ECTS Catalogue

Drawing

Pedagogue: prof. dr hab. Anna Królikiewicz
Assistant(s): prof. ASP dr hab. Marcin Zawicki

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes pracownia kierunkowa;
course language English; Polish;
method of learning outcomes verification

Przygotowanie prezentacji prac, zaangażowanie w zajęcia, wartość artystyczna prac, ale przy zindywidualizowanym systemie kształcenia w Pracowni analizowany jest również widoczny postęp w percepcji, rejestracji rzeczywistości, rozwoju wiedzy o budowaniu pola rysunku, świadomość wyborów formalnych, determinacja, i konsekwentna praca.

Ocena bardzo dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz wybitne efekty artystyczne wykonanych prac


Ocena dobra plus: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz więcej niż dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac


Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych prac


Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom artystyczny wykonanych prac


Ocena dostateczna: mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom wykonanych prac

Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac

subject description

The Fourth Studio of Drawing is open to various artistic attitudes of the students and their ideas concerning their own development. An opportunity to work with a model and confrontation of the experiences gained in previous years within the discipline understood in a classic way, connected with the obligation to exceed the boundaries of one's own skills, taking risks, and experimenting, constitute the foundation of the Studio's program. The Fourth Studio values the work process itself, the openness to one's mistakes, unsuccessful attempts, experience, without all of which, in my opinion, it is impossible to work out one's own handwriting in art. An impressive finishing exhibition is not equally important. During the semester the students will realize individually designated projects, expanding their field of attention and abilities and shaping their individual technique via earnest studies.

short subject description

Our offer for students of 3rd year, who finished the 2-year Elementary Education, comprises classes based on nature (model, anatomy, realistic drawing, various techniques and means of expression, working with monumental format as well as with miniature), and studio work based on arrangements of suggestive spacial configurations with a model, encouraging the students to individual drawing interpretations. Having gained some experience, the students of 4th year are encouraged to realize their own creative conceptions. They develop analytical thinking, learn how to freely express themselves through their artistic work, how to formulate conceptions on the level of word, how to defend their conceptions, and how to consistently realize them.

form of classes

To get credit the students will have to prepare a presentation of their works, as well as a spoken explanation, and be actively engaged in the classes. What is taken into account is not only the artistic value of their works, but also, within the individualized education system in the Studio, visible progress in perception, registering the reality, development of knowledge of building the field of drawing, awareness of formal choices, determination and consistent work.

subject area coverage

Individual for every student: study of a model, space, drawing expressed in other than two-dimensional media; we are open to different forms of developing the drawing experience (object, installation, film, drawing animation).

evaluation form credit with grading;
literature

1.Mroczna stronawyobraźni – sztuka Alfreda Kubina = In the shadows of the imagination - the art of Alfred Kubin / [red. Teresa Leśniak, red. prowadzący Marzena Daszewska ; tł. na jęz. ang. Jessica Taylor-Kucia, tł. z jęz. niem. Joanna Czudec ; projekt graficzny Rafał Bartkowicz].Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 2008.

2.Pismo sztuki : rysunek w postmodernistycznym pejzażu : (materiały z Sympozjum towarzyszącego I Międzynarodowemu Konkursowi Rysunku Wrocław 2000) = The writing of art : drawing in the postmodernist landscape : (the papers from the Symposium organised in connection with the 1st International Drawing Competition Wrocław 2000) / red. Andrzej Saj ; [tł. Ryszard Sawicki]. Wrocław : Akademia Sztuk Pięknych, 2003.

3.Rysunek / [koncepcja i oprac. red. Anna Kowalczyk-Klus ; przekł. na jęz. ang. Zdzisław Ciuk, Danuta Hołata] ; Uniwersytet Śląski w Katowicach. Filia w Cieszynie. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny. Instytut Sztuki. Cieszyn : UŚ w Katowicach. Filia w Cieszynie. Instytut Sztuki, [1999].

4.Das Bild des Körpers in der Kunst des 17. bis 20. Jahrhunderts : ZeichnungenausdemKupferstichkabinett der Akademie der bildendenKünste Wien /hrsg. von Monika Knofler und Peter Weiermair ; Rupertinum Salzburg, Museum fürModerne und ZeitgenössischeKunst, Salzburg. Zürich : Oehrli,  2000.

5.Drawing from the modern, 1880-1945. [1] / Jodi Hauptman ; The Museum of Modern Art, New York. New York : MoMA, 2004.

6.Sztuka jako myśl, sztuka jako energia : VI MiędzynarodoweTriennaleRysunku = Art as thought, art as energy : The Sixth International Drawing Triennale / [red. kat. Adam Sobota ; tł. Marek Adamski, Henryk Holzhausen, Adam Sobota]. Wrocław : MiędzynarodoweTriennaleRysunku, [1995].

7. Outsiderzy, mistyfikatorzy, eskapiści w sztuce XX wieku : studium postaw twórczych / Małgorzata Stępnik. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016.

8. Art now : \b the directory to 136 international contemporary artists = der neueWegweiserzu 136 internationalenzeitgenössischenKünstlern = le nouveau panorama de l'artcontemporain à travers 136 artistes internationaux. Köln : Taschen, 2005.

9. “Międzyjęzyk”, monografia naukowa, Anna Królikiewicz, Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, oraz wydawnictwo Doczute, 2019

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

Knowledge of techniques, understanding of concepts connected with drawing, understanding of changes and new possibilities in the history of drawing.

preliminary assumptions

Knowledge of composition, creating one's own drawing space, and knowledge of and ability to use the tools of artistic technique.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU_14 Potrafi przeprowadzić proces powstania dzieła sztuki od poziomu projektu czy szkicu po realizację. Posiadając niezbędny aparat pojęciowy potrafi przeprowadzić krytyczną analizę własnej twórczości czy koncepcji konkretnej realizacji i wdrożyć projekt w życie.

MJ_K06
skills
descriptioncode

EU_04 Swobodnie realizuje samodzielne, zaawansowane prace rysunkowe w oparciu o naturę oraz własne, zaawansowane i samodzielne autorskie koncepcje rysunkowe. Potrafi swobodnie komponować dzieło, posługuje się różnymi technikami i technologiami, eksperymentuje z medium.

MJ_U01

EU_05 Potrafi wykonać zaawansowane prace rysunkowe dedykowane indywidualnie oparte na doświadczeniu rzetelnego studium rzeczywistości, ale wykraczające poza samo studium, lub zupełnie od niego niezależne, wypracowane samodzielne w oparciu o problemy artystyczne zdefiniowane samodzielnie w konsultacji z prowadzącymi

MJ_U02

EU_06 Posiadając doświadczenia z poprzednich semestrów potrafi  wykonać zaawansowaną samodzielną realizację rysunkową w oparciu o obserwację rzeczywistości lub bazującą na autorskich rozważaniach artystycznych odnosząc się krytycznie do tradycyjnych przedstawień z pełną świadomością uwarunkowań kulturowych i estetycznych swojej pracy

MJ_U04

EU_07 Potrafi odnaleźć się w grupie, zna umiejętne reakcje na krytykę z szacunkiem dla innych postaw i siebie samego

MJ_U06

E_08 Bazując na dotychczasowych doświadczeniach potrafi odnieść się do zaaranżowanej sytuacji przestrzennej (martwa natura, model) lub własnej propozycji problemowej i wykonać zaawansowaną pracę rysunkową z naciskiem na poszerzenie środków realizacji plastycznej takich jak kompozycja, linia, walor, dobór odpowiednich środków plastycznych, w zaawansowanej artystycznie samodzielnej realizacji rysunkowej, stanowiącej autorski utwór plastyczny. Korzysta z doświadczeń plastycznych nabytych również w innych pracowniach

MJ_U07

EU_09 Uczestniczy w spotkaniach w pracowni prowadzącej lub asystentów prezentujących ich twórczość. Są pola do otwartej, mniej formalnej dyskusji na temat proponowanych lektur, ich omówienie, interpretacja. Rozwija myślenie analityczne, uczy się umiejętności swobodnych wypowiedzi artystycznych przy tworzeniu prac, oraz formułowania zaawansowanych, popartych literaturą koncepcji na poziomie słowa obrony tej koncepcji. Uczestniczy w otwartych korektach, podczas których obecni są inni studenci pracowni. Posiada umiejętności posługiwania się w czasie konsultacji i dyskusji pojęciami i problemami teorii sztuki, sztuki współczesnej, a także usytuowania własnej praktyki artystycznej w kontekście szeroko pojętych współczesnych koncepcji  humanistycznych.

MJ_U10 MJ_U13
knowledge
descriptioncode

EU_01 Posiada wiedzę o realizacji zaawansowanych, samodzielnych, interpretacji  oraz autorskich realizacji rysunkowych.

MJ_W03

EU_02 Posiada zaawansowaną wiedzę odnośnie technik i technologii rysunkowych, potrafi ją wykorzystać do rozwiązywania indywidualnych autorskich realizacji artystycznych.

MJ_W07

EU_03 Potrafi korzystać z wiedzy z w dziedzinie rysunku i pogłębiać zakres studiowanych zagadnień, interpretować informacje w realizacji samodzielnych, autorskich prac rysunkowych oraz korzystać z wiedzy z zakresu rysunku w samodzielnej twórczości

MJ_W08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.8 r 60 4 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13545