ECTS Catalogue

Artistic graphics - Studio of intaglio printing

Pedagogue: prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes pracownia specjalizacji i specjalności;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Podstawą do zaliczenia semestru jest realizacja prac zgodnych z programem pracowni. Ocena końcowa jest wypadkową ogólnej postawy studenta, obecności i aktywności na zajęciach, obecności na przeglądach zaawansowania pracy, poziomu artystycznego i technicznego wykonanych prac graficznych. Na ocenę ma również wpływ zakres podejmowanych zadań, dokonany postęp, samodzielność i zaangażowanie. Podczas zajęć przeprowadzane są korekty, sprawdzana jest obecność.

Ocena bardzo dobra: bardzo dobre efekty artystyczne wykonanych prac, duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni

Ocena dobra plus: więcej niż dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac, duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni

Ocena dobra: dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac, duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni

Ocena dostateczna plus: przeciętny poziom artystyczny wykonanych prac, średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni

Ocena dostateczna: przeciętny poziom artystyczny wykonanych prac, mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni

Ocena niedostateczna: niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac, brak jakiejkolwiek aktywności wynikającej z konieczności pracy artystycznej w pracowni

subject description

Celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie grafiki artystycznej metod wklęsłodrukowych. Poznanie i praktyczne stosowanie technik wklęsłodrukowych, zainteresowanie nowymi środkami wyrazu, nowymi materiałami i narzędziami graficznymi. Indywidualny dobór tematów pozwala na rozwijanie osobowości, kreatywności oraz świadomości twórczej. Umiejętności warsztatowe powinny służyć swobodnemu tworzeniu własnych kreacji artystycznych. Zajęcia polegają na dokładnym omówieniu zaproponowanych przez studenta projektów, praktyczną realizacją poruszonych zagadnień, pokonywanie problemów formalno - technicznych. Bieżące konsultacje i dyskusje nad kolejnymi etapami pracy pomagają osiągnąć zamierzony cel. Przygotowanie studenta do samodzielnej pracy w dziedzinie grafiki artystycznej.

short subject description

Celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie grafiki artystycznej metod wklęsłodrukowych. Poznanie i zrozumienie klasycznych i nowych metod druku wklęsłego umożliwiające tworzenie własnych kreacji artystycznych.

form of classes

W pracowni wklęsłodruku zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń warsztatowych, wykładów i korekt. Program nauczania zakłada, że student posiada już umiejętności technologiczne i wiedzę teoretyczną w zakresie zagadnień grafiki artystycznej. Pogłębianie umiejętności warsztatowych technologii wklęsłodrukowych, poznawanie nowych, unikatowych metod i specyfiki warsztatu graficznego. Szczególne zwracanie uwagi na oryginalność, kreatywność, samodzielność w podejmowaniu decyzji. Pomoc w odnalezieniu własnej osobowości artystycznej.

subject area coverage

Zakres tematów uwzględniający indywidualne predyspozycje studenta. Zadania i sposoby realizacji programu ustalane są indywidualnie. Wzbogacanie wypowiedzi artystycznej przez dowolne łączenie kilku metod graficznych, techniki unikatowe i własne. Akceptowane są autorskie projekty wykonane w formie cyklu prac graficznych, grafiki wielkoformatowej i instalacji graficznych.

evaluation form credit with grading;
literature

Grafika Artystyczna - Podręcznik warsztatowy - Wydział Grafiki, ASP Poznań 2007

Grafika. Techniki i materiały, przewodnik - Beth Grabowski, Bill Fick, UNIVERSITAS Kraków 2011

Techniki Graficzne - Jordi Catafal, Clara Oliva, ARKADY 2004

Historia Rysunku - od Altamiry do Picassa - Terisio Pignatti, ARKADY 2006

Mistrzowie Grafiki Europejskiej - Maciej Bóbr, Warszawa KAW 2000

Literatura uzupełniająca: albumy dotyczące grafiki artystycznej, katalogi z wystaw grafiki współczesnej

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Brak

entry requirements
formal requirements

Pracownia artystyczna wybierana przez studenta z grupy technologii do wyboru. Grafika artystyczna - wklęsłodruk

 

preliminary assumptions

Podstawowy zakres wiedzy w dziedzinie grafiki artystycznej a w szczególności technik wklęsłodrukowych. Podstawy rysunku. Podstawowe umiejętności obsługi programów graficznych służących do obróbki obrazu/fotografii.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Realizuje własne działania artystyczne oraz posiada umiejętność inspirowania i motywowania innych osób.

Jest zdolny do podejmowania nowych wyzwań twórczych także w warunkach ograniczonego dostępu do informacji

Jest gotów do ciągłego poszerzania swoich umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy

Posiada umiejętność analizy i krytycznej oceny zjawisk i problemów sztuki

MJ_K01 MJ_K02 MJ_K03 MJ_K05
skills
descriptioncode

Potrafi realizować, wdrażać i podejmować samodzielnie decyzje artystyczne w zakresie studiowanego kierunku

Jest przygotowany do twórczej współpracy z innymi osobami w ramach prac zespołowych

Potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne związane z obszarem grafiki artystycznej ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców

Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 ESOKJ

Wykazuje kreatywne umiejętności nawiązywania kontaktu z publicznością, potrafi odpowiedzialnie podejść do prezentacji własnych dokonań artystycznych podczas publicznych wystąpień

MJ_U02 MJ_U06 MJ_U07 MJ_U10 MJ_U11 MJ_U13
knowledge
descriptioncode

Potrafi dokonywać świadomych wyborów technik graficznych i sposobów ekspresji umożliwiających swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznych

Zna problematykę związaną z technologiami stosowanymi w obszarze grafiki artystycznej

Posiada świadomość wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu twórczego oraz jego oddziaływania w dziele sztuki na odbiorcę

Zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu prawa autorskiego

MJ_W05 MJ_W07 MJ_W08 MJ_W09


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.7 (en)d 30 2 Exercises 30h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13500