i korygowania procesu twórczego innych

MJ_K01

EU_2 Świadomie wykorzystuje zdobytą wiedzę twórczą, aby w oryginalny sposób móc kreować nowe, w każdych warunkach

MJ_K02

EU_3 Zdobyta dotychczasowa wiedza i doświadczenie z zakresu psychologii w sposób szczególny pomaga i dopełnia doświadczanie przestrzeni kulturowej, przestrzeni publicznej tak, aby działania artystyczne mogły najefektywniej dotrzeć do odbiorców

MJ_K04 MJ_K06

EU_4 Pogłębia pole poszukiwań i wyciąga wnioski odnośnie swojej przyszłości zawodowej (zawód:artysta) w kontekście szerszej problematyki społecznej

MJ_K05
skills
descriptioncode

EU_5 Ma potrzebę swobody realizowania własnych świadomych i ukształtowanych projektów i koncepcji w zakresie rysunku, w oparciu o wiedzę o środkach wyrazu

MJ_U01

EU_6 Wykorzystuje kształtującą się własną osobowość artystyczną do ekspresji i realizacji nowych pomysłów artystycznych

MJ_U02

EU_7 Mając na uwadze zasady estetyki i tradycję stara się podkreślać i kreować indywidualną osobowość twórczą

MJ_U04

EU_8 Swobodnie działa w grupie, przejmuje inicjatywę, integruje, inicjuje twórcze działania

MJ_U06

EU_9 Rozwija się pod kątem warsztatowym (warsztat rysownika), w sposób świadomy wybiera odpowiednie techniki do realizacji prac artystycznych 

MJ_U07

EU_10 Jest kontaktowy i potrafi płynnie wypowiadać się na tematy związane z dyscypliną, w której się porusza – niezależnie od grona słuchaczy

MJ_U10

EU_11 Umiejętnie prezentuje własne dokonania artystyczne w zakresie rysunku, bez problemu wchodzi w kontakt z odbiorcą

MJ_U13
knowledge
descriptioncode

EU_12 Poznał i jest świadomy zasad i problemów, którymi rządzi się dyscyplina rysunku (w tym rysunku koncepcyjnego), a które mają mu dalej posłużyć do zmierzenia się z nowymi zagadnieniami na zajęciach

MJ_W03

EU_13 Wykorzystuje poznaną wiedzę technologiczną w zakresie rysunku do stworzenia cyklu prac (wiedza z zakresu form wypowiedzi, rodzaju narzędzi, materiałów rysunkowych i ich zastosowań)

MJ_W07

EU_14 Analitycznie i krytycznie wykorzystuje zależności między wiedzą o rysunku a praktyką warsztatu rysownika

MJ_W08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.7 r 60 4 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13491