ECTS Catalogue

Stage Design

Pedagogue: dr Katarzyna Zawistowska

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes artistic workshop;
course language Polish;
method of learning outcomes verification
subject description
short subject description

Dla studentów wybierających Pracownię Architektury Spektaklu i Scenografii jako fakultet proponowany jest program wprowadzający w podstawy projektowania obiektów w przestrzeni scenicznej w oparciu o analizę wybranej sceny z dramatów W.Shakespeare'a

form of classes
subject area coverage
evaluation form credit with grading;
literature

"Historia teatru"pod.red. Johna Russella Browna, Warszawa 1999

"Historia mody" autor:Francois Boucher, Wyd.Arkady

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak

entry requirements
formal requirements
preliminary assumptions
learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU_01 Student jest gotów do samodzielnego integrowania nabytej wiedzy i doświadczenia oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań w każdych warunkach oraz jest gotów do ciągłego poszerzania swoich umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy

MJ_K02 MJ_K03
skills
descriptioncode

EU_02 Student potrafi stosować nabyte środki wyrazu oraz tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne w dziedzinie scenografii, świadomie wykorzystując swoja intuicję, emocjonalność wyobraźnię i wiedzę oraz potrafi podejmować samodzielne decyzje dotyczące realizacji projektu scenograficznego.

MJ_U01 MJ_U03
knowledge
descriptioncode

EU_03 Student zna wybrane zagadnienia z zakresu projektowani scenografii, posiada ogólną wiedzę dotyczącą realizacji prac projektowych w dziedzinie scenografii i zakresu pracy scenografa –wiedza na temat środków ekspresji i umiejętności warsztatowych niezbędnych przy realizacji scenografii, technologii stosowanych w teatrze, rozumie zależność w obrębie infrastruktury technicznej budynku teatru, posiada podstawową wiedzę z zakresu technologii scenicznej, jej historycznych uwarunkowań i najnowszych osiągnięć

MJ_W02 MJ_W07


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.7 (en)d 30 2 Exercises 30h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13526