ECTS Catalogue

Drawing

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Przemysław Łopaciński
Assistant(s): dr Filip Ignatowicz

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes pracownia kierunkowa;
course language English; Polish;
method of learning outcomes verification

Podstawą oceny jest frekwencja studenta na zajęciach, progres, aktywność i zaangażowanie oraz udział w wyznaczonych przeglądach, w tym w przeglądzie semestralnym, a także jakość artystyczna i techniczna powstałych prac oraz sposób ich ekspozycji w ramach wystawy semestralnej.

 

KRYTERIA OCENY:
-artystyczna i techniczna jakość powstałych realizacji
-sposób ekspozycji i prezentacji realizowanych projektów rysunkowych i około-rysunkowych
-indywidualny postęp studenta w obszarze związanym z założeniami pracowni
-rozwój rysunkowej wrażliwości i doskonalenie warsztatu
-adekwatny i świadomy dobór środków wyrazu odnośnie do indywidualnie wybranego tematu pracy
-aktywne i eksperymentalne poszukiwanie twórcze w ramach wybranego przez siebie tematu/założenia pracy
-zaangażowanie w pracę artystyczną w obrębie pracowni i zajęć, aktywność podczas przeglądów
-umiejętność kreatywnego obserwowania rzeczywistości i emocji, a także ich reinterpretacji za pomocą szeroko rozumianych metod rysunkowych

 

SKALA OCEN:
Ocena celująca (bardzo dobra plus): bardzo duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni, wysoki poziom techniczny pracy oraz wybitne efekty artystyczne wykonanych realizacji.
Ocena bardzo dobra: bardzo duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni, wysoki poziom techniczny pracy oraz bardzo dobre efekty artystyczne wykonanych realizacji.
Ocena dobra plus: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz więcej niż dobre efekty artystyczne wykonanych realizacji i poziom techniczny pracy.
Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz dobre efekty artystyczne wykonanych realizacji i dobry poziom techniczny pracy.
Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom techniczny i artystyczny wykonanych realizacji.
Ocena dostateczna: mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny przeciętny poziom techniczny i artystyczny wykonanych realizacji.
Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz niedostateczne efekty techniczne i artystyczne wykonanych prac.

subject description

Pracownia Rysunku Multimedialnego, to platforma, na której w sposób naturalny spotykają się ze sobą różne dyscypliny sztuki. Z propozycjami przychodzą sami studenci, których preferencje techniczne po dwóch latach studiów są już często wyraźnie określone: fotografia, animacja, tkanina, grafika... Nazwa "Rysunek" na drzwiach pracowni nie może wykluczać ich wyborów. Nie może przekreślać ulubionej metody, przeciwnie – ma ją wykorzystać i rozwinąć w stronę doskonałości. Poznawać, eksperymentować bez sztucznych granic! Rysunek – on przecież widoczny jest praktycznie wszędzie. O wartościach, które stykają się z tym pojęciem można mówić w kontekście różnorodnych rozwiązań artystycznych. Ołówek, węgiel kredka albo mazak? – nie to jest istotne; płasko, w przestrzeni, na kartce czy w komputerze – każdy wybór jest możliwy. Liczą się: świadomość, sens, umiejętność i jakość. Zachęcam do poszerzania granic własnej wypowiedzi plastycznej, przekraczania akademickich przyzwyczajeń i eksperymentowania w celu rozwinięcia samoświadomości tego czym jest (może być) współczesny obraz.

Pracownia nie przewiduje pracy w oparciu o obserwację modela z natury, jednak nie wyklucza jej w przypadku uzasadnionej potrzeby. W trakcie realizowania indywidualnych projektów w ramach pracowni można korzystać z dowolnych technik rysunku tradycyjnego, ale także tych multimedialnych i przestrzennych. 

short subject description

Pracownia Rysunku Multimedialnego, to platforma, na której w sposób naturalny spotykają się ze sobą różne dyscypliny sztuki. "Rysunek" widoczny jest praktycznie wszędzie, a jego definicja jest bardzo szeroka. O wartościach, które stykają się z tym pojęciem można mówić w kontekście różnorodnych rozwiązań artystycznych. Płasko lub w przestrzeni, na kartce czy w komputerze – każdy wybór jest możliwy. Liczą się: świadomość, sens, umiejętność i jakość. 

Pracownia nie przewiduje pracy w oparciu o obserwację modela z natury, jednak nie wyklucza jej w przypadku uzasadnionej potrzeby. W trakcie realizowania indywidualnych projektów w ramach pracowni można korzystać z dowolnych technik rysunku tradycyjnego, ale także tych multimedialnych i przestrzennych. 

form of classes

FORMA REALIZACJI PRZEDMIOTU: Realizacja indywidualnego konceptu, projektu artystycznego zaproponowanego przez studenta, w oparciu o ćwiczenia, korekty, dyskusje i konsultacje.

 

METODY KSZTAŁCENIA:

Metody podające:
Wykład problemowy
Metody poszukujące (samodzielnego uczenia się):
Klasyczna problemowa
Ćwiczeniowa
Projektu artystycznego
Doświadczeń i eksperymentu
w uzasadnionych przypadkach i tematach także Obserwacji / studium
Metody dyskusji:
Seminaryjna
Indywidualna korekta
Metody eksponujące:
Pokaz / przegląd
Wystawa

 

Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów: 120
Godziny niekontaktowe - praca własna studenta: 120
Suma godzin: 240
Punkty ECTS: 8

subject area coverage

Pracownia nie prowadzi formy kształcenia opartego na realizacji określonych tematów podczas zajęć. Tematy są wynikową propozycji indywidualnych realizacji i projektów studentów, jednak zazwyczaj oscylujemy w okolicy takich pojęć jak: rysunek i jego szeroka definicja, linia, kreska, plama, przestrzeń, płaszczyzna, walor, kontrast, kompozycja, tektonika, skala, czas, warstwy, transparencja, obraz, przedstawienie, relacja, komunikat, ekspozycja, technika, dobór mediów.

evaluation form credit with grading;
literature

Literatura podstawowa:

  • Rysunek - przestrzeń realna - przestrzeń kreowana : I Konferencja Rysunku. ; Katedra Rysunku. Wydział Rzeźby ASP w Gdańsku / [red. Magdalena Schmidt-Góra, Mariusz Kulpa ; aut. Janusz Karbowniczek et al. ; tł. Aleksandra Serwińska et al.]. Wyd. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, 2012.
  • Sztuki w przestrzeni transmedialnej / pod red. Tomasza Załuskiego. Wyd. Łódź : Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, 2010.

Literatura dodatkowa:

  • Historia rysunku : od Altamiry do Picassa / Terisio Pignatti ; tłumaczenie Tamara Łozińska. Wyd. Warszawa : Arkady, ©2006.
    Przedstawianie i znaczenie : próba analizy semiologicznej rysunku / Janusz Lalewicz ; tekst przygot. do dr. i posł. opatrzył Wojciech Cesarski. Wyd. Gdańsk : słowo/obraz, cop. 1995.
  • Powstanie i rozwój mediów : od malowideł naskalnych do multimediów / Tomasz Goban-Klas ; kalendarium oprac. Zbigniew Bauer. Wyd. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001.
  • część lektur dodatkowych dobierana jest także indywidualnie w zależności od obszaru problemowego konkretnej realizacji studenckiej
placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Brak.

entry requirements
formal requirements

Zaliczenie VII semestru

preliminary assumptions

Umiejętność swobodnego posługiwania się narzędziami rysunkowymi. Dobrze opanowane podstawy rysunku z natury. Podstawowa wiedza z historii kultury i informacje z obszaru sztuki współczesnej.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU_1 Posiada szerokie kompetencje z zakresu rysunku multimedialnego do korygowania własnej pracy twórczej, a także pracy innych osób w zakresie zaawansowanym.

MJ_K01

EU_2 Nabytą wiedzę techniczną z obszaru rysunku wyrażonego w różnych mediach i twórcze doświadczenie rysunkowe potrafi samodzielnie przełożyć na wykreowanie nowych jakości artystycznych.

MJ_K02

EU_3 Zdobyte doświadczenie z obszaru konstytuowania działa sztuki pozwala na osobisty dialog i efektywne komunikowanie się z różnorodnymi odbiorcami.

MJ_K04

EU_4 Potrafi łączyć ze sobą aspekty kreatywne, wyimaginowane i realne tak aby autorska realizacja rysunkowa była odzwierciedleniem zagadnień naukowych, etycznych i społecznych, w duchu odpowiedzialności społecznej twórcy.

MJ_K05

EU_5 Rysunkowy język plastyczny wykreowany w ramach procesu nauczania pozwala na tworzenie efektywnego dialogu z odbiorcą za pomocą realizacji twórczych.

MJ_K06
skills
descriptioncode

EU_6 Zdobyta wiedza i doświadczenia z obszaru różnorodnych mediów rysunkowych pozwalają tworzyć autorskie projekty artystyczne przy zastosowaniu wielu środków wyrazu i technik adekwatnych do konkretnej narracji.

MJ_U01

EU_7 Umie wykorzystać własną sferę emocji i doświadczeń do wyrażania autorskich treści artystycznych oraz koncepcji rysunkowych w wielu różnych mediach.

MJ_U02

EU_8 W szerokim stopniu zna style, gatunki różnorodne media i rodzaje twórczości około-rysunkowej. Przy ich zastosowaniu potrafi realizować własne dzieła twórcze spełniające początkowe założenia estetyczne.

MJ_U04

EU_9 Zna zasady współpracy i tworzenia w grupie. W razie potrzeby jest w stanie koordynować działania swoje i innych realizując założenia projektowo-artystyczne.

MJ_U06

EU_10 Potrafi zastosować poznane w pracowni zasady konstytuowania dzieła rysunkowego, a w szczególności zmysł kompozycji i poczucie skali, do indywidualnego procesu twórczego wyrażonego w różnych mediach.

MJ_U07

EU_11 Zdobytą wiedzę i doświadczenie rysunkowe potrafi werbalizować tak by swobodnie dyskutować na temat twórczości własnej i innych. Zauważa szerokość definicji pojęcia „rysunku”.

MJ_U10

EU_12 Świadomy procesu twórczego i środków wyrazu zastosowanych we własnych pracach rysunkowych potrafi w sposób werbalny skutecznie zaprezentować swoje realizacje publiczności.

MJ_U13
knowledge
descriptioncode

EU_13 Zna specyfikę wizualną rysunku (w jego szerokiej definicji) i wyrażania go za pomocą wielu różnych mediów. Ta szeroka wiedza daje lepsze możliwości konstytuowania własnych wypowiedzi twórczych.

MJ_W03

EU_14 Poznał wiele różnych technik i mediów do odpowiedniego wyrażenia własnej idei za pomocą rysunku. W pewnych metodach zaczyna się specjalizować tworząc podwaliny do indywidualnego języka plastycznego.

MJ_W07

EU_15 Potrafi skutecznie wykorzystać we własnym procesie twórczym zarówno wiedzę teoretyczno-techniczną z obszaru rysunkowego jak i czysto praktyczne doświadczenie twórcze.

MJ_W08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.8 r 120 6 Exercises 120h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13542