ECTS Catalogue

Painting

Pedagogue: prof. dr hab. Piotr Józefowicz
Assistant(s): prof. ASP dr hab. Marcin Zawicki

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes pracownia kierunkowa;
course language English; Polish;
method of learning outcomes verification

Completion of the course takes place at the end of each semester, during the overview of all students’ works. Students are made to defend their works. Basic criteria of evaluation are: attitude to the subject (commitment, creativity, honesty and morality); progress made during the evaluated period; artistic value of the works.

 

subject description

Individual projects based on multimedia drawing (artistic skills within drawing, painting, illustration, digital techniques, 3D area).

Instructive targets:

Artistic skills sufficient enough for individual creating and accomplishing artistic projects.

Individual selection of artistic skills and adequate adaptation of various forms of artistic expression.

Cognitive targets:

Greatest possible level of artistic and humanistic self-awareness based on individual knowledge of connections between their own artistic practice and its social influence.

Technological knowledge within subject area and its skilful practical application.

Social targets:

Comprehension of necessity for permanent progress.

Adequate reaction for social, environment impulses and standing up for true.

Ability to coexist and cooperate within group with respect and tolerance for other attitudes.

Respect for the academic and professional rules.

Ability to self-esteem and verbal defense of advanced thesis.

short subject description

Classes encourage students to gain new skills and develop these already acquired, to cross the border of fear of the unknown. They provoke to take the risk and start individual search in the area of drawing, in the broad sense of the term. By facing new challenges, students develop their creativity and independence. They face the necessity to defend their projects. They widen their artistic awareness and interpret drawing as an autonomic mean of expression. Drawing is not interpreted as a collection of abilities or skills. Classes in the studio are going to convince that only the wise use of these skills is truly evolving.

 

form of classes

Students accomplish their individual projects regularly consulted at the studio. During specially organized exhibition meetings, chosen students have an opportunity to present their works to the guests (other teachers, critics, curators of art exhibitions, students from other studios) and to listen to their opinions. Studio is a place where students can freely share their thoughts, without making a decision, who is right and who is wrong.

subject area coverage

Unlimited. Main basic for functioning of the studio is the rule of individualization of methods and student’s subjectivity.

 

evaluation form credit with grading;
literature

Wassily Kandinsky. „Punkt i Linia a Płaszczyzna - Przyczynek do Analizy Elementów Malarskich”, Państwowy Instytut Wydawniczy 1986. 

Władysław Strzemiński „Teoria widzenia”, Wydawnictwo Literackie 1974. 

Bibliography required within art history lectures. 

Bibliography not required within art history lectures but extended artistic, humanistic and social awareness. 

Publications and websites within contemporary art. 

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak

entry requirements
formal requirements

Credit for fourth semester at Basic Studio of Painting and Drawing. Signing up for the studio according to Painting Faculty rules. 

 

preliminary assumptions

Basic knowledge within painting and drawing demanded for third year students. 

 

learning outcomes
social competences
descriptioncode

EU_12 Ma niezbędne zdolności do przedstawiania własnych koncepcji artystycznych, także na polu działań w przestrzeni publicznej. Potrafi bronić własnych racji i forsować postawione przez siebie koncepcje. Zna realia rynku sztuki i sposoby komunikacji z jego przedstawicielami.

MJ_K04
skills
descriptioncode

EU_04 Swobodnie komponuje i realizuje zaawansowane prace malarskie w oparciu o różne techniki malarskie. Potrafi dobrać odpowiednie środki wyrazu artystycznego do założeń swojej pracy. Zna i potrafi wykorzystać techniki nie kojarzone z tradycyjnym warsztatem malarskim, potrafi eksperymentować z medium.

MJ_U01

EU_05 Wykonuje autorskie prace artystyczne odpowiadające na sformułowane przez siebie założenia i problemy artystyczne. Umie samodzielnie zdefiniować problem i dobrać środki wyrazu odpowiadające jego wrażliwości artystycznej ale i założeniu projektu. Potrafi eksperymentować z technikami i medium.

MJ_U02

EU_06 Mając świadomość tradycji malarstwa oraz podstaw warsztatu malarskiego potrafi wykonać zaawansowaną samodzielną realizację malarską opartą na autorskich rozważaniach artystycznych odnosząc się krytycznie do tradycyjnych przedstawień z dużą świadomością kontekstu własnej twórczości. Potrafi stworzyć samodzielne dzieło w oparciu o tę świadomość

MJ_U04

EU_07 Potrafi współpracować w zespole. Z doświadczeniam działań zespołowych takich jak wspólna aranżacja wystaw czy udział w zespołowych projektach nabywa niekiedy też zdolności prowadzenia projektów zespołowych. Umie konstruktywnie dyskutować na tematy związane ze sztuka i kulturą w większej grupie, potrafi artykułować swoje racje.

MJ_U06

EU_08 Umie stworzyć zaawansowaną, autorską kompozycję malarską. Potrafi swobodnie posługiwać się kompozycją, kolorem, walorem, linią i innymi elementami warsztatu malarskiego. Potrafi budować własną gamę kolorystyczną, w razie potrzeby wdrażać techniki z innych dziedzin sztuki jak rysunek czy rzeźba. Rozumie pojęcia takie jak przestrzeń malarska, głębia, korzysta świadomie z różnych środków plastycznych. W razie potrzeby potrafi poszerzać środki wyrazu np. obiekt malarski, nowe media.

MJ_U07

EU_09 Umie swobodnie dyskutować na tematy związane z szeroko pojętą kulturą oraz sztuką. Potrafi artykułować i bronić swoich racji. Umie myśleć analitycznie i krytycznie w zakresie sztuk plastycznych, broni własnych poglądów podczas podczas korekt i konsultacji. Zna dobrze pojęcia i terminy z zakresu sztuk plastycznych, kultury i sztuki współczesnej. Uczestniczy w organizowanych przez pracownię otwartych korektach.

MJ_U10 MJ_U13
knowledge
descriptioncode

EU_01 Potrafi zaproponować autorskie rozwiązania kompozycyjne, umie spojrzeć krytycznie na zasady komponowania pracy malarskiej, Zna kanony rozwiązań formalnych obrazu malarskiego. Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie budowania obrazu

MJ_W03

EU_02 Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie technologii i technik malarstwa. Potrafi ją dostosować do zamierzonego celu realizacji samodzielnej, indywidualnej pracy artystycznej.

MJ_W07

EU_03 Dobrze zna i rozumie zależności między treścią a formą własnej pracy artystycznej, potrafi je wskazać i bronić, Swobodnie interpretuje własne realizacje. Posiada dużą świadomość zależności warsztatu plastycznego i intelektualnego.

MJ_W08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting / Technology of Public Art s.8 r 120 6 Exercises 120h
Exercises [Z st.]


Semester 2019/20-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.13558