ECTS Catalogue

Drawing

Pedagogue: prof. dr hab. Maria Targońska
Assistant(s): mgr Zuzanna Dolega

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes pracownia kierunkowa;
course language Polish; English;
method of learning outcomes verification

Podstawą zaliczenia (zaliczenie z oceną) jest udział studenta w przeglądzie semestralnym.

Kryteria oceny:
- świadome komponowanie i dostrzeganie zależności między elementami kompozycji
- obserwacja i analiza rzeczywistości
- sumienna praca nad doskonaleniem warsztatu rysunkowego, adekwatnego dla danego studenta
- wiedza z zakresu technik i technologii rysunkowych (wraz z zastosowaniem)
- wiedza i świadomość potencjału twórczego różnych technik rysunkowych

 

Ocena celująca: wybitne zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz równie wybitne efekty artystyczne wykonanych prac
Ocena bardzo dobra
: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz wybitne efekty artystyczne
wykonanych prac
Ocena dobra plus: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz więcej niż dobre rezultaty
artystyczne wykonanych prac
Ocena dobra: duże zaangażowanie studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz dobre rezultaty artystyczne wykonanych
prac
Ocena dostateczna plus: średnia aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom artystyczny
wykonanych prac
Ocena dostateczna: mała aktywność studenta w pracę artystyczną w pracowni oraz przeciętny poziom wykonanych prac
Ocena niedostateczna: brak jakiejkolwiek aktywności wynikłej z konieczności pracy artystycznej w pracowni oraz
niedostateczne efekty jakościowe wykonanych prac

subject description

Pracownia rysunku zajmuje się realizacją projektów artystycznych jako indywidualnej wypowiedzi każdego studenta, na poszukiwaniu własnych środków ekspresji, zwróceniu uwagi na to co istotne w tworzeniu, na kształtowaniu indywidualnego, opartego na rzetelnej nauce warsztatu.

• Cel poznawczy (planowane efekty w zakresie wiedzy) Student:

- uzyska umiejętność budowy konstruktu rysunkowego
- będzie dysponował niezbędną wiedzą w obszarze sztuki oraz współczesnej kultury
- posiądzie zdolność pozycjonowania swojej koncepcji artystycznej w kontekście współczesności oraz w odniesieniu do historii sztuki
- będzie rozwijał swobodę poruszania się w różnych dziedzinach sztuki
- zindywidualizuje sferę przekazu rysunkowego
- rozwinie świadomość relacji pomiędzy koncepcją a formalnym wymiarem dzieła
- uzyska świadomość uwarunkowań ekspozycyjnych właściwych do prezentacji swojej pracy

• Cel kształcący (planowane efekty w zakresie umiejętności) Student:

- posiądzie zdolność indywidualnego kreowania dzieła oraz własnych idei artystycznych
- będzie swobodnie posługiwał się dobraną technologią przy realizacji i wyrażaniu własnych koncepcji artystycznych
- posiada swobodę i niezależność wypowiedzi artystycznej oraz umiejętność samodzielnego rozwijania praktyki artystycznej
- realizuje prace na wysokim poziomie warsztatowym
- poprawnie komunikuje swoje idee artystyczne w trakcie prezentacji publicznych

• Cel praktyczny (planowane kompetencje społeczne) Student:

- posiądzie umiejętność krytycznego i analitycznego odnoszenia się do rzeczywistości
- posiądzie zdolność samorozwoju oraz samokształcenia w obszarze swojej aktywności twórczej
- potrafi trafnie interpretować kreowany przekaz wizualny
- podchodzi refleksyjnie i krytycznie do swojej twórczości jaki i do działań innych osób
- będzie świadomy kompetencji niezbędnych do poruszania się w obszarze świata sztuki jak i w przestrzeni społecznej
- dojrzałość artystyczna i emocjonalna pozwoli mu pełniej uczestniczyć w sferze wydarzeń artystycznych
- potrafi współpracować i kooperować na poziomie twórczym z innymi osobami

short subject description

Kreowanie przestrzeni, realizacja własnych koncepcji twórczych, rozwijanie myślenia analitycznego, nauka umiejętności swobodnych wypowiedzi artystycznych przy tworzeniu prac. Duży nacisk kładziony jest na rysunkowe studium postaci z natury.

form of classes

Metody kształcenia:

Realizacja indywidualnego programu w oparciu o ćwiczenia, korekty i konsultacje.
Pracownia artystyczna, prezentacja indywidualnych prac, zadań, projektów połączona z dyskusją.

Metody podające:
Wykład problemowy
Metody poszukujące (samodzielnego uczenia się):
Klasyczna problemowa
Ćwiczeniowa
Projektu artystycznego
Doświadczeń i eksperymentu
Obserwacji / studium
Metody dyskusji:
Seminaryjna
Indywidualna korekta
Metody eksponujące:
Pokaz / przegląd
Wystawa

Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów: 60
Godziny niekontaktowe - praca własna studenta: 60
Suma godzin: 120
Punkty ECTS: 4

subject area coverage

rysunek studyjny, studium, studium przestrzeni, portret, model, anatomia, kompozycja, animacja rysunkowa, historia sztuki, sztuka współczesna

 

Zakres tematów jest indywidualny dla każdego studenta, w oparciu o podstawowy zakres tematów obowiązujący w pracowni rysunku studyjnego.

evaluation form credit with grading;
literature

Zakres lektur ustalany jest indywidualnie ze studentem, po konsultacjach. Zalecane lektury (dostępne w Bibliotece lub Czytelni ASP lub u wykładowców):
O sztuce, E.H.Gombrich,
Myślenie wzrokowe, R.Arnheim,
Imperium znaków, R. Barthes,
Sposoby widzenia : na podst. cyklu programów telewizyjnych BBC Johna Bergera,. J. Berger [i in.],
O duchowości w sztuce, V. Kandinsky,
Antropologia obrazu : szkice do nauki o obrazie, H. Belting,
Sztuka i percepcja wzrokowa : psychologia twórczego oka, R. Arnheim,
100 artists of the male figure : [a contemporary anthology of painting, drawing, and sculpture], E. Gibbons,
Art journey portraits & figures : the best of contemporary drawing in graphite, pastel and colored pencil, R.Rubin Wolf,
Drawing redefined / Roni Horn, Esther Kläs, Joëlle Tuerlinckx, Richard Tuttle, Jorinde Voigt, red. J. R. Gross,
Międzynarodowe Triennale Rysunku Studentów Wyższych Uczelni Artystycznych 2017,
Wiedza tajemna : sekrety technik malarskich dawnych mistrzów, D. Hockney,

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak

entry requirements
formal requirements

Uzyskanie zaliczenia VII semestru.

preliminary assumptions

Uzyskanie zaliczenia w Pracowni Podstaw Rysunku i Malarstwa.

Wiedza z zakresu kompozycji, koloru, kreowania własnej przestrzeni rysunkowej oraz znajomość i umiejętność posługiwania się narzędziami warsztatu artystycznego.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU_1 Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności, wdrożyć je w życie aby móc korygować błędy i podnosić jakość warsztatu artystycznego innych

MJ_K01

EU_2 Jest w stanie bez problemu działać twórczo, przy świadomym połączeniu zdobytego doświadczenia, doskonalenia warsztatu i wiedzy, także w sytuacjach bez możliwości dostępu do wiadomości

MJ_K02

EU_3 Świadomie wykorzystuje rozwiązania i doświadczenie psychologiczne, aby twórczo, celnie i efektywnie kreować w przestrzeni publicznej

MJ_K04 MJ_K06

EU_4 Świadomie i refleksyjnie podchodzi do relacji sztuki z innymi dziedzinami (takimi jak nauka, psychologia, antropologia), przekładając doświadczenia i refleksje na swoją przyszłość zawodową

MJ_K05
skills
descriptioncode

EU_5 Biegle włada poznanymi, poszerzanymi i doskonalonymi środkami ekspresji twórczej, w sposób świadomy i jakościowy wdraża je do realizacji problemów badawczych rysunku studyjnego

 

MJ_U01

EU_6 Doskonali siebie jako artystę w twórczości rysunkowej, dba o niepowtarzalność, indywidualność własnych prac i spójność ekspresji twórczej prac rysunkowych

MJ_U02

EU_7 Potrafi w zaawansowany sposób dostrzec zależność i zasadność zachowania praw estetyki i kompozycji w procesie projektu działania i efektu prac artystycznych, jednocześnie jest świadomy sposobu zachowania własnej odrębności

MJ_U04

EU_8 Płynnie działa w grupie, nie boi się wyzwań i prowadzenia projektów grupowych

MJ_U06

EU_9 W sposób biegły włada warsztatem w celu realizacji indywidualnych koncepcji rysunkowych z zakresu rysunku studyjnego

MJ_U07

EU_10 Komunikatywnie wchodzi w dialog z rozmaitymi odbiorcami, poruszając tematy z kręgu sztuki i szczegółowych zagadnień z zakresu rysunku

MJ_U10

EU_11 Świadomy zasad wystąpień publicznych potrafi zaprezentować swoją twórczość na wysokim poziomie, wchodząc w dialog z publicznością

MJ_U13
knowledge
descriptioncode

EU_12 Biegle stosuje poznaną wiedzę z zakresu zagadnień i praw rysunku studyjnego do konfrontacji z problemami badawczymi tej dziedziny

MJ_W03

EU_13 Świadomie i biegle włada technologicznym warsztatem rysownika, budując swój własny warsztat

MJ_W07

EU_14 W pełni świadomy relacji teorii i praktyki realizuje własne dzieła artystyczne

MJ_W08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.8 r 60 4 Exercises 60h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13546