ECTS Catalogue

Painting

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski
Assistant(s): dr Andrzej Karmasz

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes pracownia kierunkowa;
course language Polish; English;
method of learning outcomes verification

Podstawą oceny jest uczestnictwo studenta w programie pracowni i udział w przeglądzie semestralnym.

Kryteria oceny:
- Samodzielna kreacja oparta o realizowane zadania (także proponowane przez studenta własne tematy)
- Umiejętność posługiwania się kolorem  i budowania kompozycji
- Wiedza z zakresu technologii malarstwa
- Kreatywność i twórcze zaangażowanie
- Udział w indywidualnych konsultacjach

Ocena bardzo dobra plus(celująca) : duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz wybitne efekty artystyczne wykonanych prac
Ocena bardzo dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz bardzo dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac
Ocena dobra plus: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz więcej niż dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac
Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac
Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom artystyczny wykonanych prac
Ocena dostateczna: mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom wykonanych prac
Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac

subject description

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do realizacji dyplomu magisterskiego i samodzielnej pracy artystycznej.

Cel poznawczy
Rozwój świadomości artystycznej i zrozumienie realiów funkcjonowania we współczesnej scenie artystycznej. Umiejętność odczytywania dzisiejszej roli malarstwa w kontekście innych mediów.  
Rozbudzanie wrażliwości wizualnej i unikatowego spojrzenia na potrzeby własnej praktyki artystycznej.

Cel kształcący
Student/ka zdobywa umiejętność dostrzegania aktualnych problemów społeczno-kulturowych i podejmowania z nimi dyskursu we własnych koncepcjach i realizacjach artystycznych.
Kształci otwartość na odmienne postawy i stylistyki artystyczne.

Cel praktyczny
Umiejętność korzystania z szerokiej i zmiennej tematyki w podejmowanych zagadnieniach - własnych realizacjach.
Umiejętność posługiwania się różnymi środkami wyrazu w zależności od realizowanego artystycznego projektu.
Posiada umiejętność  formułowania teoretycznej wypowiedzi i odczytywania szerszego, współczesnego  kontekstu dla własnych działań twórczych.

short subject description

Pracownię akcentuje charakter otwarty, co widoczne jest na kilku płaszczyznach: szerokiej i zmiennej tematyki podejmowanych zagadnień, poszukiwania źródeł inspiracji wykraczając poza obszar sztuki, otwartości na odmienne postawy i stylistyki artystyczne, a przede wszystkim otwartości na młodego artystę. Przestrzeń pracowni jest miejscem prowokowania i wyzwalania nieskrępowanej energii twórczej, poruszania się po przestrzeniach nietypowych i granicznych, jest miejscem wymiany myśli, dialogu.

Ważnym elementem programu jest rozwój świadomości artystycznej, funkcjonowania we współczesnej scenie artystycznej, umiejętność dostrzegania aktualnych problemów i rozbudzanie fascynacji sztuką współczesną, z całym jej bogactwem i różnorodnością środków wyrazu, co jest niezbędne w zrozumieniu dzisiejszej roli malarstwa.

Koncentrując się na indywidualnym podejściu staramy się pomóc w określeniu 'swojego miejsca', 'wynalezieniu siebie', a przede wszystkim w rozbudzaniu wrażliwości wizualnej i unikatowego spojrzenia.

form of classes

Metody kształcenia:
Realizacja indywidualnego programu w oparciu o ćwiczenia,korekty i konsultacje.

Metody podające:
Wykład problemowy

Metody poszukujące (samodzielnego uczenia się):
Metoda klasyczna problemowa, ćwiczeniowa, projektu artystycznego, doświadczeń i eksperymentu, obserwacji/studium

Metody dyskusji:
Seminaryjna, indywidualna korekta
 
Metody eksponujące:
Pokaz/przegląd, wystawa

Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów:60
Godziny niekontaktowe-praca własna studenta:60
Suma godzin:120
Punkty ECTS: 4

Execution of individual program containig excercises reviews and consultations.

subject area coverage

Podstawą funkcjonowania pracowni jest zasada indywidualizacji metod i podmiotowości studenta.

evaluation form credit with grading;
literature

Hans Belting 'Antropologia obrazu', Universitas , Kraków 2007
Maria Poprzęcka 'Inne obrazy. Oko, widzenie, sztuka', Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2009
John Berger 'Sposoby widzenia', Fundacja Aletheia, Warszawa 2008
Władysław Strzemiński 'Teoria widzenia', Wydawnictwo Literackie, Kraków 1969
Jakub Banasiak '15 stuleci/rozmowa z Wilhelmem Sasnalem, Wydawnictwo Czarne, 2017
Nicholas Mirzoeff 'Jak zobaczyć świat',Karakter,2016
David Freedberg 'Potęga wizerunków: studia z historii i teorii oddziaływania',Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

wizyty w galeriach i muzeach

entry requirements
formal requirements

Pracownia jest przeznaczona dla studentów którzy ukończyli 2 letni kurs podstaw rysunku i malarstwa.

preliminary assumptions

Zapoznanie się z programem pracowni oraz przedstawienie portfolio podczas rozmowy wstępnej.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU_4 Potrafi inicjować działania artystyczne  w przestrzeniach społecznych i kulturowych.

MJ_K06

EU_1 Nabyta wiedza, doświadczenie, umiejętności i świadomość artystyczna pozwalają mu na podejmowanie kompleksowych działań w przestrzeni publicznej w różnych warunkach.  

MJ_K02 MJ_K04
skills
descriptioncode

EU_2 Potrafi skorzystać z umiejętności warsztatowych i dostosować je do własnych projektów, realizacji artystycznych.

MJ_U01 MJ_U07

EU_3 Zachowując swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę i realizować własne, niezależne koncepcje artystyczne przewidując ich efekty w kontekście sztuki współczesnej.

MJ_U04

EU_5 Potrafi wykorzystać i zaznaczyć swoją osobowość artystyczną w procesie twórczym, w wyrażaniu własnych unikatowych idei.

MJ_U02
knowledge
descriptioncode

EU_8 Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu budowy obrazu.

MJ_W03

EU_9 Posiada zaawansowaną wiedzę technologiczną z obszaru malarstwa.

MJ_W07

EU_10 Rozumie wzajemne relacje między teorią i praktyką w swojej kreacji artystycznej.

MJ_W08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.7 r 60 4 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13506