ECTS Catalogue

Selected Issues of Contemporary Art

Pedagogue: dr Roman Nieczyporowski

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes wykład;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Semestr letni (8) cyklu zajęć Wybrane Zagadnienia Sztuki Współczesnej  kończy się egzaminem. Podstawą oceny oraz warunkiem zaliczenia semestru 8 (letniego) są:

- aktywność na zajęciach

- notatki przesyłane w formie elektronicznej prowadzącemu zajęcia

- wynik egzaminu pisemnego przeprowadzonego na zasadzie kolokwium wizualnego sprawdzającego nabyta wiedzę i kompetencje

kryteria oceny

podstawą oceny końcowej jest egzamin pisemny w formie kolokwium wizualnego, w trakcie którego każdy student otrzymuje 20 slajdów do rozpoznania. Za wykonanie tego zadania można uzyskać  od 0 do 20 punktów (0-1 punktu za każde zadanie- prezentowane przeźrocze) oraz 0-10 punktów za aktywność na zajęciach

wybitne zaangażowane w trakcie zajęć         8-10 pkt

duże     zaangażowane w trakcie zajęć         5-7 pkt

średnia zaangażowanie w trakcie zajęć         3-4 pkt

dostateczne zaangażowanie w trakcie zajęć: 1-2 pkt

brak zaangażowania:                                     0 pkt

ocena końcowa wg. punktacji:

ocena celująca (5.5):              29.0-30.0 pkt

ocena bardzo dobra (5.0):       27.5-28.5 pkt

ocena dobra plus (4.5):           25.0-27.0 pkt

ocena dobra (4.0):                  22.5-24.5 pkt

ocena dostateczna plus (3.5):  19.5-22.0 pkt

ocena dostateczna (3.0):         16.0-19,0 pkt

ocena niedostateczna (2.0):         0-15.5 pkt.  

subject description

cel poznawczy:
Student poznaje główne nurty i tendencje panujące obecnie w sztuce współczesnej

cel kształcący;
Nabywa umiejętności analitycznego myślenia.
W oparciu o nabytą wiedzę potrafi opisać zjawiska współczesnej kultury i sztuki

cel praktyczny;
Mając świadomość swojego poziomu wiedzy nie boi się zabierać głosu w debacie publicznej oraz potrafi logicznie i przejrzyście formułować swoje sądy na tematy związane ze współczesną kulturą wizualną.

short subject description

Celem wykładów jest przedstawienie w ogólnym zarysie najbardziej znaczących problemów poruszanych przez współczesną sztukę. Selekcja zagadnień ma na celu wyłowienie i ukazanie najciekawszych, a zarazem najistotniejszych zagadnień widocznych w sztuce współczesnej, przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na różnorodność zachodzących w niej zjawisk. Główny nacisk położony jest na ukazanie problematyki jaką zajmuje się dziś sztuka poprzez krytyczną interpretację konkretnych prac i artystów z nią związanych. Przedstawienie zagadnień sztuki współczesnej dokonywane jest w odniesieniu do dorobku sztuki w ogóle, w celu ukazania nieustannych przemian w ciągłości rozwoju kultury i sztuki oraz specyfiki sztuki współczesnej, która odnosi się do dziedzictwa kulturowego w krytyczny i twórczy sposób.
Istotą kursu jest prezentacja wybranych dzieł sztuki współczesnej, które poddawane są opisowi, analizie oraz interpretacji. Nacisk położony jest na realizację treści wchodzących w skład kursu z jednoczesnym uwzględnieniem bieżących pytań i problemów zaproponowanych przez studentów.
W trakcie zajęć omawiane są podstawowe pojęcia jakimi posługuje się krytyka sztuki współczesnej; przedstawiana ogólna chronologia omawianej epoki; szczególna uwaga zwracana jest na cechy stylistyczne i formalno-artystyczne powstałych dzieł sztuki oraz podkreśla się ich rolę.

form of classes

Wykład poświęcony Wybranym Zagadnieniom Sztuki Współczesnej prowadzony jest jako połączenie wykładu informacyjnego z elementami wykładu problemowego z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej,

metody kształcenia:

metody podające (wykład informacyjny oraz wykład problemowy)

metody poszukujące (wykorzystanie elementów konwersatorium i dyskusji w celu aktywizacji studentów w kierunku samodzielnego uczenia się i komunikacji interpersonalnej w grupie)

całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów

- godziny wykładów (kontaktowe) wynikające z planu studiów- 30h w skali semestru (60h w skali całego kursu)

- godziny przeznaczone na pracę własna studenta- 35 h w skali semestru (70h w skali całego roku)

Punkty ECTS: 2

subject area coverage

16. W objęciach Pop-artu
17. Wpływ II wojny światowej na sztukę europejską
18. Minimalizm i sztuka konceptualna
19. Akcjonizm i sztuka ciała
20. Sztuka ziemi
21. Malarstwo materii
22. Arte Povera i Neue Wilde
23. Bunt młodych czyli Nowa rzeźba angielska
24. Fotografia jako dzieło sztuki
25. Zachwyty sztuką video
26. Sztuka nowych mediów, zjawisko kultury konwergencji i kultury remiksu
27. Ciągłe powroty figuracji
28. Wielkość na peryferiach Zachodu. Sztuka Azji, Afryki i Ameryki Południowej
29. Sztuka i codzienność
30. Wykład podsumowujący

evaluation form zaliczenie; egzamin;
literature

Literatura podstawowa:
Foster H., Krauss R., Bois Y-A, Buchloh B.H.D., Art Since 1900. Modernism, Antimodernism, Postmodernism, Thames & Hudson, London 2004.
Giżycki M., Słownik kierunków, ruchów i kluczowych pojęć sztuki II połowy XX wieku, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2002.
Grosenick U. (ed.), Women Artists in the 20th and 21st Century, Taschen, Köln 2001.
Lucie-Smith E., Artoday, Phaidon, New York 2007.
Riemschneider B., Grosenick U. (ed.), Art at the Turn of the Millennium, Taschen, Köln 1999.
Walther I.F. (ed.), Art of the 20th Century. Painting, Sculpture, New Media, Photography, Taschen, Köln 2000.
Włodarczyk W. (ed.), Sztuka świata, V. 10, Arkady, Warszawa 1990.

Literatura uzupełniająca:
Celant G. (ed.), Anselm Kiefer, Gugenheim Museum Bilbao. March 28 – September 3, 2007, Milano 2007
Chapman J., Chapman D. (ed.), Flogging a Dead Horse. The Life and Works of Jake and Dinos Chapman, New York 2011.
Collins J., Sculpture Today, Phaidon, New York 2007.
Fajarado J., Designer Apartments, tr. Frieda B.K., h.f. Ullman, 2007.
Felix Z., Schwander M., (ed.), Cindy Sherman, New York 1995.
Godfrey T., Jerusalem. Anselm Kiefer at the Israel Museum, “Burlington Magazine” (London), v. 126, no. 978 (September 1984), pp. 590-593.
Godfrey T., Painting Today, Phaidon, New York 2010.
Gössel P, Leuthäuser G., Architektura XX wieku, tr. K. Frankowska, L.Głuchowska, M. Kucewicz, Taschen, Köln 2006.
Hobby R., Andres Serrano, Malmö 1996.
Hussakowska-Szyszko M., Spadkobiercy Duchampa? Negacja sztuki w amerykańskim środowisku artystycznym, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1984.
Kowalczyk I., Niebezpieczne związki sztuki z ciałem, Galeria Miejska Arsenał, Poznań 2002.
Kowalczyk I., Ciało i władza. Polska sztuka krytyczna lat 90., Wyd. Sic!, Warszawa 2002.
Landau S., Landscape as Metaphor. Anselm Kiefer’s Aaron. “The Israel Museum Journal” (Jerusalem), vol. 4 (Spring 1985), pp. 63-66.
Piotrowski P., Artysta między rewolucją i reakcją. Studium z zakresu etycznej historii sztuki awangardy rosyjskiej, UAM, Poznań 1993.
Poli F., Postmodern Art. From the Post – War to Today, tr. J. Hyamas, Collins Design, New York 2008.
Rosenthal M., Anselm Kiefer, (Katalog wystawy) Chicago and Philadelphia 1987.
Sitkowska M. (red.), Co słychać. Sztuka najnowsza, katalog wystawy, Wydawnictwo Andrzej Bonarski, Warszawa 1989.
Stangos N. (ed.), David Hockney by David Hockney, intr. By Henry Geldzahler, Harry N. Abrams, Inc., Publishers, New York.
Turowski A., Wielka utopia awangardy. Artystyczne i społeczne utopie w sztuce rosyjskiej 1910 – 1930, PWN, Warszawa 1990.

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

zaliczenie następujących przedmiotów:
       historii sztuki starożytnej;
       historii sztuki średniowiecznej;
       historii sztuki nowożytnej;
       historii sztuki nowoczesnej

zaliczenie semestru 7

preliminary assumptions

 Student posiada:
- ogólną znajomość historii sztuki i kultury
- wiedzę o stylach i tradycjach twórczych

 

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU_1 Student rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy z zakresu sztuki współczesnej

MJ_K03

EU_02 Student/Studentka jest gotów/gotowa do podejmowania refleksji  oraz krytyki wobec społecznych, naukowych i etycznych aspektów związanych z własną twórczością 

MJ_K05
skills
descriptioncode

EU_01 Student/Studentka potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne związane ze sztuką współczesną, ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców

MJ_U10

EU_02 Student/Studentka posiada umiejętności korzystania z rożnych źródeł teoretycznych 

MJ_U10
knowledge
descriptioncode

EU_01 Student/Studentka posiada specjalistyczną wiedzę w obszarze sztuki współczesnej,niezbędnej do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z malarstwem

MJ_W02

EU_02 Student/Studentka posiada rozszerzoną wiedzę na temat związków kreacji artystycznej i jej kontekstu historycznego z innymi dziedzinami współczesnego życia oraz jej społecznego i historycznego oddziaływania

MJ_W02

EU_03 Student/Studentka zna wybrane zagadnienia z zakresu sztuki współczesnej

MJ_W02

EU_04 Student/Studentka zna wzorce leżące u podstaw malarskiej kreacji, umożliwiające swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej.

MJ_W04


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.8 r 30 2 L 30h
L [E]
L [Z]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13533