ECTS Catalogue

Painting

Pedagogue: prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński
Assistant(s): dr Daniel Cybulski

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes pracownia kierunkowa;
course language Polish; English;
method of learning outcomes verification

Podstawą oceny jest udział studenta w przeglądzie semestralnym.

Kryteria oceny:

-  Samodzielna kreacja oparta o realizowane zadania.

-  Wiedza i umiejętności z zakresu technologii malarstwa

-  Umiejętność kontekstualizowania własnej pracy.

-  Umiejętność prawidłowego budowania kompozycji

-  Świadome posługiwanie się kolorem i technikami malarskimi

 

Ocena bardzo dobra plus(celująca) : duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz wybitne efekty artystyczne wykonanych prac

Ocena bardzo dobra duże zaangażowanie studenta pracę artystyczną pracowni oraz bardzo dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac

Ocena dobra plus:duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz więcej niż dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac

Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac

Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom artystyczny wykonanych prac

Ocena dostateczna: mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom wykonanych prac

Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac

 

Essential condition of assessment is participation in semester review Assessment criteria:

-  independent creation based on technical skills

-  knowledge and skill sintechnology of painting

-  knowledgeinthesubjectofgeometryandanatomyandabilitytouseitinpainting

-  knowledge in the subject of color theory and using it inpractice

-  dialoging with contemporary art within one'sartwork

-  correct usage of composition

awareness in using color and various painting techniques

subject description

CEL POZNAWCZY:

Student/ka w trakcie semestru zimowego oraz letniego pogłębia wiedzę teoretyczną i praktyczną w kontekście realizowanych własnych projektów artystycznych. Rozbudowuje własne doświadczenia artystyczne w kontekście sztuki współczesnej oraz własnej świadomości. Wiedza dotycząca operacji poznawczych umożliwia mu krytyczne spojrzenie i rozbrojenie zwyczajnej percepcji relacji między widzianym, zobaczonym a opatrzonym. Wiedza dotycząca wymienionych procesów pozwala uruchomić studentowi/ce rozumienie kontekstu w odniesieniu do sztuki oraz powiązanej z nią teorii. Poznaje nowe pojęcia wokół zagadnienia mapy i terytorium wobec własnych doświadczeń. Poszerzona wiedza dotycząca kreacji własnego podmiotu artystycznego pozwala mu poznać kontekst polityczny pracy.

 

CEL KSZTAŁCĄCY:

Student/ka doskonali umiejętność tworzenia własnej koncepcji wystąpienia artystycznego (dzieło malarskie, działanie in situ, instalacja, obiekt, działania angażujące multimedia) wynikające z pracy z własnym zbiorem (atlasem) dokumentów (własne szkice, fotografie, teksty, multimedia) oraz dotychczasowe stworzone prace stanowiące punkt odniesienia.  Kształci umiejętność pogłębionej analizy własnej pracy w kontekście estetyczno-filozoficznym oraz politycznym.  i próbuje je realizować w wybranym przez siebie sposobie wypowiedzi adekwatnie do realizowanego tematu. Kształcenie umiejętności konstruowania własnej teoretycznej wypowiedzi.

 

CEL PRAKTYCZNY:

Umiejętność realizowania w ł a s n e j  k o n c e p c j i  zadania, dobór środków oraz techniki adekwatnie do swoich założeń artystycznych. Zastosowanie w praktyce malarskiej interpretacji fotografii, multimediów, szkiców. Praktyczne zastosowanie technologii malarskich oraz poszukiwanie swoich własnych. Publiczna prezentacja własnej wypowiedzi toretycznej pogłębiającej oraz kontekstualizującej swoje dotychczasowe doświadczenia. 

short subject description

 Celem przedmiotu jest wprowadzenie studenta w szeroki zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie malarstwa w kontekście współczesnej nauki o sztuce. Nabycie wiedzy i umiejętności zarówno praktycznych i intelektualnych pozwoli studentowi na swobodne poruszanie się wokół pojęć: estetyki i piękna w kontekście politycznym, ciało jako medium malarskie, zagadnień obrazowania w kontekście współczesnego myślenia postkonceptualnego. Malarstwo jako metoda wizualizacji będzie punktem odniesienia do szeroko pojętych rozważań estetyczno-filozoficznych

 

 

The main objective is to guide the student into area of theoretical and practical knowledge in a field of painting in context of modern art studies. Getting knowledge and practical skills in field not only of making art, but also of thinking about it will lead the student to understanding and using in practice such terms as: aesthetics, beauty in political context, body as a painting medium,depicting issues in context of modern post-conceptual thinking. Painting as a method of visualization will be the point of reference to the aesthetical and philosophical consideration.  

form of classes

Metody kształcenia:

Realizacja indywidualnego programu w oparciu o ćwiczenia,korekty i konsultacje. 

Metody podające:

 

Wykład problemowy

Metody poszukujące (samodzielnego uczenia się):

Metoda klasyczna problemowa, ćwiczeniowa, projektu artystycznego, doświadczeń i eksperymentu, obserwacji/studium

Metody dyskusji:

Seminaryjna, indywidualna korekta

 

Metody eksponujące: Pokaz/przegląd, wystawa

 

Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów:120 

Godziny niekontaktowe-praca własna studenta:120

Suma godzin:240

Punkty ECTS: 8

 

Execution of individual program containig excercises reviews and consultations.

subject area coverage

 

technologia malarstwa, kompozycja malarstwa, chromofobia, pojęcia filozoficzne a malarstwo, ciało jako medium malarskie, szkic - dzieło, materia malarska a tożsamość, rysunek-malarstwo;

 

 

technology of painting, composition of a painting, philosophy in painting, body as a painting medium, sketch-piece of work, painting matter- one's identity, drawing-painting

evaluation form credit with grading;
literature

John Gage Kolor i znaczenie, Universitats, Kraków 2010;

David Hockney „Wiedza tajemna”, Universitas, Kraków 2007;

Rosalind E. Krauss, Oryginalność awangardy i inne mity modernistyczne, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011;

Marta Smolińska Otwieranie obrazu. De(kon)strukcja uniwersalnych mechanizmów widzenia w nieprzedstawialnym malarstwie sztalugowym II poł. XX wieku, Wydawnictwo Naukowe UMK Toruń 2012;

Jacques Ranciere  Estetyka jako polityka, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2007; Jacques Ranciere Dzielenie postrzegalnego, estetyka i polityka, Korporacja Ha!Art, Warszawa 2007;

 Georges Didi-Huberman, „Przed obrazem”, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2012;

Georges Didi-Huberman  Strategie obrazów, Korporacja HA!Art 2011;

 E.H.Gombrich „O sztuce”, Rebis, Warszawa 2009;

E.H. Gombrich Zmysł porządku, o psychologii sztuki dekoracyjnej, Universitas 2009,

 Hall Foster, Rosalind Krauss, Yve-Alain Bois, Benjamin H.D. Buchloh Art since 1900 -modernism, antimodernism, postmodernism, Thames & Hudson 2007;

John Ruskin „Niewinne oko”, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2011;

Gottfried Boehm, „O obrazach i widzeniu”, Wyd. Universitas 2014;

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

plenery, wyjazdy studyjne, wizyty w galeriach i muzeach, 

entry requirements
formal requirements

Zaliczenie VI semestru

Graduating 6th semester

preliminary assumptions

Ukończenie kursu  podstaw rysunku i malarstwa

Graduating The Workshop of Basics in Drawing and Painting

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU_5 Nabyta wiedza, umiejętności i świadomość artystyczna pozwalają mu na podejmowanie kompleksowych działań pomiędzy przestrzenią zamknięta a publiczna w różnych warunkach  

MJ_K02 MJ_K04

EU_6 Potrafi inicjować działania artystyczne  w przestrzeniach społecznych i kulturowych.

MJ_K06
skills
descriptioncode

EU_2 Nabywa umiejętności wizualizowania własnej koncepcji artystycznej z zastosowaniem wybranej techniki wydobywającej indywidualny charakter i walor pracy

MJ_U01 MJ_U07

EU_3 Potrafi twórczo wykorzystać zdobyta wiedzę o podstawach kreacji i stworzyć własną niezależna wypowiedź artystyczna przewidując jej efekt finalny w kontekście sztuki współczesnej 

MJ_U04

EU_4 Potrafi umiejętnie wykorzystać swoje walory artystyczne by zrealizować własne idee i rozwinąć je w koncepcje artystyczną 

MJ_U02
knowledge
descriptioncode

EU_1 Poznaje relacje jakie wynikają z kontekstów teoretycznych i praktycznych malarstwa.

MJ_W08 MJ_W07


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.7 r 120 6 Exercises 120h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13502